پایان نامه ها

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت کاشمر با تأکید بر نشست زمین

گرایش: ژئومورفولوژی
نویسنده: فروغ محمودی غزنوی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سال انتشار: 1389
چکیده
محدوده مطالعاتی کاشمر در حوضه آبریز رودخانه ششطراز و در استان خراسان رضوی واقع شده است. در تحقیق حاضر ابتدا اختصاصات طبیعی حوضه مطالعه می گردد. اقلیم منطقه بر مبنای طبقه بندی اقلیمی آمبرژه خشک و گرم است. متوسط بارش سالانه 6/190 و پتانسیل تبخیر و تعرق سالانه 1701 میلیمتر می باشد. این منطقه از دیدگاه زمین شناسی جزئی از ایالت ساختاری ایران مرکزی است. لیتولوژی در قسمت های شمالی از سنگ های آذرین و در ارتفاعات جنوبی از مارن های قرمز رنگ و گچی نئوژن تشکیل یافته و سطح دشت از رسوبات آبرفتی کواترنر پوشیده شده است. از لحاظ آبهای سطحی مهمترین رودخانه فصلی ششطراز است که تغذیه آبخانه را به عهده دارد. براساس نتایج حاصل از مطالعات آبهای زیرزمینی، عمق سطح آب زیرزمینی از 70 متر در حوالی کاشمر به 110 متر در اطراف ایرج آباد می رسد. حداکثر تراز سطح آب زیرزمینی در شرق حدود 1060 متر و در جنوب غربی 860 متر است. نتایج اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در دشت، نشاندهنده افت سطح تراز آب می باشد با توجه به هیدروگراف آبخانه متوسط افت سالانه 92/0 متر می باشد. مطالعات خاک شناسی وجود 9 تیپ اصلی و یک تیپ اراضی متفرقه را نشان می دهد. فراوان ترین گروه خاک ها لیتیک لپتوسل و رگوسل بامساحتی حدود 780,000 هکتار می باشد. پس از بررسی ویژگی های محیطی، مطالعه ژئومورفولوژی منطقه از طریق بازدیدهای میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای صورت می پذیرد. پدیده های ژئومورفولوژیکی مهم در منطقه پدیمنت، مخروط های افکنه، تراس های رودخانه ای و گسل درونه می باشد. اهمیت مطالعه مخروط های افکنه به دلیل وجود منابع آب و خاک است. بررسی ساختمان مخروط های افکنه قدیمی در مقاطع طولی و عرضی رودخانه ششطراز بیانگر آن است که بافت آبرفت در نزدیکی کوهستان درشت دانه و در پایین دست ریزدانه می باشد. به دلیل عملکرد گسل فعال درونه، ضخامت آبرفت ها در شمال گسل 30 متر و در جنوب آن به بیش از 150 متر می رسد. بعد از بررسی عوامل محیطی و پدیده های ژئومورفیک، پدیده نشست زمین مطرح می گردد. با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات پیشین می توان اظهار داشت که بروز این پدیده عمدتاً مرتبط با پمپاژ بی رویه آب و تراکم آبخانه می باشد. میزان نشست با استفاده از روش InSAR حدود 15 سانتیمتر در سال برآورد شده است و شکاف های حاصل از آن در قسمت های غرب و جنوب منطقه مشاهده می گردد.
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

کانی سازی، ژئوشیمی، تکتونیک و پتروژنز توده های نفوذی بجستان

Mineralization, Geochemistry, Tectonic and Petrogensis of Bajestan intrusive bodies

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: ریحانه احمدی روحانی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار: 1396
چکیده
محدوده مورد مطالعه، در شرق شهر بجستان، 280 کیلومتری جنوب غرب مشهد، در استان خراسان رضوی و در شمال غرب بلوک لوت واقع شده است قدیمی ترین واحد در منطقه، سنگهای دگرگونی درجه پایین فیلیت و اسلیت با سن (نامشخص) احتمالی ژوراسیک است. براساس مشخصات صحرایی و میکروسکوپی، 12 توده در منطقه شناسایی شدند. ترکیب توده ها شامل سینوگرانیت، مونزوگرانیت، گرانیت، دیوریت و گابرو می باشد. سنگ های مونزوگرانیتی شامل بیوتیت مونزوگرانیت، هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت و پیروکسن هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت است و توده بیوتیت مونزوگرانیت، بزرگترین توده نفوذی در منطقه است. سنگ های گابرویی-دیوریتی منطقه شامل پیروکسن گابرو، پیروکسن¬گابرو ¬دیوریت، دیوریت گابرو، بیوتیت پیروکسن کوارتز دیوریت تا بیوتیت پیروکسن مونزوگرانیت و مونزودیوریت پورفیری می شود، همچنین گرانیت پورفیری واقع در محدوده کلاته کوک واجد برش هیدروترمال، رگه های کانی سازی مس و معدن کاری قدیمی است فراوان ترین دایک ها در منطقه از نوع ریوداسیتی، دلریتی و دیوریتی می باشند. توده¬های اسیدی (مونزوگرانیتی،گرانیتی و سینوگرانیتی)، پرآلومینوس بوده، پذیرفتاری مغناطیسی پایین داشته جزء سری احیایی، گرانیتوئیدهای ایلمینتی و تیپ S قرار می گیرند. منشأ آنها، پوسته¬ قاره ای و حاصل ذوب رسوبات دگرگون شده با ترکیب پسامیت می باشد و از لحاظ موقعیت تکتونیکی، در محدوده زون برخورد جای می¬گیرند. این توده ها خود بر اساس سن سنجی اورانیم-سرب بر روی زیرکن، دارای دو رده سنی می باشند: توده های (گرانیت پورفیری، بیوتیت مونزوگرانیت و سینوگرانیت) با سن کرتاسه بالایی، آشکوب کامپانین(79-76 میلیون سال)، دارای میزان 87Sr/86Sr اولیه بین 710898/0 تا 717908/0 و 143Nd/144Nd اولیه بین 512058/0 تا 512211/0 هستند و єNdI آنها در دامنه 38/7- تا 65/10- تغییر می¬نماید. نسبت¬های87Sr/86Sr و143Nd/144Nd اولیه و єNdI برای توده پیروکسن هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت با سن الیگوسن، آشکوب راپلین)5/1±7/30 میلیون سال(، به ترتیب 713292/0، 512186/0 و 06/8- می باشند. این توده ها غنی¬شدگی نسبی در عناصر نادر خاکی سبک، نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین دارند الگوی عناصر REE و پایین بودن نسبت (La/Yb)N در همه نمونه¬ها (93/2 تا 029/20)، تشکیل ماگما در عمق کمتر از گستره پایداری گارنت در ناحیه منشأ را اثبات می کند. آنومالی منفی Ta, Nb وBa و همچنین غنی شدگی درعناصر واسطه با شدت میدان کم (LFSE)نظیرRb و Th و تا حدیU می تواند بیانگر منشا یا آلودگی پوسته¬ای (قاره ای) توده¬ها باشد. توده های بازیک تا حدواسط منطقه، ترکیب گابرودیوریتی تا مونزونیتی داشته و در شرق منطقه واقع شده اند و به نظر می رسد از توده های اسیدی قدیمی تر باشند شواهد صحرایی (مانند عدم وجود زینولیت)، پتروگرافی توده ها، داده های ژئوشیمیایی (کالک آلکالن، پتاسیم بالا و به طور عمده متاآلومینوس) و اطلاعات ایزوتوپی رادیوژنیک ((87Sr/86Sr)i به میزان710898/0 نسبت143Nd/144Nd اولیه 512178/0 ، میزان εNdI به میز07/7-) و پذیرفتاری مغناطیسی پایین (20-185×10-5 ) نشان می دهد که این توده ها از نوع توده های نفوذی احیایی حاصل ذوب بخشی پوسته قاره ای (ذوب متاگریوک و بیشتر آمفیبولیت) هستند و از لحاظ موقعیت تکتونیکی، به طور عمده در پهنه برخورد قرار دارند. این توده ها، دارای غنــی شــدگی بارز در عناصــر لیتوفیــل بــا شــعاع یـــونی بـــزرگ (LILE) ماننـــد Rb ، Uو Th ، عناصـــر خــاکی کمیــاب ســبک (LREE) چون Ce،Nd و La و عناصــر خــاکی کمیــاب ســنگین (HREE) ماننــد Tb وY نســبت بــه عناصــر واســطه بــا شــدت میــدان بــالا (HFSE) ماننــدHf ،Nb ،Sr وZr می باشند غنــــی شــــدگی در عناصـــرCe ،La از دیگر مشخصات و کاهش مشخص در میزان Zr وHf بخصوص Zr نشانه وجود تفریـق در این توده هاسـت. توده¬های¬گرانیتوئیدی بجستان در مقایسه با دیگر توده¬های با سن کرتاسه در بلوک لوت، چون بزمان، گزو، کجه فردوس و کیبرکوه، کلاته آهنی و همچنین توده¬های نفوذی منشا گرفته از پوسته بلوک لوت، چون شاه¬کوه، کلاته آهنی و سرخ کوه با سن ژوراسیک میانی، دارای میزان بسیار بالاتر 87Sr/86Sr اولیه می¬باشد. همچنین توده¬های گرانیتوئیدی این منطقه تنها توده¬های با منشا پوسته قاره ای (نوع S) با سن کرتاسه بالایی در بلوک لوت می¬باشند. این بدین معنی است که منطقه بجستان می¬تواند منشأ پوسته¬ای (basement) متفاوت نسبت به سایر توده¬های منشا گرفته از پوسته ی بلوک لوت داشته و این احتمال را تقویت بخشد که منطقه بجستان در کرتاسه بالایی پس از برخورد، به بلوک لوت پیوسته و یا توسط گسلهای امتدادلغز عمیق در این موقعیت قرار گرفته باشد. پردازش داده ها و مطالعات صحرایی نشانگر حضور دو دسته شکستگی غالب در منطقه شامل: دسته A با فراوانی بیشتر و با امتدادNW-SE و دسته B با امتدادNE-SW است. با توجه به تنش عمومی حاکم بر منطقه و مقایسه جابجایی¬ها، و حضور گسل های امتدادلغز، مدل ساختاری در منطقه یک سیستم برشی ساده (simple shear) است. آنالیز فرکتال شبکه (نقشه) خط واره ها به روش شمارش مربعات نشانگر این است که شکستگی ها در منطقه دارای هندسه فرکتال است و میزان بعد فرکتال بین 08/1 تا 57/1 تغییر کرده و متوسط آن 35/1 بوده و افزایش آن در راستای NW-SE منطبق با مناطق دارای بیشترین میزان دگرسانی و کانی سازی می باشد تحلیل های آماری چون تراکم، تجمع و آنالیز تقاطع شکستگی¬ها، دارای همخوانی با نقشه توزیع بعد فرکتال است.تلفیق داده های ساختاری نشان می دهد که توزیع دگرسانی (با روند NE-SWو NW-SE) و توزیع کانی سا زی( E-W,NE-SWو NW-SE) در منطقه شرق بجستان، کنترل گسلی دارد. مطالعات صحرایی، میکروسکپی و پردازش داده ها بخصوص داده های استر به روش نقشه بردار زاویه طیفی، نشانگر حضور زون های دگرسانی شامل: پروپیلیتیک، فیلیک، آرژیلیک، اسکارنی شدن، تورمالینی شدن، کربناتی-سیلیسی- باریتی و سیلیسی شدن با شدتهای مختلف در محدوده (در سطح و گمانه ها) است. نتایج بررسی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه¬ای، وجود ناهنجاری¬هایی در عناصر مس، سرب، روی، طلا، نقره، آرسنیک، آنتیموان، منگنز، باریم و تنگستن را در شرق بجستان نشان می¬دهد. نتایج ژئوشیمی برروی نمونه های ژئوشیمی سنگی و کانی سنگین در سطح نیز این نتایج را تایید می کند. بررسی ناهنجاری اولیه و ثانویه، نشانگر تمرکز بیشتر ناهنجاری ها در شرق و شمال محدوده است. ناهنجاریAu-Ag-As-Pb-Zn-Ba در شمال محدوده منطبق بر رگه¬های با ترکیب باریت-کوارتز-کربنات است. بی¬هنجاری هایFe-Cu-Mo-Ag-As-Sb و با فاصله Pb,Zn درارتباط با کانی¬سازی¬های جنوب¬شرق محدوده از جمله مناطق کلاته کوک و سوسناری و جنوب آن می باشد. بررسی ها، نشانگر وجود ناهنجاری تنگستن، در غرب و جنوب¬غرب منطقه، منطبق بر گرانیتوئیدهای تیپ S است مجموع شواهد ژئوشیمیایی، دال بر کنترل گسلی ناهنجاری های (اولیه و ثانویه) دارد. انواع کانی سازی شامل مس، آهن، باریت و پلی متال(سرب، روی و طلا و نقره) در بخش¬های مختلف محدوده شرق بجستان مشاهده می¬شود. کانی¬سازی در محدوده کلاته¬کوک بصورت رگه¬های سیلیسی (حداقل 5 رگه) حاوی کانی¬های کالکوپیریت و پیریت است. مقدار مس در رگه¬ها بین 39/0 تا بیش از 35/1 درصد متغیر است. میزان آهن بین 2 تا 10 درصد و سرب، روی، نقره و طلا چندان قابل توجه نیست. برش هیدروترمال، کانی سازی خاصی نشان نمی دهد تنها آثاری از پیریت مشاهده می¬شود. به نظر می رسد این برش ها از نوع تاخیری باشند.کانی سازی در سوسناری به¬صورت رگه¬ای (کوارتز و کلسیت) بوده و کالکوپیریت و پیریت فراوانترین کانی سولفیدی موجود می¬باشد. بیشترین میزان مس در رگه های سیلیسی برداشت شده از ترانشه ها، به میزان 7/2 درصد است و آنومالی سرب 65/0و روی به 3/3 درصد می رسد. ولی در گمانه ها آنومالی عناصر فوق بجز مس (5/0 درصد) قابل توجه نیست. کانی¬سازی در محدوده اسکارن اوبی به¬صورت مگنتیت و کانی سازی اسکارن (اگزواسکارن) است، کانی¬های سولفیدی اولیه پیریت و کالکوپیریت و ثانویه مالاکیت و آزوریت در گمانه ها و سطح این منطقه یافت می شوند. حداکثر میزان آهن در گمانه ها، بیش از 37 درصد و مس 6/0درصد است. میزان مس در نمونه های سطحی به 1/2 درصد نیز می رسد. بررسی سیالات درگیر بر روی رگه های کوارتز و کلسیت کانه دار (کالکوپیریت و پیریت) در مناطق سوسناری وکلاته کوک و باریت در محدوده تلخابوند ، نشانگر وجود سیال با شوری نسبتا بالا و دمای بالا می باشد همچنین با توجه به نتایج، به نظر می رسد عمده سیالات از نوع ماگمایی باشند. شواهد کانی سازی، دگرسانی، ژئوشیمی، سیالات درگیر و مطالعات زمین شناسی ساختاری، نشان دهنده این است که کانی سازی منطقه بجستان از نوع مس رگه ای احتمالا در ارتباط با یک سیستم پورفیری (Cu-Mo)، در عمق است.
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

تجزیه و تحلیل ویژگی های مورفولوژیکی و توزیع فضایی مخاطره فرونشست زمین در دشت نیشابور

An Investigation on morphological characteristics and spatial distribution of land subsidence hazard in the Neyshabur plain

گرایش: ژئومورفولوژی
نویسنده: جعفر رکنی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار: 1397
چکیده
فرونشست زمین یکی از عوامل تاثیرگذار بر اختلال در پدیده های یک حوضه آبریز است که منجر به ایجاد اشکال و پدیده های ژئومورفیک متنوعی می گردد. این پدیده در بیشتر مناطق حاصل برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی است اما دلایل دیگری نیز در فرونشست زمین دخالت دارند. دشت تراکمی نیشابور در شمال شرق ایران دارای ترک ها و شکاف های متعددی گردیده و احتمال می رود که حاصل فرونشست زمین باشد. لذا لزوم بررسی این مخاطره و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن برای متخصصان این رشته نیز به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. در این پژوهش به روش تجربی، پیمایشی، تحلیلی و اسنادی به مطالعه پیامدهای موروفولوژیکی فرونشست زمین در دشت نیشابور پرداخته شده است که پس از گردآوری منابع و گزارشات مرتبط، تغییرات سطح زمین با روش های مختلف پایش صحت سنجی شده و با اطلاعات جدید راداری از نوع سنتینل 1 و انویست ایسار مورد بررسی قرار گرفته و با پژوهش های قبلی مقایسه شده است. در بخش عملیات میدانی، اساس کار، تهیه ده نقشه شکاف با مقیاس 1:25000 و در راستای توزیع فضایی این مخاطره در سرتاسر دشت نیشابور بوده است. با مطالعات انجام شده 282 شکاف در سه رده ممتد، غیرممتد و پوشیده در این دشت شناسایی گردید. بررسی افت سطح آب، تهیه نقشه هم افت 20 ساله و نمونه برداری آبرفت در محل رخداد شکاف ها و در ادامه تفسیر اطلاعات ضخامت آبرفت و توپوگرافی سنگ بستر منجر به ارائه سازوکار تشکیل شکاف ها با مدل های مفهومی گردید. مقایسه پهنه فرونشینی دشت در یک بازه ده ساله (2015- 2005)، نشان از گسترده شدن زون های فرونشستی دشت نیشابور دارد هم چنین در سال های اخیر محدوده های بیشتری از دشت دامن گیر عوارض مورفولوژیکی فرونشست زمین گردیده است. تلفیق نتایج حاصل از بررسی داده های تراز آب زیرزمینی، داده های ژئوفیزیکی و داده های رادار به همراه بررسی های صحرایی نشان می دهد فرونشست زمین حاصل برداشت بی رویه آب های زیرزمینی از طریق چاه های بهره برداری و عملکرد نیروهای هیدرولیکی بر روی سطوح ناهمگن در عمق آبخانه بوده که با توجه به وضعیت نامتقارن و توپوگرافی نامنظم سنگ بستر و تغییرات جنس و ضخامت آبرفت، فرونشست نامتقارن حوضه را سبب شده و موجب بروز دگرشکلی های سطح زمین گردیده است. این دگرشکلی ها در مناطق مختلف دشت پراکنده بوده و اشکال یکسانی را به وجود نیاورده بلکه با توجه به شدت، نوع، عملکرد و زمان رخداد در هر محدوده از نظر شکل، نوع، امتداد و تعداد متفاوت بوده و نمی توان مکانیسم یکسان و تحلیل مشابهی را برای دشت پهناور نیشابور در نظر گرفت.
کلمات کلیدی
فرونشست زمین، پیامدهای مورفولوژیکی، دشت نیشابور، نقشه های شکاف، توزیع فضایی
Abstract
Keywords

تحلیل داده های لیتوژئوشیمیایی ثانویه منطقه شامکان به منظور تعیین مناطق احتمالی کانی سازی بر اساس روش های تفکیک آنومالی و تحلیل تفریقی

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: اکبر شریفی
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود
سال انتشار:
چکیده
تحقیق حاضر مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای بخشی از ورقه زمین شناسی شامکان (در مقیاس 1:100000) که در شمال شرقی ایران و در استان خراسان رضوی قرار دارد، می باشد. این ورقه در محدوده سه شهرستان نیشابور، کاشمر و سبزوار واقع شده است. در طی عملیات اکتشافی 398 نمونه رسوبات آبراهه ای (30 نمونه تکراری) و 131 نمونه سنگین از منطقه برداشت شده است. بخش -23 مش رسوبات آبراهه ای و -20 مش نمونه های کانی سنگین برای مطالعه و آنالیز در نظر گرفته شده است. نمونه های رسوبات آبراهه ای توسط دستگاه ICP OES برای 56 عنصر توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته است. در این پایان نامه ابتدا داده ها جهت مطالعات آماری تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره مورد آماده سازی قرار گرفتند. بعد از مطالعات تک متغیره و رسم نقشه های پراکندگی عناصر، معلوم شد که عناصری مانند Cr, B, Pb, Cu, Au در الویت اول، و عناصر Sb, Al, V, Tl, Zn, Ni, Mg, Mn در الویت دوم و عناصر As, S در الویت سوم اهمیت برای انجام مراحل بعدی اکتشاف قرار دارند. از مطالعات دو متغیره (همبستگی) عناصر شناسایی شده مرحله قبل معلوم شد که طلا با عنصر U, Se, Hf, Ge, Cd, Bi, Cu, Na, V همبستگی خوبی داشته و نقشه پراکندگی این عناصر در مناطق مرکزی، شمال و تا حدودی شمال غرب منطقه مورد مطالعه از همپوشانی خوبی برخوردار بوده و در الویت اول قرار می گیرند. عناصر Hf, Ge, U با عنصر Bi و عناصر Al, Bi, V, Se, Ti, Na, Ga با عنصر Cu و عناصر V, Cu, Al با عنصرNa همبستگی بسیار خوبی دارند. به منظور مطالعات چند متغیره، ابتدا از دو روش PCA و Clustering استفاده شد و کانی سازی احتمالی عناصر مهمی مانند Cu, Zn, Pb, Au و سنگ میزبان آن ها بررسی شد. نتایج این دو روش تقریبا مشابه بود و معلوم شد که طلا در کنار عناصری مانند Ni, Cr, Co, Mg, V, Cu می تواند شاهدی از نقش سنگ های آذرین اولترابازیک، بازیک و حدواسط در توزیع Au و Cu در منطقه تلقی شود. شرایط زمین شناسی و حضور توده های آذرین اسیدی در منطقه و مجاورت آن ها با مناطق آنومالی طلا می تواند نقش توده های گرانیتوئیدی در فرآیندهای کانی سازی را توجیه کند. همین طور بین توزیع Pb با واحدهای رسوبی آواری ارتباط نزدیکی وجود دارد. مطالعات چک آنومالی و کانی سنگین نیز تأئیدکننده مطالب فوق می باشد. با توجه به این که عناصر طلا، ارزش اکتشافی بیشتری نسبت به سایر عناصر منطقه مورد مطالعه از خود نشان داد، برای مطالعات دقیق تر ابتدا با استفاده از مدل سازی نمودار احتمال سه جامعه زمینه، گذر از زمینه به آنومالی و آنومال عنصر طلا شناسایی شد و سپس با استفاده از از مدل تابع تفریقی به ارزیابی روابط بین پارامترها پرداختیم. برای این منظور از دو روند کلی و Stepwise استفاده شد. در روند کلی اثرات کلیه پارامترها لحاظ شد، ولی در روند Stepwise عناصر اصلی و عمده موثر، شناسایی و معرفی شده اند. در نهایت تصمیم گرفته شد که از روش Stepwise با 4/85 % کلاس بندی درست و تعداد هفت متغیر، به دلیل کاهش هزینه ها و حجم محاسبات در مطالعات بعدی استفاده شود. لازم به ذکر است که در این پایان نامه عنصر Au به عنوان هدف برای مدل تابع تفریقی در نظر گرفته شده است. در شرایطی که احتمال کانی سازی های پلی متالیک وجود داشته باشد و یا بر اساس ارزیابی عناصر با اهمیت، چند عنصر با اهمیت شناسایی شوند، پیشنهاد می شود که این فرآیند بر روی تمام عناصر صورت گیرد.
کلمات کلیدی
رسوبات آبراهه، تحلیل خوشه ای، تحلیل مولفه های اصلی، مدل تابع تفریقی، منطقه شامکان، مناطق آنومال
Abstract
Keywords

چینه شناسی، لیتواستراتیگرافی، بررسی تاکسونومی آمونیت و آنالیز میکروفاسیس ژوراسیک میانی و فوقانی، شمال شرقی ایران

Biostratigraphy, Lithostratigraphy, ammonite taxonomy and microfacies analysis of the middle and upper jurassic of norteastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Majidifard, Mahmoud Reza
دانشگاه:
سال انتشار: 2003
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

پتروژنز طلا - مرتبط با نفوذی های گرانیتوییدی جنوب غربی نیوبرانزویک، کانادا

Petrogenesis of Gold - Related Granitoid Intrusions in Southwestern new Brunswick, Canada

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Xue - Ming Yang
دانشگاه:
سال انتشار: 2005
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

کانی سازی Au، Sn، W، Cu منطقه آستانه - سربند، غرب ایران مرکزی

Au - Sn - W - Cu- Mineralization in the Astaneh - Sarband Area, West Central Iran

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Nezafati, Nima
دانشگاه:
سال انتشار: 2006
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

چینه شناسی، ایکنولوژی و محیط رسوبی Bathonian bajocian پسین سازند کشف رود، شمال شرق ایران

Stratigraphy, ichnology and sedimentary environments of the late bajocian- Late Bathonian Kashafrud Formation, Northeastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Taheri, Jafar
دانشگاه:
سال انتشار: 2009
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی قوس آتشفشانی

Geochemical and Isotopic Studies of Arc Volcanism

گرایش: پترولوژی
نویسنده: Chih- Hsien Sun
دانشگاه:
سال انتشار: 1999
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمیایی کانی سازی ولکانوژنیک کانسار Cu، Pb-Zn و Sb شوراب - گله چاه و شمال غرب خور (لوت، شرق ایران)

Geological and geochemical investigations on the volcanogenic Cu, Pb-Zn, sb Ore-Mineralizations in the Shurab- Galechah and northwest of Khur( Lut, East Iran)

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Lotfi, Mohammad
دانشگاه:
سال انتشار: 1982
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords