چکیده مقالات سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

1397/01/15 تعداد بازدید: 5720
print
چکیده مقالات سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

 
 • سن سنجی Pb-U زیرکن توده گرانیتی منطقه فدیشه، جنوب غرب نیشابور
 •  مطالعات سیستماتیک روزنبران کف زی بزرگ(LBF (درنهشته های ائوسن، زون بینالود(شمال شرق ایران)
 • بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک های زراعی دشت های مشهد و کاشمر، مقدمه ای بر کاربرد زمین شناسی کاربردی
 • مطالعه رسوبات دانه درشت ژوراسیک، منطقه حصار سرخ، جنوب غرب مشهد
 • جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی
 • مطالعه فرگشت و تحلیل تنش دیرین از پرمین تا ژوراسیک در غرب مشهد (شمال طرقبه)
 • مطالعه چینه نگاری سکانسی و تغییرات نسبی سطح آب دریا در سازند تیرگان در برش کلاته ابراهیم بیگ (شرق حوضه کپه داغ)
 • مطالعه ویژگیهای آماری، هندسی و فراکتالی شکستگیهای ساختاری استان خراسان شمالی
 • بررسی کانی زایی نیکل در مجموعه افیولیتی شمال غرب سبزوار
 • گره های لرزه ای که قادر به زلزله های M6 + و M7 + هستند، در منطقه قفقاز البرز کپه داغ
 • سنجش از دور برای تعیین دگرسانی ها و و نواحی امیدبخش در حوالی محدوده معدنی مسگران، خراسان جنوبی
 • منشأ و پترولوژی رسوبات دانه متوسط ژوراسیک در حوضه رسوبی بینالود، جنوب غرب مشهد
 • پردازش، تفسیر و تخمین عمق بی هنجاریهای مغناطیسی ، مطالعه موردی: تنگ حنار، جنوب بیرجند
 • فیزیوگرافی حوضه آبریز داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان
 • مطالعه پترولوژی واحدهای ولکانیک و پیروکالستیک محدوده پلیمتال باختر روستای سرچاه شور (خراسان جنوبی)
 • پتروگرافی، دگرسانی و پتانسیل اقتصادی سنگهای آتشفشانی منطقه چاه گنبد (جنوب غربی خوسف، خراسان جنوبی)
 • پتروگرافی و کانی سازی انواع برش های هیدروترمال در منطقه سیمرغ، جنوب غرب نهبندان
 • مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی
 • پدوژنز و تشکیل خاک در لس های شمال شرق ایران
 • منشا آبهای ذاتی در سفره عمیق تحت فشار مخزن گازی مزدوران، شمال شرق ایران
 • شیمی کانی و ارزیابی شرایط انجماد و جایگاه تکتونیکی توده های گابرویی و دایک های دلریتی منطقه شمال کاسف (شمال بردسکن)
 • بررسی رفتار رویارو عناصر فلزی مس و طال با روش نوین کا-میانگین در محدوده معدنی مسگران، خراسان جنوبی
 • بررسی جابجایی سطح زمین در زلزله سفیدسنگ (April 5th, 2017) با استفاده از تصاویر رادار
 • بررسی ارتباط بین ساختارها و کانه سازی در کانسار طلای چشمه نقره، شمال غرب کاشمر
 • بررسی فرآیندهای دیاژنزی موثر بر سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
 • بررسی رفتار نشست زمین در دشت نیشابور
 • شناسایی جوامع ژئوشیمیایی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و مدل فرکتال عیار- مساحت)A-C )در ورقه شامکان 1:100000
 • هیدروژئوشیمی و نفوذ آب شور در دشت گیسور، شرق ایران
 • مطالعه هیدروژئوشیمایی و ایزوتوپی چشمه آب گرم مرتضی علی، طبس
 • میزان دسترسی زیستی فلزات سنگین در خاک های سطحی سبزوار به روش استخراج ترتیبیBCR
 • بررسی منشاء کانه زایی طلا در لیستونیت های جنوب شرقی سر بیشه ، استان خراسان جنوبی
 • ژئوکرونولوژی و ژنز کانسار تکنار (شمال غرب بردسکن)
 • مدل سازی عنصر مس به روش درونیابی کریجینگ و عکس فاصله وزندار در محدوده معدنی مسگران، خراسان جنوبی
 • ارزیابی عملکرد تکتونیک فعال بر اساس شاخص های ژئومورفیک،مطالعه موردی حوضه خبوشان، شمال شرق ایران
 • ارزیابی فعالیت گسل باغستان با استفاده از داده های ریخت زمین ساختی
 • نگرشی نو بر شرایط محیطی-زیستیِ رسوبات ژوراسیک، حوضھ کپھ داغ، شمال شرق ایران
 • چینه نگاری سکانسی نهشته های پالئوسن در زون زمیندرز سیستان، جنوب خاوری نهبندان، برش حیدرآباد
 • تحلیل تنش دیرین در توده های گرانیتوئیدی منطقه دهنو واقع در غرب مشهد
 • بررسی خواص فیزیکو-شیمیایی کانی فلوئورسانس کلسیت معدن قلعه زری در ناحیه UV
 • ژئوشیمی و پتروژنز واحدهای ولکانیکی شمال شرق سربیشه (مؤمن آباد)، شرق ایران
 • ژئوشیمی گازی مخازن ژوراسیک بالایی - کرتاسه زیرین حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری