پایان نامه ها

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

تحلیل داده های لیتوژئوشیمیایی ثانویه منطقه شامکان به منظور تعیین مناطق احتمالی کانی سازی بر اساس روش های تفکیک آنومالی و تحلیل تفریقی

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: اکبر شریفی
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود
سال انتشار:
چکیده
تحقیق حاضر مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای بخشی از ورقه زمین شناسی شامکان (در مقیاس 1:100000) که در شمال شرقی ایران و در استان خراسان رضوی قرار دارد، می باشد. این ورقه در محدوده سه شهرستان نیشابور، کاشمر و سبزوار واقع شده است. در طی عملیات اکتشافی 398 نمونه رسوبات آبراهه ای (30 نمونه تکراری) و 131 نمونه سنگین از منطقه برداشت شده است. بخش -23 مش رسوبات آبراهه ای و -20 مش نمونه های کانی سنگین برای مطالعه و آنالیز در نظر گرفته شده است. نمونه های رسوبات آبراهه ای توسط دستگاه ICP OES برای 56 عنصر توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته است. در این پایان نامه ابتدا داده ها جهت مطالعات آماری تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره مورد آماده سازی قرار گرفتند. بعد از مطالعات تک متغیره و رسم نقشه های پراکندگی عناصر، معلوم شد که عناصری مانند Cr, B, Pb, Cu, Au در الویت اول، و عناصر Sb, Al, V, Tl, Zn, Ni, Mg, Mn در الویت دوم و عناصر As, S در الویت سوم اهمیت برای انجام مراحل بعدی اکتشاف قرار دارند. از مطالعات دو متغیره (همبستگی) عناصر شناسایی شده مرحله قبل معلوم شد که طلا با عنصر U, Se, Hf, Ge, Cd, Bi, Cu, Na, V همبستگی خوبی داشته و نقشه پراکندگی این عناصر در مناطق مرکزی، شمال و تا حدودی شمال غرب منطقه مورد مطالعه از همپوشانی خوبی برخوردار بوده و در الویت اول قرار می گیرند. عناصر Hf, Ge, U با عنصر Bi و عناصر Al, Bi, V, Se, Ti, Na, Ga با عنصر Cu و عناصر V, Cu, Al با عنصرNa همبستگی بسیار خوبی دارند. به منظور مطالعات چند متغیره، ابتدا از دو روش PCA و Clustering استفاده شد و کانی سازی احتمالی عناصر مهمی مانند Cu, Zn, Pb, Au و سنگ میزبان آن ها بررسی شد. نتایج این دو روش تقریبا مشابه بود و معلوم شد که طلا در کنار عناصری مانند Ni, Cr, Co, Mg, V, Cu می تواند شاهدی از نقش سنگ های آذرین اولترابازیک، بازیک و حدواسط در توزیع Au و Cu در منطقه تلقی شود. شرایط زمین شناسی و حضور توده های آذرین اسیدی در منطقه و مجاورت آن ها با مناطق آنومالی طلا می تواند نقش توده های گرانیتوئیدی در فرآیندهای کانی سازی را توجیه کند. همین طور بین توزیع Pb با واحدهای رسوبی آواری ارتباط نزدیکی وجود دارد. مطالعات چک آنومالی و کانی سنگین نیز تأئیدکننده مطالب فوق می باشد. با توجه به این که عناصر طلا، ارزش اکتشافی بیشتری نسبت به سایر عناصر منطقه مورد مطالعه از خود نشان داد، برای مطالعات دقیق تر ابتدا با استفاده از مدل سازی نمودار احتمال سه جامعه زمینه، گذر از زمینه به آنومالی و آنومال عنصر طلا شناسایی شد و سپس با استفاده از از مدل تابع تفریقی به ارزیابی روابط بین پارامترها پرداختیم. برای این منظور از دو روند کلی و Stepwise استفاده شد. در روند کلی اثرات کلیه پارامترها لحاظ شد، ولی در روند Stepwise عناصر اصلی و عمده موثر، شناسایی و معرفی شده اند. در نهایت تصمیم گرفته شد که از روش Stepwise با 4/85 % کلاس بندی درست و تعداد هفت متغیر، به دلیل کاهش هزینه ها و حجم محاسبات در مطالعات بعدی استفاده شود. لازم به ذکر است که در این پایان نامه عنصر Au به عنوان هدف برای مدل تابع تفریقی در نظر گرفته شده است. در شرایطی که احتمال کانی سازی های پلی متالیک وجود داشته باشد و یا بر اساس ارزیابی عناصر با اهمیت، چند عنصر با اهمیت شناسایی شوند، پیشنهاد می شود که این فرآیند بر روی تمام عناصر صورت گیرد.
کلمات کلیدی
رسوبات آبراهه، تحلیل خوشه ای، تحلیل مولفه های اصلی، مدل تابع تفریقی، منطقه شامکان، مناطق آنومال
Abstract
Keywords

چینه شناسی، لیتواستراتیگرافی، بررسی تاکسونومی آمونیت و آنالیز میکروفاسیس ژوراسیک میانی و فوقانی، شمال شرقی ایران

Biostratigraphy, Lithostratigraphy, ammonite taxonomy and microfacies analysis of the middle and upper jurassic of norteastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Majidifard, Mahmoud Reza
دانشگاه:
سال انتشار: 2003
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

پتروژنز طلا - مرتبط با نفوذی های گرانیتوییدی جنوب غربی نیوبرانزویک، کانادا

Petrogenesis of Gold - Related Granitoid Intrusions in Southwestern new Brunswick, Canada

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Xue - Ming Yang
دانشگاه:
سال انتشار: 2005
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

کانی سازی Au، Sn، W، Cu منطقه آستانه - سربند، غرب ایران مرکزی

Au - Sn - W - Cu- Mineralization in the Astaneh - Sarband Area, West Central Iran

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Nezafati, Nima
دانشگاه:
سال انتشار: 2006
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

چینه شناسی، ایکنولوژی و محیط رسوبی Bathonian bajocian پسین سازند کشف رود، شمال شرق ایران

Stratigraphy, ichnology and sedimentary environments of the late bajocian- Late Bathonian Kashafrud Formation, Northeastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Taheri, Jafar
دانشگاه:
سال انتشار: 2009
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی قوس آتشفشانی

Geochemical and Isotopic Studies of Arc Volcanism

گرایش: پترولوژی
نویسنده: Chih- Hsien Sun
دانشگاه:
سال انتشار: 1999
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمیایی کانی سازی ولکانوژنیک کانسار Cu، Pb-Zn و Sb شوراب - گله چاه و شمال غرب خور (لوت، شرق ایران)

Geological and geochemical investigations on the volcanogenic Cu, Pb-Zn, sb Ore-Mineralizations in the Shurab- Galechah and northwest of Khur( Lut, East Iran)

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Lotfi, Mohammad
دانشگاه:
سال انتشار: 1982
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه پتروگرافی رسوب و ژئوشیمیایی پالئوسن و ائوسن فسفاتشمال شرق و شمال در مرکز غرب تونس

Etude stratigraphique petrographique sedimentologique et geochimique du paleocene et de leocene phosphate AU N N.E et au centre. W de la Tunisie

گرایش: پترولوژی
نویسنده: Salehi. Siavochani, H.
دانشگاه:
سال انتشار: 1978
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه زمین شناسی منطقه کلمرد (غرب طبس) (ایران مرکزی) چینه شناسی و تکتونیکی

Etude geologique de la region de Kalmard (W. Tabas) (Iran central) stratigraphie et tectonique

گرایش: زمین شناسی
نویسنده: Aghanabati, S.Ali
دانشگاه:
سال انتشار:
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه زمین شناسی عمومی از البرز شرقی به جنوب گنبد کاووس، شمال - شرق ایران

Etude geologique generale de l'Elburz oriental au S de Gonbad-e-Qabus Iran N-E

گرایش: زمین شناسی
نویسنده: Stampfli, Gerard maurice
دانشگاه:
سال انتشار: 1978
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords