خدمات فنی و مهندسی اداره مخاطرات زمین شناختی

1396/01/29 تعداد بازدید: 5446
print

 • تهیه نقشه های موضوعی در مقیاس های مختلف
 • تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف
 • تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی کاربردی
 • تهیه نقشه گسلها و ساختارهای زمین شناسی
 • انجام مطالعات چینه شناسی و تعیین مرزهای چینه شناسی مهم و نیز تهیه ستون چینه شناسی
 • انجام مطالعات فسیل شناسی؛ ماکروفسیل (آمونیت، گاستروپودا، براکیوپودا و….)، میکروفسیل (نانو فسیل، پالینولوژی، فرامین فرا و …)، تریس فسیل
 • انجام مطالعات ریز پهنه بندی و پهنه بندی مهندسی
 • انجام مطالعات مکان یابی محل دفن زباله
 • انجام مطالعات مکان یابی روستاها و سایت جدید جمعیتی و سازه ها
 • انجام مطالعات ساختاری و (joint study)
 • انجام مطالعات پترولوژیکی (ولکانیسم و پلوتونیسم)
 • مطالعه مقاطع نازک سنگی و پتروگرافی (سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی)
پیام ها:

loader
لینک های تصویری