پایان نامه های فارسی

1402/10/02 تعداد بازدید: 7900
print

پدید آورنده
عنوان
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دن‍دی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍اب‌)
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍ردوس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌
ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌، رض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ و ال‍ب‍رز
رئ‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍وری‍ج‍ه‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ت‍ا ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ ده‍ک‍ده‌ ش‍وراب‌
ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ در س‍ردر و چ‍ی‍روک‌ طب‍س‌
ب‍دخ‍ش‍ان‌ م‍م‍ت‍از، ق‍ی‍س‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍زغ‍ان‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ش‍ه‍رک‍ردی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ش‍م‍ال‌ س‍ب‍زوار
ص‍ن‍ای‍ع‌، ن‍ج‍م‍ه‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌- م‍ی‍ان‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ع‍ی‍دپ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
م‍ب‍اش‍ر، ام‍ی‍ر
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ (ش‍اه‍ک‍وه‌)
آق‍ا داداش‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ (ح‍د ف‍اص‍ل‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ م‍زدوران‌ - ش‍وراب‌)
وک‍ی‍ل‌ ب‍اغ‍م‍ی‍ش‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌، ب‍ازن‍گ‍ری‌ در س‍ن‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ (Lithostratigraphy units) س‍ازن‍ده‍ای‌ آب‌ ت‍ل‍خ‌، ن‍ی‍زار، ک‍لات‌، پ‍س‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ق‌، چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌، خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در م‍ق‍اطع‌ ت‍ن‍گ‌ ن‍ی‍زار رو ج‍ک‍ودر واق‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
رض‍ائ‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ال‍ب‍رز (ت‍ت‍ورود- ش‍ه‍م‍ی‍رزاد- دزدب‍ن‍د) و ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد طب‍س‌ در ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ن‍ب‍وی‍ه‌، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ و دی‍اژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (س‍ازن‍د ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ م‍زدوران‌) در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍د، م‍ری‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ و ه‍ال‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آن‌
خ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ (Hauterivian-lower Aptian) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ رس‍وب‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ازن‍د
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ س‍ه‌ چ‍اه‍ون‌ (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌۱۰ )
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ و ک‍م‍ی‍اب‌
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ی‍دراس‍ی‍ون‌ OH
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ک‍اش‍م‍ر
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍اه‍ک‌- رب‍اط واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ک‌ (م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‍ی‌)
ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وب‍ی‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ اردوس‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ب‍وغ‍و)
پ‍روی‍ن‌، اح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌- ش‍اه‍ک‍وه‌. ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ گ‍ارن‍ت‌ در پ‍لاس‍ره‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌
اش‍رف‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ان‍ون‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ق‍ی‍ر- ک‍ارزی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طی‍ف‌ ام‍واج‌ P در ف‍واص‍ل‌ دور
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ت‍ورج‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ م‍لای‍ر- ه‍م‍دان‌)
ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا
ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍رب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍زوار- گ‍ف‍ت‌
م‍ه‍دی‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ه‍راب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ق‍س‍م‍ت‌ م‍رک‍زی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (چ‍ن‍اران‌- رادک‍ان‌)
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌)
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ف‍ت‌
ن‍ج‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ی‌
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
م‍ظل‍وم‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ طلادار ع‍ل‍ی‌ آب‍اد و آل‍ت‍رش‍ده‌ گ‍ردن‍ه‌ ک‍وه‌ س‍رخ‌ در ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌)
گ‍وه‍رش‍اه‍ی‌، راش‍ی‍ن‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار
م‍وس‍ی‌ اح‍م‍دی‌، م‍ه‍ن‍از
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ (دون‍ی‍ن‌- ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر) ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‌ م‍راد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍رم‍ان‌)
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ (از ب‍ل‍وک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍رخ‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ (subsidence) و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ ه‍ا
س‍ب‍ی‍ل‌، ف‍ی‍روز
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ و ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌)
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ ش‍اه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د)
ارژن‍گ‌ روش‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد)
ف‍ت‍ح‍ی‌، ت‍ورج‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (م‍ق‍اطع‌ ش‍اه‍رود، رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ و ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ظه‍رای‍زاد، م‍وس‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ س‍ب‍زوار ف‍روم‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌
اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ دورود (ج‍ن‍وب‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- دره‌ ش‍م‍ش‍ک‌)
غ‍ف‍اری‌ ن‍ی‍ک‌، ب‍ه‍ارک‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ واح‍د آه‍ک‍ی‌- ش‍ی‍ل‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اح‍م‍د آب‍اد
ک‍ول‍ی‍ون‍د، ح‍س‍ن‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍اوری‌ ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍ارت‍وران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍ع‍ک‍وس‌ س‍ازی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ (IP) م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ظاه‍ری‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌ پ‍ور، آرش‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا
اوه‍ان‍ی‍ان‌، ت‍رگ‍م‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ زغ‍ال‍دار پ‍رورده‌- ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌)
ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ح‍وزه‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍وش‍ود
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ان‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرش‍وران‌- آغ‍دره‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌)
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود
م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ارب‍رج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ س‍ن‍ج‍دک‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اث‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ س‍ن‍گ‌ درون‍گ‍ی‍ر در ح‍رک‍ت‌ س‍ی‍الات‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ک‍ان‍ی‌ س‍ی‍ب‌
چ‍ن‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ ق‍ائ‍ن‌
دی‍م‍ه‌ ور، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ وژن‍ز ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ال‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌
ک‍اوه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ س‍ادات‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ار در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ش‍ارک‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
ق‍زی‌، اع‍ظم‌
م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍واد زائ‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍ذ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIS
ک‍ه‍ری‍زی‌، ش‍م‍س‍ی‌
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اخ‍ل‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ف‍ت‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ر ق‍طار ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د آی‍ت‍ام‍ی‍ر در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍زدوران‌ ت‍ا ش‍وری‍ج‍ه‌ و م‍ی‍ادی‍ن‌ گ‍ازی‌ گ‍ن‍ب‍دل‍ی‌ و خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍رام‌
م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
ک‍رد ق‍دی‍م‍ی‌، ب‍رات‌ م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و غ‍رب‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍رج‍ان‍ه‍ا
ق‍ورچ‍ی‌ روک‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ت‍ک‍ن‍ار ( III,IVب‍ردس‍ک‍ن‌)
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍د
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ف‍ی‍د ک‍وه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌)
ک‍اه‍ن‍ی‌، ش‍ی‍وا
ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ C ش‍م‍ال‍ی‌ و ب‍اغ‍ک‌ ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ خ‍واف‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍خ‍ت‍اران‌)
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آس‍ت‍راک‍وده‍ای‌ م‍وج‍ود در ب‍رش‌ ال‍گ‍و
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، ح‍م‍ی‍د
م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وده‌ م‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ روس‍ت‍ا
رس‍ت‍م‍ی‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ی‍دواز واق‍ع‌ در ش‍رق‌ اس‍ف‍رای‍ن‌
رب‍ان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار در ن‍اودی‍س‌ ک‍لات‌
وح‍دت‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ری‍م‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ س‍رب‌ و روی‌ در ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ گ‍وش‍ه‌ ک‍م‍ر و س‍ی‍ب‍زار
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ج‍اج‍رم‌
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آن‍دال‍وزی‍ت‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
س‍وس‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د ای‍ت‍ام‍ی‍ر ب‍ر م‍ی‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍وراب‌ (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- س‍رخ‍س‌)
م‍ح‍م‍دی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و طراح‍ی‌ پ‍رده‌ آب‍ب‍ن‍د س‍د آم‍ن‍د آش‍خ‍ان‍ه‌ (م‍ان‍ه‌ و س‍م‍ل‍ق‍ان‌)
ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ لام‍پ‍روئ‍ی‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ رای‍ن‌
ن‍ظرزاده‌، م‍ری‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
خ‍ات‍ون‍ی‌ م‍لای‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ش‍ان‍دی‍ز (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍خ‍ری‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ک‍ن‍گ‍ل‍وم‍رای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
آق‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در غ‍رب‌ آق‌ درب‍ن‍د
ک‍رم‍ی‌، زه‍را
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ طاه‍رآب‍اد (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌)
ب‍ی‍داری‌، ع‍ص‍م‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ A س‍ازن‍د گ‍چ‍ال‌ (طب‍س‌، غ‍رب‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ل‍م‍رد)
ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ل‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
راس‍ت‍گ‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ لای‍ه‌ س‍ف‍ال‍وپ‍وددار س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍و در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌)
م‍ح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دان‍ور
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ش‍ت‌، روس‍ت‍ای‌ چ‍ه‍چ‍ه‍ه‌ و ده‍ان‍ه‌ ورودی‌ ش‍ه‍ر ک‍لات‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌
خ‍اوری‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ان‍وس‍ه‌ پ‍روی‍ن‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وم‍ورف‍ه‍ا در ب‍رش‌ ص‍ن‍دوق‌ ش‍ک‍ن‌ (واق‍ع‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌)
خ‍دادادی‌، ل‍ی‍دا
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌
گ‍ن‍دم‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا (چ‍ش‍م‍ه‌ ش‍ی‍ر، ج‍ن‍وب‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ طب‍س‌)
ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، وص‍ال‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ک‍ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ان‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
ع‍ظی‍م‌ زاده‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ اطراف‌ اس‍ک‍ن‍درآب‍اد (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌
ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ( ۶۵ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د) در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌
پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اک‍رم‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و
ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍طال‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ف‍رای‍ن‌
خ‍ان‍ه‌ ب‍اد، م‍ح‍م‍د
م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ن‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ق‍ال‌ رض‍اون‍د، ن‍اص‍ر
م‍طال‍ع‍ه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‌ پ‍لای‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ق‍ائ‍ن‌
ق‍ادری‌، ع‍ب‍اس‌
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍رش‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا واح‍ده‍ای‌ ه‍م‌ ارز در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد (ب‍رش‌ م‍ی‍وگ‍دار)
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ در ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍اش‍م‍ر و ش‍م‍ال‌ طب‍س‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
ب‍ازوب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ه‍ادی‌
ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ آلای‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ س‍ب‍زوار
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ب‍الای‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود) ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ م‍ش‍ه‍د
درخ‍ش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ طب‍س‌
دی‍دار، پ‍ژواک‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ن‍ادر خ‍اک‍ی‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، زه‍ره‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌
ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ا، م‍ی‍ث‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ن‍رم‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
آق‍اخ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دگ‍رس‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروت‍رم‍ال‌ واب‍س‍ت‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طرق‌- ک‍ش‍ه‌
م‍ه‍دوی‌ ف‍ر، ش‍وی‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ آپ‍س‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌- س‍ن‍وم‍ان‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
روس‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ه‌ آس‍ا
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ری‍ود طب‍ی‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ای‍ک‍روت‍رم‍وره‍ا
ت‍وک‍ل‍ی‌، راح‍ل‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (ب‍ارم‍ی‍ن‌- آل‍ب‍ی‍ن‌) در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
م‍ن‍ص‍وری‌ ج‍وزان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍ردوس‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌)
ه‍اش‍م‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، ک‍وث‍ر
م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍و- ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد (ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار)
م‍ح‍ب‍ی‌، آی‍دا
ب‍ررس‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ ک‍ره‌ و لای‍ه‌ ای‌ در ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ای‍ران‌
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژن‍ژ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌)
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ک‍ورش‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ و م‍اف‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (اروم‍ی‍ه‌)
م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ پ‍وس‍ی‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ن‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ آن‌
ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د، ع‍ب‍اس‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍الا آم‍دگ‍ی‌ م‍واد ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍وت‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍دان‌ ت‍ن‍ش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ائ‍ن‍ات‌ (م‍دل‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ول‍م‍ب‌)
ام‍ام‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍اک‍س‍ت‍ان‌
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رگ‍ش‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ غ‍رب‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌
ق‍ادری‌، ق‍اس‍م‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌
ف‍رزام‍ج‍ود م‍ی‍ان‍ده‍ی‌، اک‍ب‍ر
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، ل‍رزه‌ ای‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ وان‍ه‌ - ج‍اده‌ ه‍راز (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
ع‍ش‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ی‍ک‌ ب‍رش‌ ع‍رض‍ی‌ م‍وازن‍ه‌ ش‍ده‌ از ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌)
ف‍ری‍دی‌، م‍ح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍رج‌ گ‍ل‍وب‍ی‍ش‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌)
ف‍ض‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د
پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍دک‍ن‌ و ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ طلا در ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ال‍ون‍د ه‍م‍دان‌
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌)
ام‍ی‍ر رض‍وی‌، م‍ری‍م‌
گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ م‍س‌ " ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ " (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد)
س‍وی‍زی‌، زی‍ن‍ب‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ خ‍اک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ک‍وس‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: دش‍ت‌ م‍ش‍ه‍د)
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
ام‍ی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ال‍ن‍گ‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍رات‌ زه‍اب‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍ر آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌)
ف‍ارس‍ی‌، زه‍ره‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ چ‍اه‌ س‍الار (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
اس‍لام‍ی‌، س‍ع‍ی‍دال‍رض‍ا
م‍ه‍اج‍رت‌ پ‍رت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ام‍ت‍دادل‍غ‍ز: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ اردک‍ول‌ (ش‍رق‌ ای‍ران‌)
ص‍ف‍رائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ راون‍د در ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا
ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ در ب‍ررس‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ه‍ادی‌
ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌، س‍ی‍ال‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌)
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ و ب‍اخ‍ت‍ری‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ زرش‍وران‌ (ت‍ک‍اب‌)
اج‍اق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ت‍وده‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ زرش‍وران‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌)
ق‍ن‍ادان‌، آزاده‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ش‍ان‍دی‍ز- س‍ن‍گ‌ ب‍س‍ت‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
س‍اخ‍ت‍ار و ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ارزی‍اب‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌ در م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار - س‍ر ب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر)
ج‍ع‍ف‍ر طاه‍ری‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر
ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍وادی‌
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ن‍ب‍ا، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ام‍ان‍ه‌ گ‍س‍ل‌ درون‍ه‌
رض‍ا ت‍اج‍ی‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌
ح‍ی‍درزاده‌، ق‍اس‍م‌
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ آن‌
ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌، ل‍ی‍دا
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ت‍ورون‍ی‍ن‌ - م‍اس‍ت‍ری‍ش‍ت‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ع‍روج‌ ن‍ی‍ا، پ‍روی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اب‍ری‍ش‍م‌ رود
ح‍اج‍ی‌ زاده‌ ن‍داف‌، ال‍ه‍ه‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ گ‍س‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍ددی‌
ال‍ه‌ وردی‌، روح‌ ال‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ض‍ری‌ - دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌
اف‍لاک‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌
زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز ن‍ک‍ا و زارم‌ رود)
س‍ه‍راب‍ی‌، زه‍ره‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر (س‍ازن‍د س‍ردر) - پ‍رم‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ج‍م‍ال‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ (ب‍رش‌ زل‍ودو) ب‍ر اس‍اس‌ روزن‍ب‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودون‍ت‍ه‍ا (Conodonts)
م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌
پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍ل‍ورای‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
اش‍ب‍ک‌، پ‍ون‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا طلا و ژن‍ز ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا در ج‍ن‍وب‌ ه‍ن‍گ‍ران‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژی‌ - ف‍ل‍ی‍ش‍ی‌ خ‍اور ای‍ران‌
ش‍ی‍خ‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و، ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر طب‍س‌
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ک‍ان‍س‍ار زای‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍زوار ت‍ا ق‍وچ‍ان‌ (زرق‍ان‌ - ک‍وه‌ دوک‌)
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ پ‍ذی‍ری‌ آن‍ه‍ا
رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ت‍رش‍ی‍ر ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ لاری‌، م‍ح‍م‍د اح‍س‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌
رج‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آب‍ی‍ز
م‍ی‍رس‍ج‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌
پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍زوش‍ک‌ - دی‍زب‍اد اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌
خ‍طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
س‍ل‍طان‍ی‌ ده‍ن‍وی‌، اع‍ظم‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍رش‍ی‍ری‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
غ‍لام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ق‍ائ‍ن‌
رق‍اق‍ی‌ گ‍رگ‍ری‌، ج‍واد
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍ب‍ن‍ان‌ و ن‍ای‍ب‍ن‍د
ف‍ق‍ه‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ (ب‍ی‍ن‌ ت‍ال‍ون‌ و ک‍وه‌ گ‍ن‍دم‌ چ‍ال‌)
ه‍ی‍ه‍ات‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
س‍اخ‍ت‌، ب‍اف‍ت‌ و پ‍اراژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ - آرس‍ن‍ی‍ک‌ - طلای‌ چ‍ل‍پ‍و و ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ (ک‍وه‍س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر) و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ت‍م‍رک‍ز آن‌
ی‍ازرل‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ اردوس‍ی‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد
ص‍ادق‌ ن‍ژاد، م‍ی‍ن‍ا
م‍ت‍ام‍ورف‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‍ه‍ای‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ادری‌، ن‍ص‍ی‍ر
گ‍س‍ت‍رش‌ ری‍ف‍ه‍ا از ن‍ظر زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍داد ت‍وک‍ل‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ف‍غ‍ان‌)
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اف‍ت‌)
اش‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ی‍پ‌ ک‍ان‍ه‌ زائ‍ی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ ه‍ی‍رد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌)
ذب‍ی‍ح‍ی‌ ف‍داف‍ن‌، م‍ه‍دی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار (غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر)
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍وی‍ژه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‍ه‍ائ‍ی‌ از ای‍ران‌ و س‍ای‍ر ن‍ق‍اط ج‍ه‍ان‌
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور، اک‍ب‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (م‍ن‍طق‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ غ‍ار دوم‌)
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر، ف‍رزان‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اری‍زن‍و، روس‍ت‍ای‌ چ‍اه‍ک‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌، خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ای‍ران‌
ک‍لاه‌ دان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍س‌ - م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ ک‍لات‍ه‌ ن‍و ب‍ر اس‍اس‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ن‍وم‍اگ‍م‍ات‍ی‍زم‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رده‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍واه‍د م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ SEM و س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر
ی‍وس‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا
پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ و پ‍ردازش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
ن‍وری‌ اص‍ل‌، ف‍رزان‍ه‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، ای‍ران‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، اک‍ب‍ر
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍وژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ف‍ری‍ق‍ی‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ررس‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ دورک‍اری‌ در س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا
ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ رود
پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍وام‍ل‌ ن‍اپ‍ای‍دار دام‍ن‍ه‌ ه‍ا در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍د ت‍ب‍ارک‌ آب‍اد و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ک‍راچ‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‌ دری‍اچ‍ه‌ ب‍زن‍گ‍ان‌ (گ‍ل‌ ب‍ی‌ ب‍ی‌)
ن‍وزع‍ی‍م‌، رض‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍وه‌ س‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ( ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌)
دخ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
ی‍وس‍ف‌ لاوی‌، ح‍م‍ی‍د
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ش‍ت‌ ب‍ادام‌
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود
م‍ج‍ی‍دی‌ وس‍طی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ازه‍ای‌ دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ان‍ارک‌
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازی‍ک‌ و ال‍ت‍راب‍ازی‍ک‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ا ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ش‍ه‍رزاد
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌
ه‍ات‍ف‍ی‌، راح‍ل‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار- س‍رب‍رج‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر
غ‍لام‍زاده‌، م‍ری‍م‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در م‍ق‍اطع‌ ال‍گ‍و و م‍رج‍ع‌
پ‍ش‍ن‍گ‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍طل‍وب‌ ذخ‍ای‍ر ک‍روم‍ی‍ت‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
س‍ی‍اح‍ی‌، اش‍رف‌
م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ف‍رزن‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد (خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌)
ت‍م‍س‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌
ع‍رب‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
م‍ق‍ص‍ودی‌، ح‍ام‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ طلای‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ س‍رب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌)
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا م‍گ‍اک‍ری‍س‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ارن‍ت‌ م‍وج‍ود در ت‍ون‍ال‍ی‍ت‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌
ش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ارن‍ت‌ در گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د (خ‍واج‍ه‌ م‍راد، خ‍ل‍ج‌ و ده‌ ن‍و)
ج‍ن‍ت‍ی‌ س‍راب‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
اث‍رات‌ م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍ورد ح‍وض‍ه‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ج‍ع‍ف‍ری‌، ال‍ه‍ه‌
س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د داری‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍رم‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ش‍ی‍راز
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ال‍گ‍وی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ب‍رخ‍وردی‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ در ش‍م‍ال‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ ل‍وت‌
غ‍لام‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ش‍رق‌ ارغ‍ش‌ (ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
واح‍دی‌ طب‍س‍ی‌، زه‍را
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
رح‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طرق‍ب‍ه‌، رائ‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ و گ‍س‍ل‍ش‌ در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د
دروی‍ش‌ زاده‌، ب‍ه‍روز
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌
غ‍ن‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ و س‍وپ‍را اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اف‍چ‍ن‍گ‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ س‍ب‍زوار
س‍ی‍ف‍وری‌ پ‍ور، س‍ه‍ی‍ل‌
ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ت‍ا ب‍الای‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍رم‍ان‌ - راور - طب‍س‌
اک‍ب‍ری‌ ری‍اب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود
ع‍ل‍ی‌ زاده‌، وح‍ی‍ده‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز م‍س‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ق‍ائ‍ن‌ (ورزگ‌)
ص‍اب‍ری‌، اح‍س‍ان‌
ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌) و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌
ام‍رای‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌، م‍طال‍ع‍ات‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍ی‍ان‍ب‍اره‍ای‌ س‍ی‍ال‌ ب‍رای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ و طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
م‍رغ‍زاری‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍اروج‌
ان‍ش‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‌ درز چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ت‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍رخ‍وردی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ول‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ب‍اغ‌ ج‍ر - ق‍ره‌ ق‍ل‍ی‌، ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ب‍زوار
ب‍رن‍ج‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ و زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ در م‍ح‍دوده‌ س‍ب‍زوار ت‍ا گ‍رم‍س‍ار
ص‍ادق‍ی‌، ل‍ی‍دا
م‍طال‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ غ‍ی‍رف‍ل‍زی‌ و ف‍ل‍زی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر و ج‍ن‍وب‌ خ‍اور گ‍ن‍اب‍اد
ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ (گ‍روه‌ پ‍ن‍ج‌) در م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍وب‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د و رادک‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ت‍ون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دق‍ق‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ش‍م‍ه‌ گ‍ی‍لاس‌
ع‍ب‍اس‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ب‍رش‌ ارداک‌
ق‍ورچ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍دران‍ل‍و (ب‍ج‍ن‍ورد) آخ‍رداق‌
ای‍زدی‌ ج‍اج‍رم‌، م‍ه‍س‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ل‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د - چ‍ن‍اران‌
ظف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ر خ‍اک‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د)
اس‍ت‍ش‍اره‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ اس‍ک‍ارن‌، م‍ن‍ش‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ع‍دن‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (س‍ن‍گ‍ان‌)
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍اب‍روی‌ ک‍وه‌ س‍ن‍ب‍ا و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ اطراف‌ آن‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍ری‍م‍ان‌)
ن‍ی‍م‍روزی‌، ع‍اطف‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ون‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ی‍ق‌ م‍ح‍دوده‌ ن‍وده‌ ان‍ق‍لاب‌، ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ج‍غ‍ت‍ای‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌
ف‍رج‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ داد
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ راور ک‍رم‍ان‌
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا
ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍گ‍ن‍ت‍وم‍ت‍ری‌ و پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ت‍ک‍ن‍ار، ب‍ردس‍ک‍ن‌
م‍ع‍ت‍م‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ردی‍ف‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ح‍م‍دی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍د
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دل‍ی‍چ‍ای‌ و لار در ک‍وه‌ ش‍رق‌ س‍م‍ن‍ان‌ (ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌)
پ‍اک‌ ک‍ار، ف‍روغ‌
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار س‍رب‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍ض‍ور ن‍ق‍ره‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ چ‍گ‍ن‍ی‌، زه‍را
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ائ‍وس‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ - ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در چ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ری‌ و گ‍ش‍وی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زاگ‍رس‌
ج‍لال‌ زاده‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ش‍م‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز
پ‍ه‍ل‍ون‌ ن‍ژاد، رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ خ‍وی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌، زه‍ره‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ چ‍ی‍ن‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا گ‍س‍ل‍ه‌ ش‍م‍ال‌ اش‍ت‍ه‍ارد
ت‍دی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ن‍ص‍وره‌
ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (آه‍ن‌ و م‍ن‍گ‍ن‍ز) ب‍رگ‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ک‍وه‌ ف‍ری‍ادون‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ش‍رق‌ ده‌ ب‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌)
اص‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ه‌ ن‍ش‍س‍ت‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اروت‌ آغ‍اج‍ی‌
م‍ه‍دی‌ پ‍ور ح‍س‍ک‍وی‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ آب‌ و ه‍وای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ در ک‍وات‍رن‍ر پ‍س‍ی‍ن‌ ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و پ‍ال‍وم‍ت‍ره‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
س‍پ‍ه‍ری‌ ف‍ر، پ‍وری‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ن‍ودوش‍ن‌ ی‍زد
ب‍ی‍ات‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
ارزی‍اب‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در رس‍وب‍ات‌ ب‍س‍ت‍ر ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، آزاده‌
ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍وف‍اس‍ی‍س‍ه‍ا و ب‍ازس‍ازی‌ ال‍گ‍وی‌ رس‍وب‍ی‌ چ‍ل‍ک‍ن‌ در ک‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ خ‍زر (م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌ - ال‍م‍ده‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ آن‌
غ‍ی‍اث‍ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ق‍م‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ در غ‍رب‌ ق‍م‌ (ی‍ال‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ت‍اق‍دی‍س‌ ک‍م‍رک‍وه‌)
غ‍ف‍اری‌ ب‍ادام‍ی‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ اطراف‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ ب‍روج‍رد (ب‍اخ‍ت‍ر ه‍ن‍دودر)
رزم‌ ج‍وی‍ی‌، آزاده‌
س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ خ‍وی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
ت‍راب‍ی‌، آن‍ی‍ت‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ اف‍ق‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د، ه‍ق‍ت‌ گ‍ل‌، م‍ام‍ات‍ی‍ن‌، ک‍رن‍ج‌ و پ‍ارس‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ه‍م‍ای‍ون‌
ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ش‍ت‌ س‍ردش‍ت‌ م‍غ‍ان‌
ف‍لاح‌، ع‍ب‍اس‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ خ‍اک‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍رج‌
م‍ب‍ی‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ک‍رن‍ش‌ و م‍راح‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ - ک‍ر س‍ف‍ی‍د (پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍ن‍دج‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍وش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ م‍ع‍دن‌ زه‌ آب‍اد
ل‍ش‍ن‍ی‌، زه‍را
پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌ - ش‍ان‍درم‍ن‌
ای‍م‍ان‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و آه‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اه‍دان‌ خ‍ب‍ر، ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ک‍رم‍ان‌
ح‍ی‍درزاده‌، اح‍س‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا در ک‍ان‍س‍ار زگ‍ل‍ی‍ک‌ (خ‍اور اه‍ر)
اح‍م‍دی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ره‍ا
ک‍رم‍ی‌، زه‍را
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ولات‌ ت‍ک‍ت‍ون‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍اس‍پ‍ی‍ن‌
داس‍ت‍ان‌، اع‍ظم‌
ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آزادش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌
وزی‍ری‌ ه‍ش‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ب‍ی‌ ج‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ه‍ا در اف‍ق‌ ه‍ای‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ و ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر م‍رب‍وطه‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ق‍ص‍ودب‍ی‍گ‍ی‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ دوران‌ اول‌ ب‍ه‌ دوم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر (ش‍ه‍ررض‍ا) و ه‍م‍ب‍س‍ت‌ (آب‍اده‌) ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌- رس‍وب‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر در ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ک‍وه‌ پ‍ن‍ج‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ه‌، ک‍ی‍ن‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ و دی‍ان‍ام‍ی‍ک‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌
ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اوران‍ی‍وم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وش‍وم‍ی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍اوه‌ (ت‍وده‌ ن‍ش‍وه‌)
خ‍درزاده‌، ص‍ب‍ا
ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍رب‍ن‍دان‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور دم‍اون‍د)
ب‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍د
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ زون‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ره‌ ن‍از (اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌)
اح‍م‍دی‌ ک‍ی‍م‍ج‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر
ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍اش‍ان‌
ب‍س‍اون‍د، م‍ه‍دی‌
گ‍س‍ل‍ش‌ ج‍ن‍ب‍ا و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ دش‍ت‌ ه‍ا پ‍اره‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍درب‍ن‍د و روان‍س‍را - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌) و دش‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‌ درب‍ن‍د و روان‌ س‍ی‍ر - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ال‍ب‍رز در س‍ازن‍د م‍ی‍لا، ب‍رش‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد
ن‍وروزی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍اری‍ن‍ه‌ ل‍رزه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ر روی‌ گ‍س‍ل‌ آس‍ت‍ارا
ک‍ش‍اورز ه‍دای‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ش‍ف‍ارود ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‌ - گ‍اب‍روی‍ی‌ ب‍ع‍د از پ‍رم‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، زی‍ن‍ب‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍م‍ش‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ و ای‍ذه‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)
اس‍دی‌، ن‍اه‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍و ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ روزن‍ه‌ ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ دوس‍ت‌، م‍ن‍ی‍ر
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ل‍وگ‍وک‍رات‌ و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ال‍ی‍ن‌ دار م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍م‍دان‌ (زون‌ س‍ن‍ن‍دج‌- س‍ی‍رج‍ان‌)
گ‍ری‍وان‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌- دون‍ی‍ن‌ ب‍رش‌ در آب‌ واق‍ع‌ در ش‍رق‌ زرن‍د ک‍رم‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌
ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍ود
خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ی‍ک‍ای‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، زه‍را
م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍خ‍اطرات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
ع‍ل‍وی‌ م‍رج‍ان‍ی‌، س‍ام‍ره‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ت‌ در ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ پ‍س‍و و ن‍ق‍ده‌
ن‍وری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍روج‌ گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و س‍ای‍ر ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ق‍ی‌ ج‍وان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ - ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌
ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د
ه‍ن‍دس‍ه‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍وژن‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ ارج‍ن‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ن‍م‍ک‌ ه‍رم‍ز در ت‍ح‍ول‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌ (ح‍دف‍اص‍ل‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ازرون‌ و گ‍س‍ل‌ م‍ی‍ن‍اب‌)
پ‍اش‍ای‍ی‌، ح‍دی‍ث‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ (س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا) در ب‍رش‌ روت‍ه‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روزن‍ب‍ران‌ و ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
اس‍دی‌ س‍رش‍ار، م‍ری‍م‌
ب‍رآورد ن‍رخ‌ گ‍ش‍ت‍اور و ان‍رژی‌ ص‍رف‌ ش‍ده‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ گ‍زس‍ت‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار ف‍س‍ف‍ات‌ گ‍زس‍ت‍ان‌
س‍رب‍از، زه‍ره‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آذرآواره‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دس‍ت‍ج‍رد (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور ت‍ف‍رش‌)
ص‍ال‍ح‌ پ‍ور، آرم‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ زاگ‍رس‌ ب‍ا ک‍ارب‍ری‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اک‍ب‍ر
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌
ج‍وادی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را و پ‍ی‍رام‍ون‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ و ی‍ژه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ اول‌ ت‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۸۱ چ‍ن‍دک‍وره‌- آوج‌)
ک‍ری‍م‌ زاده‌، م‍ج‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ و ب‍رآورد ش‍ت‍اب‌ ل‍رزه‌ ای‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ر پ‍ای‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍اک‍روت‍رم‍ور
س‍ی‍ف‌، ح‍س‍ن‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍وی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
س‍ج‍ادی‌ آلاه‍اش‍م‌، ف‍ری‍ب‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ زای‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر اردس‍ت‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ی‍ون‍س‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ی‍ل‍وان‍ه‌
م‍ع‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ری‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ م‍اف‍ی‍ک‌- ح‍دف‍اص‍ل‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ی‍دره‌ ق‍اض‍ی‌ خ‍ان‌، ب‍اخ‍ت‍ر ه‍م‍دان‌
م‍وس‍وی‌، اح‍س‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ ک‍وه‌ ب‍ی‍رک‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
اس‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ک‍وه‌ چ‍ال‌ س‍ف‍ی‍د (ب‍رزک‌ ک‍اش‍ان‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌
خ‍س‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط دی‍ری‍ن‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ و ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍وران‌ رام‍ی‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
خ‍اوری‍ان‌، م‍ری‍م‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ائ‍وس‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد (ش‍ه‍ر ش‍اه‍رود)
غ‍ف‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ دش‍ت‍ک‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رت‍ف‍ع‌)
ص‍لاب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ پ‍ورک‍ان‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ش‍م‍ال‌ ک‍رج‌)
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ رش‍ت‌ (س‍ن‍گ‍ر)
ع‍ظی‍م‍ی‌ ش‍ه‍لا، وح‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ لاطلا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
طه‍ی‍ری‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍واح‍ل‌ چ‍م‍خ‍ال‍ه‌ - زی‍ب‍اک‍ن‍ار، ش‍اه‌ رود طال‍ق‍ان‌ رود ال‍م‍وت‌ رود و ف‍رآوری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ش‍اه‌ رود (م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ارودب‍ار)
ف‍ره‍ادی‌، ع‍ادل‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ گ‍ش‍ت‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ه‍م‍راه‌
ب‍روم‍ن‍د، زه‍ره‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ب‍رش‌ طال‍و (واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ دام‍غ‍ان‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ دای‍ن‍وف‍لاژن‍ده‍ا و روزن‌ ب‍ران‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ - روی‌ ده‌ م‍ع‍دن‌ ش‍ه‍رک‍رد ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر
آق‍ازاده‌، م‍ه‍راج‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍ال‍وس‌ - م‍رزن‌ آب‍اد (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
رم‍ض‍ان‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، ف‍ردوس‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر چ‍ه‍ارگ‍وش‌ گ‍ن‍ب‍د (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌)
ه‍وش‍م‍ن‍د، م‍ژگ‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍وار - ف‍ی‍روزآب‍اد
ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍در و ش‍اه‍زاده‌ م‍ح‍م‍د واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌
ام‍ام‍ی‌، ه‍ادی‌
ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ل‍م‍ب‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ک‍وک‌ در خ‍اور ک‍رم‍ان‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ک‍و، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اف‍ق‌ لات‍ری‍ت‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (گ‍چ‍ی‌- ن‍ی‍چ‍الان‌- ی‍س‍ان‌-خ‍وش‍گ‍و)
ث‍اب‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍د ش‍م‍ال‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ - م‍ی‍ان‍دش‍ت‌ (ق‍ره‌ ب‍ل‍طاق‌- م‍ع‍ص‍وم‌ آب‍اد) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌
ص‍ب‍اح‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار دون‍ا و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ آن‌ ب‍ر رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ی‍ک‍ا، دون‍ا و چ‍ال‍وس‌
ج‍م‍ال‌، رض‍ا
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ف‍وران‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ب‍زم‍ان‌
ع‍ی‍دان‍ی‌، م‍ری‍م‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍روک‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍روب‍ار دزف‍ول‌
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‍درز ت‍ن‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، زب‍ی‍ده‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روژن‍ز و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ل‍م‍اس‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍وی‌)
ب‍درزاده‌، زه‍را
پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍راب‍ی‌ -ت‍وس‍رگ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د وی‍ژه‌ ب‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ درج‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍الا
رام‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۲۰۰۰۰ م‍س‍ت‍گ‍ان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌)
رض‍ی‍ل‍و، ن‍ی‍ره‌
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍رف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ش‍ی‍راز، ف‍ارس‌
اص‍لان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ری‍زس‍اخ‍ت‍اری‌ و ال‍گ‍وی‌ ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍ت‌ ال‍ون‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍اه‍م‍س‍ان‌ گ‍ردی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ AMS
رح‍ی‍م‌ پ‍ور، ش‍ی‍دا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ واح‍ده‍ای‌ ول‍ک‍ان‍وس‍دی‍م‍ن‍ت‍ر ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍الا - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ م‍ک‍اپ‍ورف‍ی‍ری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ل‍ی‍س‍ار و طال‍ش‌
ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ و اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌
دب‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ پ‍س‍ی‍ن‌ (ق‍اع‍ده‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌) در ال‍ب‍رز ش‍م‍ال‍ی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌)
ص‍ادق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ خ‍ش‍وم‍ی‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ س‍اغ‍ن‍د (اس‍ت‍ان‌ ی‍زد)
ش‍اه‍م‍رادی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ب‍رش‌ ک‍وه‌ زرد (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍ه‍دوی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د روت‍ه‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ور، ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌، ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، آرام‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ (ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍ره‍ا) و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ک‍ان‍س‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ن‍گ‍ان‌ در م‍ی‍دان‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ س‍ل‍م‍ان‌ (چ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍اره‌ ۱ - SK ۲و ۱ - SKD ۲)
ف‍ت‍ح‍ی‌ ه‍ف‍ش‍ج‍ان‍ی‌، زه‍را
ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ و ب‍رخ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در خ‍اک‌ و رس‍وب‍ات‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار (م‍ح‍ور ق‍روه‌ - ت‍ک‍اب‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌)
ی‍وس‍ف‍ی‌، طه‍م‍ورث‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت گ‍س‍ت‍ره‌ ن‍ورآب‍اد در اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
پ‍اک‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍رز ب‍ات‍ون‍ی‍ن‌ - ک‍ال‍ووی‍ن‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ا در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ (ال‍ب‍رز خ‍اوری‌)
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، آم‍ن‍ه‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌، ری‍ز چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍ن‍گ‌ س‍ر، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ک‍ان‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آه‍ن‌ ش‍ه‍رک‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ زای‍ش‍ی‌ آن‌ ه‍ا (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار)
چ‍ه‍ارل‍ن‍گ‌، راض‍ی‍ه‌
پ‍ت‍روژن‍ز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ س‍ه‍ن‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در ق‍ف‍ق‍از و ش‍رق‌ آن‍ات‍ول‍ی‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رش‌ ن‍رم‌ و ت‍ردد در گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍وی‌
ب‍رخ‍ورداری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍اری‍ک‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ق‍روه‌
ب‍ی‍رون‌ رو، م‍ه‍رن‍وش‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ در ب‍رش‌ م‍ی‍غ‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ آن‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ای‍رج‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ و ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دای‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‍ی‌ ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌ ورق‍ه‌ ک‍ی‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍ی‍وی‌
گ‍وه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ دش‍ت‌ ل‍وئ‍ی‍ن‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر س‍اوه‌)
م‍وس‍ای‍ی‌، رح‍ی‍م‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍ظه‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ون‍ی‍ه‌ (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ع‍دن‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ آب‍دش‍ت‌، ج‍ن‍وب‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌)
ب‍ه‍ادری‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ژئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ س‍ن‍ج‌
ن‍وروزی‌، ام‍ی‍ر
ک‍ارب‍رد روش‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ق‍طب‍ش‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ IP و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ RS در اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ی‍ره‌ طلای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ زاک‍ل‍ی‍ک‌ - اه‍ر
ع‍رب‍ی‌، ل‍ی‍لا
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ زال‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ل‍ف‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌
ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ع‍ن‍وی‌، س‍ی‍م‍ا
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روف‍اب‍ری‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ اس‍ی‍دی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍رش‍ی‌ ن‍وق‍ان‌ (س‍ی‌ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌)
خ‍دائ‍ی‍ان‌ چ‍گ‍ن‍ی‌، زی‍ب‍ا
پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ت‍اپ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا و گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (م‍لای‍ر)
اح‍م‍دی‌ م‍لاوردی‌، م‍ه‍وش‌
ب‍ررس‍ی‌ زای‍ش‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ن‍گ‍وئ‍ی‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍رب‍وطه‌ (ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ی‍رج‍ان‌ - اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌)
ف‍ی‍ض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ طرود
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ر
م‍ی‍ری‍ان‌، زه‍را
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زون‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ و دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ارن‍گ‍ون‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ب‍اف‍ق‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد
س‍طوت‍ی‌، ب‍ه‍روز
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رادف‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌
ن‍ام‍ور دن‍گ‍اه‌، اص‍غ‍ر
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ت‍روف‍اس‍ی‍ی‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ان‌ و دالان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍وش‍ه‌ س‍ازی‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍ازی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار اورس‌ ک‍وه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ - زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ق‍اس‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ م‍ن‍گ‍ل‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آم‍ل‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر لای‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رزی‌ آن‌
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ون‍ازی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اردک‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد
پ‍رن‍دآور، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رخ‍داد م‍رز K/Pg ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ک‍ان‌ و ت‍ن‍گ‌ پ‍اب‍ده‌
م‍ق‍ص‍ودی‌ ق‍ره‌ ب‍لاغ‌، ع‍ب‍اس‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍س‍ت‍ک‍ان‌ - غ‍ازان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍راروم‍ی‍ه‌)
اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ب‍ه‍روز
ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ق‍روه‌ - ه‍م‍دان‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ ک‍لال‍ی‌
ف‍ری‍دون‍ی‌، م‍ری‍م‌
ارزی‍اب‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ق‍ال‍ی‌ ک‍وه‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ال‍ی‍گ‍ودرز
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ک‍رب‍ن‍ی‍ف‍ر آغ‍ازی‍ن‌ در ش‍رق‌ ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
م‍وس‍وی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ردی‍ف‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ م‍ی‍ان‍ی‌ در خ‍اور ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌)
اورک‌، زه‍را
م‍طال‍ع‍ه‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ل‍ک‍ان‌ م‍راغ‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ش‍م‍س‌، م‍ه‍دی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍رور، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ ن‍ه‍اد، م‍ن‍ص‍وره‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ م‍راغ‍ه‌ (ال‍ب‍رز ب‍اخ‍ت‍ری‌) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ج‍وزان‍ی‌ ک‍ه‍ن‌، گ‍ل‍ن‍از
ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ال‍ب‍رز (م‍رک‍زی‌- ش‍رق‍ی‌)
ب‍اغ‍ب‍ان‌، داری‍وش‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ ح‍وض‍ه‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍ب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ش‍ال‌ و ک‍ل‍ور در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍رش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ خ‍ل‍خ‍ال‌)
ش‍ک‍اری‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ه‍ی‍درو ک‍رب‍ن‌ زای‍ی‌ و ب‍ل‍وغ‌ ح‍رارت‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در ح‍وض‍ه‌ ال‍ب‍رز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ آل‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ح‍وض‍ه‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ش‍ی‍رک‍وه‌ ی‍زد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آل‍ب‍ی‍ن‌
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ادام‍ل‍و در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا راور
ق‍لاون‍د، ه‍رم‍ز
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دارای‍ان‌ و ک‍ژدم‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ (ن‍واح‍ی‌ ف‍ارس‌ و ف‍رواف‍ت‍ادگ‍ی‌ دزف‍ول‌)
ب‍اب‍ک‍ان‌، س‍ول‍م‍از
م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طرات‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ در ن‍وار س‍اح‍ل‍ی‌ دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌
دب‍اغ‍ی‌ ص‍در، ف‍اطم‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‍اب‍اد (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
وزی‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ان‍ارک‌ (م‍ح‍دوده‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ت‍وزی‍ع‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍خ‍اطره‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ در دش‍ت‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ارج‍م‍ن‍دی‌، م‍ه‍س‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در گ‍ران‍ی‍ت‌ م‍ش‍ه‍د
واع‍ظی‍ان‌، اح‍م‍د
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ه‍زار ک‍ان‍ی‍ان‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دروار (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ دام‍غ‍ان‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌
ع‍ج‍م‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا در ب‍رش‌ ن‍س‍اء ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌
م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌ اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌، آرش‌
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ق‍م‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ی‍ه‌ ورام‍ی‍ن‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ و ک‍ام‍ب‍رو - اردوی‍س‍ی‍ن‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍ک‍اب‌
ک‍ش‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
م‍طال‍ه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رادی‍ولاره‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ن‍واح‍ی‌ ن‍ی‍ری‍ز (ف‍ارس‌)
ب‍دری‌ ک‍ل‍ل‍و، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا در ب‍رش‌ ال‍گ‍و م‍ن‍اطق‌ زال‌ و روت‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، ات‍اب‍ک‌
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ گ‍ردن‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌
طال‍ب‍ان‌، ن‍وی‍د
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ و س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا در ب‍رش‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌
دش‍ت‍ب‍ان‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ب‍ررس‍ی‌ ف‍ون‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ و ش‍روع‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‍ه‍ا در گ‍ذ ز م‍رزاش‍ک‍وب‌ ه‍ای‌ ف‍راس‍ی‍ن‍ن‌ ف‍ام‍ی‍ن‍ن‌ و در لای‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍دری‍ج‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ و ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌
ت‍ش‍ی‍ع‍ی‌، روی‍ا
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ در ب‍رش‌ گ‍رم‍اب‌ - س‍رخ‍در واق‍ع‌ در ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌
خ‍واج‍ه‌ ون‍د، ش‍ه‍ی‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ روت‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌
ک‍ازرون‍ی‌، ن‍دا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ دره‌ ج‍ی‍رود واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ت‍ه‍ران‌، ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودن‍ت‍ه‍ا
ام‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ران‌
ب‍ی‍و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ج‍ی‍رود در ب‍رش‌ ح‍س‍ن‍ک‍در واق‍ع‌ در ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ج‍اده‌ ک‍رج‌ - چ‍ال‍وس‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودن‍ت‍ه‍ا
م‍ه‍دی‌ زاده‌ م‍ق‍دم‌، ف‍ری‍ده‌
رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ش‍م‍ال‌ دام‍غ‍ان‌ ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌
گ‍ل‍ش‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‍ی‍ک‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ در ب‍رش‌ گ‍دوک‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍ی‍روزک‍وه‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اث‍ر ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ اردوی‍س‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ ده‍م‍لا
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، ف‍رش‍ت‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ رس‍وب‍ات‌ ائ‍وس‍ن‌ از چ‍اه‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ا چ‍اه‌ ه‍ال‍گ‍ان‌ در زاگ‍رس‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍ورده‌
خ‍رم‍ی‌، م‍ی‍لاد
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ ن‍اص‍رآب‍اد (ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌
ن‍اص‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ زرن‍د ک‍رم‍ان‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ف‍رش‍ی‍د، ال‍ه‍ام‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ آب‍ن‍اک‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ (conodonts) ه‍ای‌ ای‍ران‌
م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ رت‍ول‍ی‍اس‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍وش‍ت‍ری‌ زاده‌، پ‍ی‍م‍ان‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ - ت‍ری‍اس‌ زی‍ری‍ن‌ در م‍ق‍اطع‌ س‍ه‌ و ک‍وه‌ چ‍اه‌ ک‍ل‍ن‍د ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
ف‍لاح‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ب‍رش‌ ک‍ی‍اس‍ر واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ آن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
ت‍ی‍م‍وری‌، روژی‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ج‍ی‍رود در ب‍رش‌ دره‌ ج‍ی‍رود واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
ق‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌، ت‍ری‍اس‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ ج‍ل‍ف‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ گ‍چ‍س‍اران‌، آغ‍اج‍اری‌ و ک‍ن‍گ‍ل‍وم‍رای‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ک‍وه‌ ق‍لات‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ش‍ی‍راز
ه‍ن‍رج‍و، م‍ن‍ص‍ور
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اور روس‍ت‍ای‌ ع‍م‍روآب‍اد اراک‌
زارع‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ دون‍ی‍ن‌ ب‍الا - ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر زی‍ری‍ن‌ ب‍رش‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
رن‍ج‌ ک‍ش‌ م‍ه‍رب‍ان‌، ن‍دا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ ول‍ی‌ آب‍اد ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌
ی‍اری‌ ج‍و، اس‍لام‌
ب‍ی‍و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌، ب‍رش‌ پ‍ل‌ زغ‍ال‌ (ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌)
ش‍ری‍ف‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ گ‍ردن‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ (ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌، دون‍ی‍ن‌، پ‍رم‍ی‍ن‌) ب‍رش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دو راه‌ ش‍ه‍داد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ر ب‍ی‍گ‍ل‍و، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ی‍و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر ب‍ل‍وک‌ ک‍ل‍م‍رد واق‍ع‌ در غ‍رب‌ طب‍س‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ردی‍ف‌ ه‍ای‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌
ک‍ه‍ن‍س‍ال‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د روت‍ه‌ در ب‍رش‌ ه‍ری‍ج‍ان‌، ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
رض‍ای‍ی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ف‍ون‌ ن‍رم‌ ت‍ن‍ان‌ س‍واح‍ل‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ای‍ران‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ب‍ن‍درل‍ن‍گ‍ه‌) و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از داده‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ آن‍ه‍ا
ف‍ض‍ل‍ی‌، ل‍ی‍لا
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ان‍ی‍ن‌ - م‍ائ‍س‍ت‍ری‍ش‍ت‍ی‍ن‌ از خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ا زاگ‍رس‌ م‍رت‍ف‍ع‌ (در ام‍ت‍داد چ‍اه‌ ه‍ای‌ گ‍ل‍ش‍ن‌، ه‍ال‍گ‍ان‌، ق‍طب‌ آب‍اد، ت‍ودج‌ و ای‍وان‌ و م‍ق‍اطع‌ س‍طح‌ الارض‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ع‍س‍ل‍وی‍ه‌، ه‍رم‌، ن‍ره‌، پ‍ازن‍ان‌ و ج‍ه‍رم‌
ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، ات‍اب‍ک‌
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ گ‍ردن‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌
ص‍دق‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ دون‍ی‍ن‌ زی‍ری‍ن‌ و م‍ی‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌) در ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا
خ‍راس‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍را
س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍الای‍ی‌ در ب‍رش‌ پ‍ل‌ زغ‍ال‌ (ج‍ن‍وب‌ چ‍ال‍وس‌)
رس‍ت‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ری‍ز چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ج‍ه‍رم‌ و آس‍م‍اری‌ در ش‍م‍ال‌ و خ‍اور ش‍ی‍راز
اف‍س‍ری‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ش‍ه‍ری‌، س‍ول‍م‍از
س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ س‍ازن‍د پ‍اب‍ده‌ در م‍ن‍اطق‌ ای‍لام‌ و ش‍ه‍رک‍رد
ح‍م‍زه‌ پ‍ور، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ل‍ور
ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍ی‍لا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌، ب‍الای‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ی‍غ‍ان‌ (ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌) ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا و ب‍ق‍ای‍ای‌ م‍ه‍ره‌ داران‌
ع‍ام‍ری‌ اخ‍ت‍ی‍ارآب‍ادی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رز ف‍رازن‍ی‍ن‌ - ف‍ام‍ن‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ و غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و ب‍ازوپ‍ای‍ان‌)
ص‍ف‍ای‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌، ت‍ری‍اس‍ی‍ک‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ی‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍رز ای‍ن‌ دو س‍ی‍س‍ت‍م‌ در ب‍رش‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد
غ‍م‍ام‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ گ‍ذر رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ ت‍ی‍ل‌ آب‍اد ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ادل‍ه‌
ل‍ی‍ت‍و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ گ‍ذر رس‍وب‍ات‌ دون‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ زن‍وز ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌
ف‍رش‍ی‍د، ال‍ه‍ام‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ م‍رز پ‍رم‍و - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍اغ‍وک‌ - اس‍دآب‍اد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ آب‍اده‌) و ب‍رش‌ ک‍ف‍ت‍اری‌ (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
آه‍ی‌ ف‍ر، آذی‍ن‌
ن‍ان‍وس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍الای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ پ‍ل‌ زغ‍ال‌ ج‍ن‍وب‌ چ‍ال‍وس‌
س‍ی‍د ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍ون‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ س‍رب‍ن‍دان‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍رت‍وآذر، م‍ح‍م‍درض‍ا
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍اغ‌ ون‍گ‌ ج‍ن‍وب‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ و ج‍م‍ال‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ طب‍س‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
اس‍ک‍ن‍دری‌، ن‍س‍ی‍م‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ روت‍ه‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌) ف‍ش‍م‌، ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ (conodonts) آن‌
ن‍ج‍ی‍ب‌ زاده‌، ح‍دی‍ث‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ م‍رز دون‍ی‍ن‌ - ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر (ش‍م‍ال‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌)
ح‍ی‍دری‌ م‍ه‍داب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ م‍ک‍ارود (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
وطن‌ دوس‍ت‌، ش‍ه‍رام‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍و اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ق‍م‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد
ح‍اف‍ظی‌ ب‍اف‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ی‍لا و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ در ب‍رش‌ ح‍س‍ن‍ک‍در واق‍ع‌ در ج‍اده‌ ک‍رج‌ - چ‍ال‍وس‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ک‍ن‍ودون‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ در م‍ق‍اطع‌ ی‍لان‍ق‍ره‌ (م‍اک‍و) ای‍لان‍ل‍و (پ‍ل‍دش‍ت‌) و پ‍ی‍راس‍ح‍اق‌ (م‍رن‍د)
ج‍م‍ال‌ پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ گ‍روه‌ ب‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ک‌ و رگ‌ س‍ف‍ی‍د
رن‍گ‍ری‍ز آذرف‍ام‌، ف‍ری‍ده‌
ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ (ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍را و ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا) س‍ازن‍د روت‍ه‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍ل‍م‍زار، ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌
ن‍ق‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د ج‍ی‍رود در ب‍رش‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‍ن‍اک‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌
ان‍ص‍اری‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ت‍وال‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد (ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌ - ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
م‍ل‍ک‌ زاده‌، زه‍را
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ج‍ی‍رود در ب‍رش‌ لال‍ون‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
اق‍ب‍ال‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍وا در ب‍رش‌ ح‍وض‌ دوراه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)
غ‍لام‍ی‌، م‍ون‍ا
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ب‍ارک‌ در ب‍رش‌ ش‍ورآب‌، خ‍اور ف‍ی‍روزک‍وه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌
م‍درک‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر ف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ (Trace fosils) س‍ازن‍د س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ (پ‍اره‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍ل‌ زی‍ری‍ن‌ و زب‍ری‍ن‌) در ب‍رش‌ م‍ی‍دان‍ک‌ (ج‍اده‌ چ‍ال‍وس‌)
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ن‍وش‌ آف‍ری‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ و ق‍اع‍ده‌ ت‍ری‍اس‌ ب‍ر اس‍اس‌ روزن‌ ب‍ران‌ و ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا در ب‍رش‌ س‍ی‍ب‍س‍ت‍ان‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ت‍ه‍ران‌
س‍پ‍ه‍ون‍د، ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ری‍ف‍ی‌ ت‍ری‍اس‌ ب‍الای‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ی‍م‍ه‌
ث‍ی‍اب‌ ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ن‍ئ‍وپ‍روت‍روزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ زن‍ج‍ان‌)
س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ت‍ی‌، آرزو
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ دون‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌) در ب‍رش‌ ب‍ادل‍ه‌ ک‍وه‌ (ش‍م‍ال‌ دام‍غ‍ان‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ آن‌
پ‍ی‍ام‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍دل‌ س‍ازی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ت‍راوای‍ی‌ و رخ‍س‍اره‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ آم‍اری‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍ازی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ف‍لاح‌، رض‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ح‍وض‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ دری‍ای‌ خ‍زر
گ‍ن‍ج‍ب‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ارب‍رد وارون‌ س‍ازی‌ اس‍پ‍ای‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍رج‍س‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دش‍ت‌ لال‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌
پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د آس‍م‍اری‌ در ی‍ال‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ت‍اق‍دی‍س‌ ب‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ی‍لاج‍ردی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌
پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ (دره‌ ال‍ی‍ک‍ا)
ت‍وح‍ی‍دی‌، س‍اغ‍ر
ب‍ررس‍ی‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اث‍ر رس‍وب‍ات‌ ب‍ر م‍س‍ی‍ر خ‍ط ان‍ت‍ق‍ال‌ آب‌ س‍د س‍ی‍ازاخ‌ (ب‍ی‍ج‍ار)
س‍ج‍ادی‌، ه‍ادی‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و ری‍زچ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌ و م‍ی‍وس‍ن‌ (س‍ازن‍د آس‍م‍اری‌ و ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ از س‍ازن‍ده‍ای‌ پ‍اب‍ده‌ و گ‍چ‍س‍اران‌) در ام‍ت‍داد ی‍ک‌ ب‍رش‌ ع‍رض‍ی‌ از چ‍اه‌ ه‍رم‍ز ت‍ا چ‍اه‌ س‍ی‍ری‌ D در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
پ‍رورش‌ درب‍ن‍دی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر م‍ع‍دن‌ آه‍ن‌ ن‍رم‌ و م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د و پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ غ‍رب‌ ک‍وه‌ س‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ش‍رق‌ ای‍ران‌
م‍ق‍ام‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ آلاداغ‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ دلای‍ل‌ ن‍ش‍س‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ در س‍ب‍زوار و ارائ‍ه‌ راه‌ ک‍اره‍ای‌ ح‍ل‌ آن‌
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ طه‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ ن‍ی‍زار ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌)
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ طه‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ و ژن‍ز ذخ‍ای‍ر آه‍ن‌ در زون‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍وی‌ ن‍ژاد، اع‍ظم‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ان‍س‍ار چ‍ل‍پ‍و ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ژئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر
خ‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ل‍ن‍دف‍ی‍ل‌ م‍ی‍ام‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS)
ن‍وروزی‌، ف‍رزان‍ه‌
م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ زب‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍د ش‍ه‍ر ف‍ری‍م‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS)
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ی‍رزار در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ خ‍راس‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ان‍س‍ارس‍ازی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌
ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ س‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ و پ‍لای‍ای‌ خ‍ارت‍وران‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌)
ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌، ب‍ه‍زاد
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ان‌ (غ‍رب‌ ش‍ی‍روان‌)
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ب‍رج‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌) روس‍ت‍ای‌ گ‍وگ‍ان‍ل‍و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍وچ‍ان‌
ب‍ه‍زادف‍ر، ل‍ی‍لا
م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (رخ‍س‍اره‌ اورگ‍ون‍ی‍ن‌) در ب‍رش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ک‍م‍ر، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍وچ‍ان‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، ت‍ران‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ و م‍ی‍ک‍روف‍س‍ی‍ل‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در ب‍رش‌ ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌
ج‍م‍ش‍ی‍دپ‍ور، م‍ه‍ن‍از
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ آه‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍لاژی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر در ب‍رش‌ خ‍ض‍رب‍ی‍گ‌
ق‍ل‍ن‍دری‌ چ‍ش‍م‍ه‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ک‍وه‌ ه‍ای‌ ق‍رخ‌ ق‍ی‍ز (چ‍ه‍ل‌ دخ‍ت‍ر) در م‍ن‍طق‍ه‌ درگ‍ز
آزادن‍ی‍ا، م‍ه‍ن‍از
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ واح‍د رس‍وب‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د در دو ب‍رش‌ روب‍ی‍ات‌ و روم‍ن‍ج‍ان‌
ص‍ی‍ام‍ی‌ خ‍ض‍ری‌، راح‍ل‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در م‍رک‍ز ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (دره‌ رادک‍ان‌ - ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
خ‍اک‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ب‍رش‌ گ‍وج‍گ‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ دول‍وم‍ی‍ت‍ه‌ آن‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ م‍ود، ش‍ه‍رام‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ح‍وض‍ه‌ ف‍ل‍ی‍ش‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‌ دب‍ی‍ل‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌)
خ‍داش‍ن‍اس‌ ع‍ب‍دل‌ آب‍ادی‌، ن‍اه‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍وه‌ اس‍ف‍ی‍وخ‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
ن‍ج‍اران‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ ددان‍ل‍و (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ق‍وچ‍ان‌)
ح‍لاج‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ درگ‍ز
ده‍ق‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ (ک‍پ‍ه‌ داغ‌)
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ف‍رد، ج‍واد
ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (ک‍لات‌، ق‍ره‌ س‍و، س‍رخ‍س‌، ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ف‍ال‍وپ‍وده‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ لای‍ه‌ س‍ف‍ال‍وپ‍وددار س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍و در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌)
اف‍س‍ری‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ش‍ه‍ری‌، س‍ول‍م‍از
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ب‍رش‌ ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌)
ج‍لال‍ی‌، س‍م‍ی‍را
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌ - پ‍س‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ اس‍لام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ب‍ر اس‍اس‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍ره‍ا
خ‍ال‍ق‍ی‌ خ‍ب‍ازان‌، ف‍رزان‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ دراز در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ا
م‍ش‍ت‍اق‍ی‌ ی‍زدان‍ی‌، ن‍دا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍اج‍گ‍ی‍ران‌
م‍ع‍ت‍م‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ح‍ت‍وی‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍ره‍ا در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
ع‍لام‍ه‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ دراز و ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ در ب‍خ‍ش‌ ش‍رق‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ت‍ک‍ت‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د زی‍ارت‌ اطراف‌ م‍ج‍ن‌ (ش‍اه‍رود) ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌ رزم‍ی‌، ج‍واد
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در ن‍اودی‍س‌ ش‍ی‍خ‌ (ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زو) ب‍ر اس‍اس‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ا و خ‍ارپ‍وس‍ت‍ان‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍ی‍لا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‍ب‍ن‍ان‌ - ک‍رم‍ان‌
گ‍ل‍وم‍ک‍ی‌ رب‍اطی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ح‍ول‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ال‌ گ‍ل‍ب‍اف‌ (گ‍وگ‌) و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌
چ‍ن‍اران‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ س‍ررود، ش‍رق‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
ان‍ج‍ی‍دن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ج‍اده‌ ک‍لات‌)
ظری‍ف‌ ه‍ن‍رور، ب‍ی‌ ب‍ی‌ س‍م‍ان‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ اس‍ت‍راک‍ودا در ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ پ‍اده‍ا (خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌)
ام‍ی‍رح‍س‍ن‍خ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ری‍اس‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (ک‍وه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌) در اطراف‌ ف‍ردوس‌
ع‍س‍گ‍رزاده‌ طرق‍ب‍ه‌، ب‍اب‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ (ت‍ن‍گ‍ه‌ ن‍ی‍زار س‍رخ‍س‌) و روس‍ت‍ای‌ گ‍رو
ام‍ی‍ن‌ غ‍ف‍وری‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در ب‍رش‌ ک‍وه‌ ش‍ص‍ت‌ دره‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌)
ک‍ش‍اورز، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ر اس‍اس‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ا و خ‍ارپ‍وس‍ت‍ان‌
ه‍ادوی‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در دره‌ چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ واق‍ع‌ در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ج‍ان‌ ش‍م‍ال‌ چ‍ن‍اران‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌)
م‍ج‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در دو ب‍رش‌ اطراف‌ چ‍ه‍چ‍ه‍ه‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌ ف‍ر، ری‍ح‍ان‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ان‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ و پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ ب‍ق‍م‍چ‌
ق‍ورچ‍ائ‍ی‌، ش‍م‍ش‍اد
م‍ی‍ک‍روب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ (ب‍ر اس‍اس‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍را) در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
م‍رادی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در ب‍رش‌ ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ واق‍ع‌ در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
ل‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د (غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
وزی‍ری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ن‍گ‍ان‍ه‌ در م‍ق‍طع‌ ق‍ره‌ س‍و (ک‍لات‌ ن‍ادری‌)
ن‍وروزی‌، ف‍رزاد
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ س‍ازن‍د خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ش‍اه‍رود (ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍ه‍ارب‍اغ‌)
ن‍ج‍م‍ی‌، م‍ه‍ران‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ازه‌ ح‍وض‌، ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ت‍وال‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ادل‌ س‍ازن‍د زی‍ارت‌ در م‍ن‍اطق‌ دارغ‍ه‌ و ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍ره‍ا
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌ ف‍ر، ف‍رزان‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍زوش‍ک‌
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ک‍اخ‍ک‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
ت‍ح‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ اورگ‍ون‍ی‍ن‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
وح‍ی‍دی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ دراز در ش‍رق‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ک‍ی‍ارش‌
ب‍ررس‍ی‌ خ‍ارپ‍وس‍ت‍ان‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ واح‍د رس‍وب‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د در ب‍رش‌ روب‍ی‍ات‌
طاه‍رپ‍ور خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ ت‍خ‍ت‌ ارک‍ان‌، ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ب‍ج‍ن‍ورد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا رخ‍س‍اره‌ ارگ‍ون‍ی‍ن‌ در اروپ‍ا
ع‍طارزاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ف‍اع‍ات‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ب‍ی‍ن‍ال‍ود، روس‍ت‍ای‌ ب‍ار و ب‍ق‍ی‍ع‌
ای‍زدی‌، س‍اره‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ اول‍ی‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آل‍ودگ‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ خ‍اک‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، س‍ی‍م‍ا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ و ب‍ن‍د ن‍ادری‌
س‍ع‍ی‍دی‌ رض‍وی‌، ب‍ه‍زاد
ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د زرد در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ آن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در ج‍ن‍وب‌ گ‍ن‍اب‍اد
ی‍اورم‍ن‍ش‌، ه‍دی‌
م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌، چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و س‍ک‍ان‍س‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ اورگ‍ون‍ی‍ن‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ گ‍ل‍ی‍ان‌، ج‍ن‍وب‌ ش‍ی‍روان‌
ک‍لان‍ت‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در ن‍اح‍ی‍ه‌ ارداک‌ (ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‍ای‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ آن‌)
ب‍زرگ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍ره‌ ت‍ی‍ک‍ان‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ی‍رس‍ع‍ی‍دی‌، ن‍ون‍ا
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ واق‍ع‌ در روس‍ت‍ای‌ ق‍رق‌ (ش‍م‍ال‌ چ‍ن‍اران‌)
خ‍وش‌ آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د لار در ب‍رش‌ ده‍ان‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د
ق‍رب‍ان‍پ‍ور اول‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ ت‍ی‍وان‌
ت‍م‍ی‍زک‍ار، م‍رج‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ درب‍ادام‌ ش‍رق‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ک‍پ‍ه‌ داق‌)
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ازن‍د آب‍دراز در ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ در ب‍رش‌ روس‍ت‍ای‌ ب‍اف‍رج‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وم‍ورف‌ ه‍ا و ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍ره‍ا
م‍ه‍دوی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، آزاده‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍رج‍ان‍ه‍ای‌ م‍م‍ب‍ر A س‍ازن‍د گ‍چ‍ال‌ (ک‍وه‌ راه‍دار، غ‍رب‌ طب‍س‌)
ع‍ن‍ب‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار در م‍ق‍اطع‌ ک‍لات‌ و س‍رخ‍س‌
م‍ل‍ک‍ی‌ ک‍لات‌، ن‍ادی‍ا
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ی‍ال‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ب‍رگ‍ش‍ت‍ه‌ س‍ن‍ک‍ل‍ی‍ن‍ال‌ ت‍ی‍رگ‍ان‌ در دره‌ رادک‍ان‌ - ب‍ارو
اف‍ت‍خ‍اری‌ ش‍ه‍ری‌، اف‍روغ‌
م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ن‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍دآب‍اد ق‍ائ‍ن‌
ج‍واه‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در ب‍رش‌ ش‍ورل‍ق‌، ج‍اده‌ س‍رخ‍س‌
اح‍م‍دی‌، ن‍اص‍ر
م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ک‍اش‍م‍ر
ش‍ه‍رک‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د خ‍ان‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد طب‍س‌
ج‍ی‍وار، اع‍ظم‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌) س‍د ت‍ب‍ارک‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍وچ‍ان‌
پ‍ی‍روزی‌، س‍ل‍م‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ائ‍وس‍ن‌ و ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اف‍ک‍ش‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ س‍رای‍ان‌ (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
ق‍اس‍م‍ی‌ ب‍اغ‍چ‍ه‌ ح‍ق‌، ع‍ذرا
ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در ن‍اودی‍س‌ م‍ع‍ل‍ق‌ ک‍لات‌ ن‍ادر ب‍رش‌ (ک‍وه‌ ب‍اب‍ا ک‍م‍ال‌)
ج‍وان‌ خ‍وش‌ خ‍ل‍ق‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ج‍اورت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ل‍در (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
وح‍ی‍دی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ن‍ون‍ی‍ن‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍رق‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د
پیام ها:

loader
لینک های تصویری