سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین 4 و 5 اسفندماه 1399

1400/01/14 تعداد بازدید: 2116
print
سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین 4 و 5 اسفندماه 1399

 

 - رود پیچ ها و زمین پیچ ها

- Middle Jurassic plant macrofossils from Mazino, southwestern Tabas, Central-East Iran; Floral gradient analysis

چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق کپه داغ

تخمین ضریب ذخیره آبخوانهای آزاد با استفاده از روشدوگانه استفاده از نوسانات فصلی سطح آب زیرزمینی و بیلان

مطالعه ژئوشیمی و خصوصیات کانسار تالک گل چشمه سبزوار با هدف بررسی کاربرد صنعتی آن

- تحلیل ساختاری بر مبنای مدل پیچشی

-Haraz Road (Iran) Geotrail

- مطالعه ی همبستگی عناصر Au ،Ag ، Cu ، Zn و Pb به روش پیرسون در منطقه ی کمرمرد سرسپیدال، شمال خاوری کاشمر خراسان

- پتروگرافی و ژئوشیمی دیوریتهای کانسار آهن چاهگز، منطقه بافق

- بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز ذخیره بنتونیت جغتای سبزوار

- بررسی دگرسانی های کانسار سه چاهون با استفاده از مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی

- بررسی انواع کانی زایی و ارتباط آن ها با روند گسلها در منطقه جنوب نامق، شمال خاوری کاشمر خراسان

- مطالعه همبستگی و تجزیه علیت فاکتورهای موثر بر زمان گیرش سیمان

- عوامل تاثیر گذار بر مقاومت خمشی سیمان با استفاده از مطالعات آماری

-Predicting the Geotechnical Characteristics of Some Sedimentary Rocks by Point Load Test

- نقش به کارگیری کتاب های الکترونیکی با رویکرد زمینه محور، در افزایش انگیزه فراگیران برای مطالعه درس زمین شناسی

- بهینه یابی تعیین نفوذپذیری آزمایشگاهی سنگ به روش FAHP

- کاربرد امواج لرزه ای و مدول های الاستیک چینه های مکانیکی در تعیین نرخ حفاری

- تعیین مناسب ترین روش پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز شهری بجنورد

- مدلسازی عددی تاثیر زاویه قرارگیری تخلخل بر شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی ماسه سنگی

- آموزش علوم زمین با رویکرد کلاس معکوس در ایام کرونا

- بررسی دگرشکلی بینلرزهای گسل نایبند، ایران مرکزی: با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

- چالش ارزشیابی درس زمین شناسی در دوران کرونا

- تاثیر درختچه داز بر خواص مهندسی بتن

- جانورباستان شناسی؛ مطالعه در زمینه استخوان های یافت شده سایت ها به منظور مطالعه در زمینه اقلیم مردمان آن دوران

- مطالعه اثرات متقابل تشکیلات زمین شناسی و آب زیرزمینی با استفاده ازشیمی آب و ایزوتوپ های پایدار

- چالشهای آموزش از راه دور دردوران کرونا با نگرشی بر زمین شناسی پایه ی یازدهم دبیرستان

- بررسی صحت داده های ژئوفیزیک هوایی در تشخیص ساختارهای پنهان

- 2-D Interpretation of RS & IP Data and SIP Parameters to Resolve Ore Body Characterizations

- بررسی رویکرد STSE در آموزش مفاهیم علوم زمین

- تأثیر هندسۀ دیوارۀ گود میخکوبی شده بر رفتار پی نواری استقرار یافته در همسایگی آن

- Earth’s Harmonies

- مطالعات ژئوشیمی و موقعیت تکتونیکی واحدهای سنگی در کانسار مس گلچشمه، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران

- تاثیرعمق محیط زیست بر تکامل فرامینیفرهای پلانکتونیک، سازند آبدراز، حوضه رسوبی کپه داغ

- تأثیر شناخت میراث زمین شناختی و جاذبه های زمین گردشگری در طرح های مهندسی

- تحلیل ساختاری مجموعه آذرین و دگرگونی شمال شرق فریمان، شمال شرق ایران

- مروری بر کاربرد فناوری‌های نوین در ایمنی و نظارت بر معادن با نگاه ویژه به اینترنت اشیا

- راهکارهایی برای آموزش مجازی جغرافیا در دوره متوسطه دوم در شرایط بحران کرونا

- پیش بینی زمین لرزه به کمک پیش نشانگرها به وسیله اینترنت اشیاء، مدلی جامع برای سیستم هشدار زود هنگام قبل از وقوع

- بررسی و شناسایی سازند افیولیتی زون اسفندقه فاریاب با -استفاده از پردازش تصویر  ASTER

- تخمین تخلخل مخزن با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی و وارونسازی بر پایه مدل

- Investigation of the hydrocarbon potential and organic matter properties of the Sarcheshmeh Formation (Lower Cretaceous) in the eastern part of the Kopet Dagh Basin, NE Iran

- اکتشاف رگه های سیلیسی طلادار به روش IP&Rs با استفاده ازآرایه سه بعدی " Double offset Pole-Dipole "

- بررسی رطوبت خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل 2 و سنجنده مودیس

- تخمین عیار عنصر مس با استفاده از داده های رسوبات آبراهه ای و بهره گیری از روش سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی) ANFIS ) )مطالعه موردی(

- تاثیر بازداشت کننده ها در میکروفلوتاسیون کاتیونی ایلمنیت

- بررسی اثر تغییر اقلیم بر تنشهای فیزیولوژیک  )مطالعه موردی: استان خراسان رضوی(

- بایوستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه زیرین در شمال بافق

- Characterizing groundwater stress in the Mond Basin, southern Iran

- توموگرافی زمان سیر اولین رسید با استفاده از روش حالت الحاقی مرتبه اول

- بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد

- بررسی اقلیم شناسی دمای کمینه و بیشینه سطح زمین زمستانه ایران

- بررسی و ارائه روشهای تجربی تخمین آورد سطحی در حوضه های آبریز فاقد آمار

- Modelling Initial Elastic Modulus of Sand-EPS Mixtures Using Evolutionary Polynomial Regression

- شیل های نفتی و گازی میادین ایران

- مدلسازی دوبعدی سرعت موج برشی به روش MASW ورگرسیون بردار پشتیبان

- ارزیابی فواصل غیراقلیدسی جهت ترکیب اطلاعات مکانی برای تهیه نقشه پتانسیل یابی معدنی

- تخمین عیار عنصر روی با استفاده از داده های رسوبات آبراهه ای و بهره گیری از روش سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی) - ANFIS ) مطالعه موردی(

- بررسی موضوع پیدایش حیات با محوریت روش فورموس برای سنتز پیش حیاتی قندها

- ارزیابی آلودگی زیست محیطی ناشی از واکنش شیمیایی نمکهای سولفات سدیم و منیزیم با سنگ تراورتن

- روشهای نوین اکتشاف نفت در ایران

- ارزیابی روش کریجینگ در تخمین داده های لوژون

- مدلسازی تأثیر پارامترهای هندسی انکراژ بر پایداری گودهای عمیق شهری با استفاده از نرم افزار آباکوس

- The Effect of Recognizing Geological Heritage and Geo- Tourism Attractions on Engineering Projects

- رخساره های کانسنگی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار منگنز محمدآباد در توالی آتشفشانی رسوبی کرتاسه پسین، جنوب غرب سبزوار

- بررسی لزوم آموزش مفاهیم علوم زمین در مدارس

- مروری بر راه کارهای کاهش تأثیر گنبدهای نمکی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی

- حذف فلزات سرب و کبالت از محلولهای سنتزی توسط پرلیت منبسط شده

- The effect of coal fly ash on the environment, human and animal life

- بهینه سازی افزودنی های شیمیایی فلوتاسیون گالن

- Removal of the toxic element tungsten by bacterial iron nanoparticles

- How does Mid Atlantic Ridge magnetized symmetrically?

- بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگهای مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین وینیلاستر

- زمین گردشگری غرب رشته کوه شتری با تاکید بر واحدهای چینه شناسی ) مطالعه موردی: روستاهای سرند مودر حوض دوراه(

- تعیین صفحه ی گسل مسبب زمینلرزه ی 4 اسفند 1398 قطور با روش هندسی H-C

- کانه زایی سرب روی و باریت در کانسار تلخاب، شمال غرب طبس

- شناسایی مناطق کانه زایی با استفاده از منطق فازی در محدوده فلززایی فردوس گناباد بجستان

- Investigation of dust canons on EDS performance for solar applications

- ارزیابی فعالیت زمین ساختی برگه 1:100000 آمل با استفاده از شاخص

- نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن و پتانسیل حرکت گسل های جنبا

- بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیک یک معدن سنگ ساختمانی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری