پروژه های جاری معاونت اکتشاف

1400/04/16 تعداد بازدید: 2490
print

نام پروژه

مسوول پروژه

درصد پیشرفت مورد انتظار تا پایان شهریور 1400

درصد پیشرفت مورد انتظار تا پایان سال 1400

اکتشافات ژئوشیمیایی و کانی سنگین  1:100000 بزنگان

سعید سدید

 

100

اکتشاف عمومی در محدوده اکتشافی ده خطیب خواف

حسین هادیزاده

60

100

اکتشافی عمومی قلع و مس شاهکوه (تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:5000)

علی عسکری

65

90

اکتشاف عمومی فلزات گرانبها در منطقه کلاته تیمور

حسن عزمی

50

90

پی جویی سافیر در منطقه تربت حیدریه و کاشمر

مهدی آزادی

100

100

پی جویی عناصر استراتژیک در منطقه فریمان و تربت حیدریه

حسن عزمی

70

100

پی جویی و تهیه نقشه زمین شناسی معدنی1:10000 در محدوده اکتشافی شاهرخ در جنوب خواف

محمود پورخسرو

60

90

اکتشاف عمومی محدوده اکتشافی راه چمن 1

محمد جعفری

70

90

پتانسیل یابی مواد معدنی فلزی (تاکید بر آهن) به کمک داده های ژئوفیزیک هوایی در استان‌های  خراسان رضوی و جنوبی

حسین فردوسی

40

80

تهیه نقشه متالوژنی و تیپ های کانساری استان خراسان جنوبی

محمد صفری

100

100

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 چاه تلخ (1:100000 دارین)

محمد صفری

20

70

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 آریان (1:100000 ششتمد )

علی عسکری

20

70

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000  البلاغ (1:100000 ششتمد)

محمود پورخسرو

20

70

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000  اوندر (1:100000 شامکان)

مهدی آزادی

20

70

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه1:50000 راه چمن (1:100000 فرومد)

حسین هادیزاده

10

60

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 ریواده (1:100000 جغتای)

حسین هادیزاده

10

60

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 کاشمر2 (1:100000 کاشمر)

حسن عزمی

20

70

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 کاشمر 1 (1:100000 کاشمر )

مصطفی فیض

20

80

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و پی جویی های اکتشافی در برگه 1:50000 فرک  (1:100000 فیض آباد )

رضا منظمی

20

80

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:50000 دلبر (1:100000 باشتین )

سعید سدید

20

50

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:50000 دستوران (1:100000 فرومد)

محمد جعفری

20

50

برداشتهای مغناطیس سنجی در محدوده اکتشافی راه چمن (1:100000 فرومد)

مرتضی قنبری

20

70

تهیه نقشه آلتراسیون های استان خراسان رضوی

ریحانه احمدی روحانی

40

90

 اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 خوسف-1

حسن عزمی

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 خوسف-2

مهدی آزادی

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 بیرجند-1

علی عسکری

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 بیرجند-2

مصطفی فیض

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 بیرجند-3

رضا منظمی باقرزاده

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 بیرجند-4

محمد صفری

 

 

اکتشافات سیستماتیک و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی در برگه 1/5000 روم-3

محمود پورخسرو

 

 

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1/5000 بیرجند -1

سعید سدید

 

 

اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1/5000 بیرجند -4

محمد جعفری

 

 

 

     

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری