پایان نامه ها

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

چینه شناسی، لیتواستراتیگرافی، بررسی تاکسونومی آمونیت و آنالیز میکروفاسیس ژوراسیک میانی و فوقانی، شمال شرقی ایران

Biostratigraphy, Lithostratigraphy, ammonite taxonomy and microfacies analysis of the middle and upper jurassic of norteastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Majidifard, Mahmoud Reza
دانشگاه:
سال انتشار: 2003
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

پتروژنز طلا - مرتبط با نفوذی های گرانیتوییدی جنوب غربی نیوبرانزویک، کانادا

Petrogenesis of Gold - Related Granitoid Intrusions in Southwestern new Brunswick, Canada

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Xue - Ming Yang
دانشگاه:
سال انتشار: 2005
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

کانی سازی Au، Sn، W، Cu منطقه آستانه - سربند، غرب ایران مرکزی

Au - Sn - W - Cu- Mineralization in the Astaneh - Sarband Area, West Central Iran

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Nezafati, Nima
دانشگاه:
سال انتشار: 2006
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

چینه شناسی، ایکنولوژی و محیط رسوبی Bathonian bajocian پسین سازند کشف رود، شمال شرق ایران

Stratigraphy, ichnology and sedimentary environments of the late bajocian- Late Bathonian Kashafrud Formation, Northeastern Iran

گرایش: چینه شناسی و فسیل شناسی
نویسنده: Taheri, Jafar
دانشگاه:
سال انتشار: 2009
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی قوس آتشفشانی

Geochemical and Isotopic Studies of Arc Volcanism

گرایش: پترولوژی
نویسنده: Chih- Hsien Sun
دانشگاه:
سال انتشار: 1999
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمیایی کانی سازی ولکانوژنیک کانسار Cu، Pb-Zn و Sb شوراب - گله چاه و شمال غرب خور (لوت، شرق ایران)

Geological and geochemical investigations on the volcanogenic Cu, Pb-Zn, sb Ore-Mineralizations in the Shurab- Galechah and northwest of Khur( Lut, East Iran)

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: Lotfi, Mohammad
دانشگاه:
سال انتشار: 1982
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه پتروگرافی رسوب و ژئوشیمیایی پالئوسن و ائوسن فسفاتشمال شرق و شمال در مرکز غرب تونس

Etude stratigraphique petrographique sedimentologique et geochimique du paleocene et de leocene phosphate AU N N.E et au centre. W de la Tunisie

گرایش: پترولوژی
نویسنده: Salehi. Siavochani, H.
دانشگاه:
سال انتشار: 1978
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه زمین شناسی منطقه کلمرد (غرب طبس) (ایران مرکزی) چینه شناسی و تکتونیکی

Etude geologique de la region de Kalmard (W. Tabas) (Iran central) stratigraphie et tectonique

گرایش: زمین شناسی
نویسنده: Aghanabati, S.Ali
دانشگاه:
سال انتشار:
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

مطالعه زمین شناسی عمومی از البرز شرقی به جنوب گنبد کاووس، شمال - شرق ایران

Etude geologique generale de l'Elburz oriental au S de Gonbad-e-Qabus Iran N-E

گرایش: زمین شناسی
نویسنده: Stampfli, Gerard maurice
دانشگاه:
سال انتشار: 1978
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords

دانشکده علوم دانشگاه بوردو

A la faculite des sciences de l'universite de bordeaux

گرایش: زمین شناسی
نویسنده: Klingebiel, Andre
دانشگاه: دانشکده علوم دانشگاه بوردو
سال انتشار: 1967
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Keywords