کتاب های فارسی

1402/10/02 تعداد بازدید: 20475
print

سرشناسه
عنوان
رده کنگره
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ دورک‍اوی‌
G,۷۰/۴,/م۴فلا۵,۱۳۷۵
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌
GA,۱۰۵/۳,/م۷ک۲,۱۳۷۷
ع‍زی‍ز، ف‍ره‍ات‌
م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
QD,۶۳۶,/ع۴م۲,۱۳۷۳
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا
S,۵۹۱,/ک۴ج۷,۱۳۷۴
ب‍ات‍ش‍ل‍ت‌، ادوارد
ری‍اض‍ی‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
QH,۳۲۳/۵,/ب۲ی۹,۱۳۷۳
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
QD,۵۰۴,/س۲,۱۳۷۷
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ غ‍ی‍رآواری‌ (ب‍ج‍ز ک‍رب‍ن‍ات‌ه‍ا)
QE,۴۷۱,/ف۹س۹,۱۳۷۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
QE,۷۱۹,/خ۵م۹,۱۳۷۷
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌
TN,۵۰۰,/ن۷ک۲,۱۳۷۶
م‍ای‍ر، ک‌
گ‍ن‍دل‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ن‌
TN,۴۰۰,/م۲گ۹,۱۳۷۴
رض‍وی‌ زاده‌، ح‍ک‍م‍ت‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ م‍س‌
TN,۷۸۰,/ر۶م۲,۱۳۷۲
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
TR,۸۱۰,/ز۲فلا۶,۱۳۷۱
ول‍م‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌
HF,۵۶۸۶,/م۶و۸,۱۳۷۳
طاه‍رک‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/فلا۶,۱۳۷۵
ب‍رزن‍ف‌، س‌
م‍واد خ‍ام‌ غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌
TN,۷۹۹/۵,/ب۴م۸,۱۳۷۳
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ائ‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
TN,۸۷۱/۳۵,/فلا۵فلا۶,۱۳۷۴
دان‍ش‍ور، ه‍وش‍ن‍گ‌
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌
GA,۱۰۵/۳,/د۲ک۲,۱۳۷۰
ری‍اح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ل‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QK,۵۶۶,/ر۳ج۸,۱۳۷۷
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍دل‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ و ک‍ارب‍رد اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
QE,۷۵,/ح۵م۴,۱۳۷۹
ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌
GA,۱۵۱,/ی۸م۲,۱۳۸۰
 
م‍دل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ خ‍اک‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ و ت‍م‍ری‍ن‌)
S,۵۹۱/۵,۱۳۸۱
ری‍ش‍ت‍ر، ی‍ورگ‌
واک‍ن‍ش‍گ‍اه‌ خ‍اک‍ی‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ خ‍اک‌)
S,۵۹۲/۳,۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۶۵۱,/خ۵چ۹,۱۳۸۲
ک‍ل‍ی‌، ارول‌
درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌
TN,۵۰۰,/ک۸د۴,۱۳۸۲
ت‍راب‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز
ه‍ی‍درول‍وژی‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌
GB,۱۰۰۳,/ت۴ه۹,۱۳۷۹
ب‍اق‍ر ن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
S,۵۹۱,۱۳۸۱
ال‍ی‍اس‌ آذر، خ‍س‍رو
اص‍لاح‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍اک‌ و آب‌) ب‍ا ۹۲ ن‍م‍ودار...
S,۶۳۳/۵,/فلا۹فلا۷,۱۳۸۱
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/س۴,۱۳۷۳
ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د
DSR,۲۱۲۱,/ش۸۵ص۴,۱۳۸۵
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶۳/۲,/ف۴ک۲,۱۳۸۲
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QE,۳۶۹,/ن۹م۶,۱۳۸۰
س‍ی‍ن‍گ‌، ب‍ه‍اوان‍ی‌
طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا
TA,۷۰۵,/س۹ط۲,۱۳۸۲
خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار
ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
GB,۵۰۰۵,/خ۲ب۸,۱۳۸۰
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زغ‍ال‌ ش‍وی‍ی‌
TN,۸۱۶,/ر۶ت۸,۱۳۸۰
ش‍ف‍ی‍ق‍ی‌، س‍ی‍روس‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
QE,۲۶/۲,/ش۷ز۸
م‍ع‍ی‍ر، م‍س‍ع‍ود
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
GB,۴۰۱/۵,/م۶۸ز۸,۱۳۸۱
ب‍راون‌، ج‍ی‌.س‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ غ‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‌ (م‍ن‍ش‍اء، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌، س‍اخ‍ت‍ار)
QE,۲۶/۲,/ب۴ز۸,۱۳۷۳
ب‍ول‍ر، ل‍ورا
زم‍ی‍ن‌ و ف‍ض‍ا
Q,۱۶۴,/ب۹ز۸,۱۳۷۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TA,۷۰۶,/م۶ز۸,۱۳۷۴
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
TN,۲۷۰,/ح۵ت۳,۱۳۸۰
واح‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌
HF,۵۵۴۹/۵,/آ۴و۲,۱۳۷۹
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
QD,۹۰۵/۲,/ع۴ب۸,۱۳۸۱
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌)
TN,۸۰۰,/ی۴ز۷,۱۳۸۲
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌
روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌)
TN,۸۰۳,/فلا۸ر۹,۱۳۸۰
ب‍ورچ‍ارت‌ - اوت‌، وال‍ت‍ر
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
QD,۹۰۵/۲,/ب۹ب۸,۱۳۸۱
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
TN,۷۹۹/۵,/م۸م۷,۱۳۸۰
ج‍ون‍ز، آدری‍ان‌
ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‍اب‌
QD,۱۷۲,/ف۸ج۹,۱۳۸۰
ف‍وت‌، ه‍ن‍ری‌ دولان‍د،۱۹۲۳ -
م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌
S,۵۹۱,/ف۹م۲,۱۳۸۲
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ک‍ری‍س‍ت‍ال‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ع‍دن‌، ف‍ی‍زی‍ک‌، ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ت‍ال‍وژی‌)
QD,۹۰۵/۲,/م۷ک۴,۱۳۸۰
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌
GB,۱۰۰۲/۳,/و۸,۱۳۶۹
ل‍ی‍ل‍س‍ان‍د، ت‍ام‍س‌
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌
G,۷۰/۴,/ل۹فلا۶,۱۳۷۹
 
ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌
GA,۱۵۱,/ن۷
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ (رض‍وی‌، ش‍م‍ال‍ی‌، ج‍ن‍وب‍ی‌)۱۳۸۲
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۲
اج‍دادی‌، ب‍ت‍ول‌
ک‍ل‍ی‍د E-mail
Z,۶۷۸/۹۳,/پ۵فلا۳,۱۳۸۳
رض‍ائ‍ی‍ان‌ ع‍طار، م‍س‍ع‍ود
خ‍واص‌ س‍ح‍ری‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا
GR,۸۰۵,/ر۶خ۹,۱۳۷۷
 
اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰
G,۲۲۵۶,/ر۲م۸۴,۱۳۸۰
اس‍م‍ی‍ت‌
ژئ‍ودزی‌
QB,۲۸۱,/فلا۵ژ۹,۱۳۸۰
م‍ارت‍ی‍ن‌، ف‍رد
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا
QE,۵۲۱/۲,/م۲آ۲,۱۳۷۸
چ‍م‍ب‍رز، ک‍ات‍ری‍ن‌
پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
GB,۵۰۰۵,/چ۸ب۸۳,۱۳۸۲
م‍ارت‍ی‍ن‌، ف‍رد
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌
QE,۵۲۱/۲,/م۲ز۹,۱۳۷۸
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ دی‍وان‌ وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌؛ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌ غ‍زل‍ی‍ات‌
PIR,۶۱۵۵,۱۳۷۴
ی‍ان‍گ‌، چ‍ه‌ ت‍د
ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌
TC,۱۷۵/۲,/ی۲فلا۸,۱۳۸۰
م‍ی‍وردن‌، ج‍ی‍م‍ز
ج‍ه‍ان‌
QB,۴۶,/م۹ج۹,۱۳۷۸
 
ات‍و اطل‍س‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۰۰۰،۱:۲
G,۱۰۲۱,/م۹فلا۲,۱۳۸۰
م‍ن‍ش‍ی‌، اح‍م‍د
س‍رام‍ی‍ک‍ه‍ا و م‍واد ن‍س‍وز
TP,۸۰۷,/م۸س۴
اوان‍ز.ام‌.آن‍ت‍ون‍ی‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‍ه‍ا
QE,۳۹۰,/فلا۸۳م۲,۱۳۷۳
م‍ات‍ی‍وس‍ان‌، ک‌. س‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
TA,۷۰۳,/م۲,۱۳۷۲
وی‍ن‍ک‍ل‍ر. ه‍ل‍م‍وت‌ گ‌.ف‌
پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌
QE,۴۷۵,/آ۲و۹,۱۳۷۱
آل‍گ‍ر، ک‍ل‍ود
ن‍اآرام‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ (زل‍زل‍ه‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌)
QE,۵۳۴/۲,/آ۷ن۲
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹چ۸۷
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
ک‍وات‍رن‍ر(زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ چ‍ه‍ارم‌)
QE,۶۹۶,/م۶ک۹
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
TA,۲۷۳,/فلا۵ن۷,۱۳۷۷
ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)
QE,۶۰۱,/فلا۹ز۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ آم‍ار
QE,۳۳/۲,/آ۸م۴
ه‍اروی‌، ج‍ی‌.س‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
QE,۳۳,/ه۲ز۸,۱۳۷۶
س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، ب‍رای‍ان‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/س۹ن۷
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر
اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌
QE,۵۰۱/۴,/ز۸۴ف۲
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/آ۷ز۸,۱۳۸۳
پ‍ی‍روز، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
PE,۱۱۲۷,/ز۸پ۹,۱۳۸۱
پ‍ارک‌.آر.ج‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱,/م۲پ۲
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ف‌.ک‌
ک‍ارب‍رد ت‍ص‍وی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱,/ف۹ک۲
رف‍ی‍ع‍ی‌ س‍رش‍ک‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌
ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ت‍ای‍ب‍اد
TH,۱۰۹۵,/ر۷,۱۳۶۲
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌: م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رد
TA,۶۵۴/۶,/م۷م۹
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
زم‍ی‍ن‌ آم‍ار (ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌)
TN,۲۷۲,/ز۷ح۴
م‍ک‌ ک‍رو، دب‍ل‍ی‍و.اس‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌
QE,۷۲۰,/م۷ب۹۸
ام‌.داس‌، ب‍راج‍ا
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
TA,۷۱۱,/د۲د۹
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/د۴ز۸
ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
GB,۶۶۱/۲,/ش۹
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود
روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ G.P.S, Doppler
QB,۳۴۳,/م۶
دروی‍زه‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
آف‍ری‍ن‍ش‌ ح‍ی‍ات‌
QH,۳۲۵
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
GB,۴۰۱/۵,/فلا۳ژ۹
س‍ح‍اب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۷۱,/س۳س۹
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ ای‌، م‍ه‍دی‌
ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌
 
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌
TN,۲۹۱/۵,/م۴آ۲,۱۳۷۴
ف‍ت‍وح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
آزم‍ای‍ش‌ آب‍ه‍ا
QD,۱۴۲,/ف۲,۱۳۴۹
ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
TA,۷۱۰,/ج۲,۱۳۷۴
ه‍ارت‍م‍ن‌، ه‍وارد. ال‌
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌
TN,۲۷۵,/ه۲فلا۶,۱۳۸۱
ام‍ی‍ن‍ی‌، ج‍لال‌
ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
TR,۶۹۳,/فلا۸ف۱۶
گ‍ارل‍ن‍د، ج‍ورج‌ دی‍وی‍د
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
QC,۸۰۲,/گ۲,۱۳۶۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍دن‍ک‍اری‌
TN,۱۴۶,/م۴,۱۳۷۲
اف‍ی‍ون‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
TD,۸۸۳,/فلا۷آ۷
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌
آل‍ودگ‍ی‌ (ه‍وا، آب‌، خ‍اک‌) و ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
TD,۱۷۱/۵,/فلا۹ه۲,۱۳۸۰
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌
HA,۲۹,/ب۹,۱۳۷۴
 
آم‍ارن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌۱۳۷۳
HA,۴۵۷۰/۲,/ی۹خ۴,۱۳۷۴
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cس‍ی‌)
QA,۷۶/۷۳,/س۹آ۴,۱۳۷۳
ورن‍ر، دی‍وی‍د
آن‍ج‍ا ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ ن‍ی‍س‍ت‌
RA,۳۹۳,/و۴ج۲,۱۳۷۳
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
اش‍اره‌ ه‍ا (در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌. دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌)
G,۷۰/۲,/م۴فلا۵۳
ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌
اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌
GB,۶۱۱
ب‍رس‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ری‍ک‌
ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
GB,۱۰۰۲/۳,/ب۴ه۹,۱۳۷۷
ک‍لاگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
TN,۲۶۹,/ک۸,۱۳۷۱
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌)
TN,۲۷۰,/ح۵
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ آم‍ار
HA,۲۹,/ن۶,۱۳۷۴
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود
اص‍ول‌ روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودت‍ی‍ک‌ م‍اه‍واره‌ ای‌
QB,۳۴۳,/م۳فلا۶
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ن‍دی‌ طب‍ق‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ "زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌" و ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۲۶/۲,/فلا۷ت۴,۱۳۴۴
ک‍وران‌، پ‍ل‌
اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/ک۹,۱۳۷۳
ه‍داک‌، پ‍ل‌
اص‍ول‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌
GB,۱۰۰۳/۲,/ه۴۲فلا۶,۱۳۸۰
ض‍ی‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌
TC,۴۰۹,/ض۹فلا۶
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
TA,۶۵۴/۶,/ب۴فلا۶,۱۳۷۳
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
G,۷۰/۴,/ز۲آ۵,۱۳۷۵
 
اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰
G,۲۲۵۶,/ر۲م۸,۱۳۶۹
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا
TN,۲۷۱,/ط۸ح۵,۱۳۷۸
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود
ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر Basic -GW
QA,۷۶/۷۳,/ج۹م۲
گ‍رگ‍وری‌، س‍دری‍ک‌ ارول‌
ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌
TN,۱۴۵,/گ۴فلا۷,۱۳۷۲
دی‍دی‍ه‌، ژان‌
ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌
QE,۴۶۲,/گ۴د۹
 
اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌
TN,۶۰۵,/س۸
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
آث‍ار ال‍ح‍ق‌
 
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌ (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌)
HD,۹۵۳۹,/م۹ب۴,۱۳۷۵
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ولاد (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌)
TS,۳۰۵,۱۳۷۶
ش‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۶۱,/ش۸,۱۳۷۴
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌]
T,۳۸۵,/ف۹ب۴,۱۳۷۳
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌)
QD,۹۰۵/۲,/آ۵ب۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا(م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌)
QE,۴۳۱/۶,/س۹ح۵
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
TN,۲۷۰,/ح۵,۱۳۷۴
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ی‍رج‍ن‍د ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍وی‍ر
DSR,۲۰۷۵,/ی۵۶ب۹,۱۳۸۰
م‍ی‍رزای‍ی‌، ن‍ورب‍خ‍ش‌
پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹م۹,۱۳۸۱
ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌
پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲ب۹,۱۳۷۹
م‍ی‍اش‍ی‍رو، آک‍ی‍ه‍و
پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲م۹,۱۳۷۹
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/م۶پ۱۶
ب‍ی‍ول‌، س‌. و
پ‍ی‍دای‍ش‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌
S,۵۹۱,۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌
QE,۱۳,/فلا۹ع۸,ت ط
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا، ک‍ان‍ی‌ ه‍ا، خ‍اک‍ه‍ا
QE,۴۳۸,/م۶ت۳,۱۳۸۰
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌
QA,۲۷۸,/ج۲ت۳,۱۳۷۸
ک‍رن‌، رم‍ون‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
QC,۳۱۱,/ک۴ت۴
ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد
ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌
TA,۱۶۳۷,/ب۹ت۶,۱۳۷۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍ه‍وی‍ه‌ در م‍ع‍ادن‌
TN,۳۰۱,/م۴ت۹,۱۳۷۲
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌]
QA,۷۶/۷۳,/س۹گ۹,۱۳۷۴
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا
GC,۱۱/۲,/ج۴ج۷
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آن‍ت‍ی‍م‍وان‌، آرس‍ن‍ی‍ک‌، ج‍ی‍وه‌
TN,۴۹۰,/آ۲ق۴,ت ط
ف‍رش‍اد، ف‍ری‍دون‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ اول‌ - دوران‌ دوم‌ - دوران‌ س‍وم‌
QE,۶۵۱,/ف۴,۱۳۴۸
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ج‍اذب‍ه‌
QB,۳۳۱,/ب۹ن۹,۱۳۵۵
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
QE,۶۵۱,/خ۵چ۹۲,۱۳۸۱
 
ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
TN,۲۷۵,/ح۷
 
ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌
TN,۲۷۵,/ح۷
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
LB,۳۰۶۰/۵۷,/ج۸۲۴,۱۳۸۲
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ ب‍ن‍دی‌
S,۵۹۱,/ب۲خ۲
 
خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌
S,۵۹۵,/خ۲,۱۳۷۶
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌
TN,۳۰۱,/م۴,۱۳۷۵
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌۱۷ ، ۱۸م‍رداد۷۴
QD,۱۴۶,/س۸,۱۳۷۴
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌، [ Paradox 3.5پ‍ارادک‍س‌۳/۵ ]
QA,۷۶/۹,/پ۲س۸۷,۱۳۷۱
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
QA,۷۶/۷۳,/فلا۵ه۲۵,۱۳۷۱
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ک‍ری‍س‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ [ Lotus 1-2-3ل‍وت‍وس‌۱-۲-۳ ]
HF,۵۵۴۸/۴,/ل۹گ۹,۱۳۷۱
لاس‍ل‌، ج‍ون‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
QA,۷۶/۸,/آ۹ل۲,۱۳۷۰
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
Z,۱۰۰۶,/س۷د۲,۱۳۷۹
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QD,۵,/فلا۳,۱۳۷۳
وت‍وک‍وری‌، وی‌ . اس‌
درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
TA,۷۰۶,/و۲,۱۳۷۶
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
QD,۹۰۵/۲,/د۸,۱۳۶۶
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
QE,۴۷۵,/ف۴,۱۳۴۵
ال‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
دورس‍ن‍ج‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ع‍دن‌)
TN,۲۷۰,/ل۸د۹,۱۳۸۱
آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QD,۹۴۱,/آ۴د۹,۱۳۸۱
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌
QE,۴۷۵,/م۷د۹,۱۳۷۷
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
LG,۲۹۱,/س۹۰۱ر۲,۱۳۷۲
ک‍لای‍ن‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍س‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۷۲,/ک۸ر۲,۱۳۸۰
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۴۷۱,/م۸ر۵,۱۳۷۹
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۴۷۱/۱,/ر۵م۶,۱۳۵۸
اح‍ت‍ش‍ام‌ زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود
روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/فلا۳,۱۳۷۴
رج‍ب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌
HA,۲۹,۱۳۸۱
 
ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
TJ,۹۳۰,/ر۹,۱۳۷۶
رض‍وی‌ ارم‍غ‍ان‍ی‌، م‍ی‍رب‍ه‍زاد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌
TN,۸۰۹,/فلا۹ر۶,ت ط
پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌
زم‍ی‍ن‌
QE,۲۸/۲,/پ۴ز۸,۱۳۷۸
ش‍ه‍اب‌ پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
TN,۲۶۰,/ش۹ز۸,۱۳۸۰
ش‍اه‌ ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و گ‍رم‌ ای‍ران‌
TN,۹۲۹/۱,/فلا۹ش۲,ت ط
رح‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍رام‍رز
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌، م‍ی‍وس‍ن‌، پ‍ل‍ی‍وس‍ن‌
QE,۶۹۰,/ر۳ز۸,ت ط
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ازن‍گ‍ری‌ در چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ان‌ ن‍ئ‍وژن‌ - ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌
QE,۶۹۱,/پ۴,ت ط
ح‍ج‍ازی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ن‍ت‍ون‍ی‍ت‌، زئ‍ول‍ی‍ت‌
QE,۴۷۱/۱۵,/ب۸خ۳,ت ط
ح‍اج‍ی‍ان‌، ج‍واد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌، ائ‍وس‍ن‌ در ای‍ران‌
QE,۶۹۲,/ح۲,ت ط
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۴,/ع۸,ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌
QE,۶۵۱,/م۶ز۸,ت ط
اف‍ش‍ار ح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
QE,۳۰۷,/فلا۷ز۸,ت ط
دادخ‍واه‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دی‍م‌ - ت‍ال‍گ‌ - گ‍وگ‍رد
TN,۹۴۸,/د۲س۹,ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ زاگ‍رس‌ ۱ و۲
TN,۸۷۰,/م۶ز۸,ت ط
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌
TA,۷۰۵,/م۶ز۷۶,۱۳۸۰
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
QE,۲۸/۳,/خ۵ز۸,۱۳۸۱
اس‍م‍ی‍رن‍وف‌، و.ای‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
QE,۳۹۰,/فلا۵ز۸,۱۳۶۷
ن‍ب‍ت‌، م‍ت‍ی‍و
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍س‍ان‌)
QE,۳۸,/ب۹ز۸,۱۳۸۰
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (۱)
QE,۶۰۱,/پ۹,۱۳۷۲
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌
QE,۶۰۱,/م۴۸
ری‍گ‍ان‌، م‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱,/ر۹ز۸,۱۳۷۵
ب‍ی‍ت‍س‌، ل‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
TN,۲۶۰,/ب۹۲,۱۳۶۹
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
QE,۲۶/۲,/م۶ز۸,۱۳۷۹
ض‍ی‍ائ‍ی‌، طاه‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ - ف‍رس‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ گ‍ذاری‌)
QE,۲۸,/ض۹ز۸,۱۳۴۶
ف‍ورون‌، رم‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/ف۹,۱۳۶۴
ج‍ان‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ب‍رت‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
TA,۷۰۵,/ج۲ز۸,۱۳۷۹
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍م‍ران‌)
TA,۷۰۵,/خ۲ز۸,۱۳۷۷
رس‍ا، ای‍رج‌
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ف‍ل‍زات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‌
QE,۳۹۰,/ر۵ک۲,۱۳۸۴
ن‍خ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌
QB,۲۸۱,/ن۳,۱۳۷۶
ب‍س‍ون‌، ژان‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
QD,۵۵۳,/ب۵فلا۷,۱۳۶۹
پ‍لات‌، ج‌.ا
س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ س‍اده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۶۰۱,/پ۸,۱۳۷۳
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ دی‍اگ‍رام‍ه‍ا
QE,۶۰۱,/پ۹,۱۳۷۲
 
س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌، م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ ۱۳۷۳ - ن‍ت‍ای‍ج‌ ک‍ل‍ی‌ م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
HD,۲۳۴۶,/فلا۹ م۴۱۶۵,۱۳۷۵
 
س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌۱۳۷۴ -
TN,۱۰۷,/س۴,۱۳۷۵
ه‍ارپ‍ر، دوروت‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/ه۲چ۵,۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‍زاده‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور (اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد)
G,۷۰/۴,/ع۸س۹
س‍پ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/س۲س۹,۱۳۸۰
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/س۴س۹,۱۳۷۳
پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‌.ج‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
QE,۴۷۱,/پ۹۲,۱۳۶۹
ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۷۱,/ت۲س۹,۱۳۷۹
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ه‍ول‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ در ت‍ی‍غ‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌)
QE,۴۳۴,۱۳۵۲
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌
QE,۴۷۵,/س۴,۱۳۷۳
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌
QE,۴۷۱,/ف۹
ک‍لارک‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌
QE,۴۳۱/۲,/ک۸س۹,۱۳۸۰
م‍ارت‍ی‍ن‌، آل‍ی‍س‌ ف‍ی‍چ‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۱/۲,/م۲س۹,۱۳۷۸
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ م‍درن‌ ( GISج‍ی‌. ای‌. اس‌)
GA,۱۰۵/۳,/م۴فلا۵,۱۳۷۷
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS
G,۷۰/۲,/م۴فلا۵,۱۳۷۶
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌
GB,۲۸۸,/آ۲ج۷,۱۳۷۴
ه‍اچ‍ی‍س‍ون‌، راب‍رت‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍اب‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا
QB,۷۵۵,/ه۲ش۹,۱۳۷۹
وگ‍ل‌، آرت‍ور
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۰۱/۲,/و۸,۱۳۷۱
ب‍روگ‍ن‍ورت‌، ج‌.م‌
ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌
S,۵۹۲/۵
ی‍ون‍گ‌، ژان‌
طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/ی۹,۱۳۷۳
 
طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا در ارت‍ب‍اط ب‍ا طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
QE,۷۰۶,/پ۸,۱۳۷۴
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌
طراح‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌
TN,۲۷۵,/فلا۶,۱۳۷۴
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌
طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا [س‍ی‌]
QA,۷۶/۷۳,/س۹فلا۵,۱۳۷۴
پ‍ول‍ی‍اک‍ف‌
طرح‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌
TH,۱۰۹۵,/پ۹,۱۳۷۴
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ و ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
TR,۸۱۰,/م۴ع۸,۱۳۷۹
ری‌، ری‍چ‍ارد گ‍ادف‍ری‌
ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
QE,۳۳/۲,/ع۸ر۹,۱۳۶۷
س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ (اص‍ول‌ وت‍ف‍س‍ی‍ر)
TR,۸۱۰,/س۷ع۸,۱۳۸۱
ب‍راون‌، ل‍س‍ت‍ر راس‍ل‌
ع‍لائ‍م‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌
GE,۱۴۰,/ب۴ع۸,۱۳۷۴
ش‍ری‍ف‌، ح‍س‍ن‌
ف‍رآوری‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍س‌
TN,۷۸۰,/ش۴ف۴,۱۳۷۶
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍را
QE,۷۲۲,/ع۲ف۴,۱۳۸۱
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QD,۵,/ف۴,۱۳۷۰
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌
ف‍رزن‍د ن‍ی‍ل‌
PS,۳۵۲۹,/فلا۵ف۴,۱۳۷۳
ف‍رش‍اد، ف‍ری‍دون‌
ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۱۱/۲,/ف۴,۱۳۴۶
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ا)
QE,۷۷۰,/خ۵,۱۳۷۴
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار
ف‍ن‍ون‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍س‌
TN,۷۸۰,/ب۹,۱۳۷۱
اب‍اذری‌، زه‍را
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌
Z,۶۹۳,/فلا۱۱۷ف۹,۱۳۸۲
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ای‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ و رده‌ ب‍ن‍دی‌
Z,۶۹۳/۵,/فلا۹چ۲,۱۳۷۹
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍زی‍ک‌ خ‍اک‌
S,۵۹۲/۳,/ب۲ف۹,۱۳۷۹
 
ق‍ان‍ون‌ ک‍ار
KMH,۱۲۶۴
آدل‍ر، ر
ک‍ارب‍رد س‍ت‍ری‍ون‍ت‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)
QE,۶۰۱,/آ۴,۱۳۶۴
ول‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
LB,۲۳۵۳,/و۸م۳
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا
QE,۳۶۳/۲۱,/م۶ک۲,۱۳۸۰
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا
QE,۳۶۳/۲۱,/م۶ک۲,۱۳۸۰
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QD,۹۴۱,/س۴,۱۳۷۵
وث‍وق‍ی‌ ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ و ج‍داول‌ خ‍واص‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۴,/و۲,۱۳۷۴
پ‍ی‍ش‍ل‍ر، ه‍ان‍س‌
ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ س‍ازن‍ده‌ س‍ن‍گ‌ در م‍ق‍اطع‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌
QE,۳۹۷,/پ۹ک۲,۱۳۸۱
ک‍رام‍ل‍ی‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
[ Windows 95وی‍ن‍دوز۹۵ و۹۷]
Z,۵۲/۵,/و۴ک۴۳,۱۳۷۶
ت‍ت‍ار، ری‍م‍ون‍د
ک‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍ودزی‌
QB,۲۸۱,/ت۲,۱۳۶۸
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ MS-DOS 5.0
QA,۷۶/۷۶,/ر۲,۱۳۷۱
ع‍اش‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
G,۱۰۸,/ع۲,۱۳۶۴
آذارف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍دو
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و X
QD,۹۴۵,/آ۴,۱۳۷۱
م‍ی‍دل‌ م‍وس‍ت‌، اری‍ک‌
م‍اگ‍م‍اه‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌
QE,۴۶۱,/م۹م۲
 
م‍ب‍ادی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/م۲,۱۳۷۵
اب‍وال‍ح‍م‍د، گ‍ی‍ت‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ ن‍ف‍ت‌
TP,۶۹۰,/فلا۲,۱۳۷۵
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ی‌.دی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍راش‌ پ‍ت‍و( Xج‍ل‍د اول‌)
QC,۴۸۲,/فلا۹ک۲,۱۳۷۵
ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وای‍ک‍ه‍ام‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/ب۲م۲,۱۳۷۶
ب‍راون‌، راب‍رت‌ دی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (ج‍ل‍د اول‌)
QD,۷۵/۲,/ب۴,۱۳۷۰
ص‍ادق‍ی‌ ن‍اد، ع‍ل‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌
G,۷۰/۴,/ص۲م۲,۱۳۷۸
ب‍ل‍ک‌، رون‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌
QE,۷۱۱/۲,/ب۸م۲,۱۳۸۱
ب‍ل‍ر، پ‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۲۸,/ب۸,۱۳۵۸
اوب‍روچ‍ف‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۲۸/۲,/فلا۹,۱۳۶۸
ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
TN,۲۶۰,/ی۷,۱۳۷۳
پ‍ارک‌، آر.ج‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱,/پ۲,۱۳۷۳
اوان‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ ام‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
TN,۷۹۹/۵,/فلا۸م۲,۱۳۷۹
وال‍ت‌ ه‍م‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍لای‍و
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
TA,۷۰۵,/و۲ز۸,۱۳۸۰
ک‍راس‍ک‍ف‌، ک‍ن‍راد ب‍ت‍ی‍س‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QE,۵۱۵,/ک۴م۲,۱۳۷۷
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ "م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌" ش‍ام‍ل‌
KMH,۳۵۸۴,/آ۲۸,۱۳۷۲
م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ح‍م‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۵۴۱,/م۳م۲,۱۳۷۸
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌
TN,۱۴۵,/ب۶م۲,۱۳۷۵
ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وی‍ک‍م‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/ب۲م۲,۱۳۷۸
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌
HQ,۱۰,/فلا۸آ۹,۱۳۶۷
 
اع‍ت‍ق‍اد م‍ا
BP,۲۱۱/۵,/فلا۶م۷,۱۳۷۶
 
لای‍ح‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۸۳-۱۳۷۹
HC,۴۷۱,/آ۴,۱۳۷۸
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍ص‌ و م‍م‍ت‍از زن‌
BP,۲۳۰/۱۷۲,/فلا۸ج۲,۱۳۷۲
داگ‍دی‍ل‌، ج‍ان‌ س‍ی‍دن‍ی‌
ان‍ت‍روپ‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌
QC,۳۱۸,/فلا۸د۲,۱۳۸۲
ح‍ام‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
TA,۴۰۳,/ح۲
ش‍ئ‍وری‌، پ‍ی‌.آر
م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ در س‍ن‍گ‌
TA,۷۰۶,/ش۹م۶,۱۳۸۰
ن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (ه‍ن‍دس‍ی‌)
QD,۹۱۱,/ن۹م۷
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌.ب‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍اوش‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
QC,۸۰۲,/د۲,۱۳۵۲
خ‍اک‍زاد، اح‍م‍د
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌
QE,۳۶۳/۲,/خ۲م۷,۱۳۸۱
س‍ی‍ت‍وی‍چ‌، ن‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
TA,۷۱۰,/س۹,۱۳۷۲
داس‌، ب‍راج‍ا.ام‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
TA,۷۱۰,/د۲م۸,۱۳۷۳
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
TA,۷۰۶,/و۷,۱۳۷۱
لان‍گ‍ف‍ورد، ال‍ی‍زاب‍ت‌ ه‍ارم‍ن‌ پ‍ک‍ن‍ه‍ام‌
م‍ل‍ک‍ه‌ وی‍ک‍ت‍وری‍ا
DA,۵۵۴,/ل۲م۷,۱۳۷۸
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌
QE,۷۱۹,/ه۲م۹,۱۳۷۷
اف‍ش‍ار ح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹فلا۷۲۵,۱۳۷۴
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ در ای‍ران‌
GB,۷۹۲,/ک۴م۸
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ و س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱ ال‍ی‌ ۳ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۸
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۸
م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ی‍گ‍م‍ات‍ی‍ت‌ ه‍ا
QE,۴۶۱,/آ۲ب۹,۱۳۸۰
آداب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ام‍گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌، آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
QE,۴۲۵/۴,/آ۴ن۲,۱۳۸۱
م‍ح‍ب‍وب‌ ف‍ر، اح‍م‍د
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ارب‍ردی‌
TA,۵۴۵,/م۳,۱۳۷۵
ش‍ول‍ت‍ه‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‌
TN,۲۷۳,/ش۹ن۷,۱۳۷۳
ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ ال‍ه‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌)
TA,۵۹۰,/ت۸ن۷
پ‍ارس‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ و رس‍م‌ ن‍ی‍م‌ رخ‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/پ۲,۱۳۶۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ و ف‍رآوری‌)
TN,۱۴۵,/ح۵ن۸,۱۳۸۰
 
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌
QE,۵,/م۴و۲,۱۳۶۵
س‍ب‍زه‌ ی‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌
QE,۵,/س۲و۲,۱۳۷۵
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
QD,۵,/پ۹,۱۳۷۰
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
GB,۶۶۱,/م۹ه۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌
TA,۸۰۵,/م۴ت۹
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۵۱/۲,/ک۲ش۹,۱۳۷۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
GB,۲۸۸,/آ۲ج۷۲,۱۳۷۹
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ ج‍ری‍ان‌ آب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌
TC,۱۶۳,/ش۶۵۱ه۱
 
س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۲/۲,۱۳۸۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طا و ری‍س‍ک‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌
QE,۳۳/۲,/ر۹ح۵,۱۳۸۲
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اح‍ت‍م‍الات‌ و آم‍ار
QA,۲۷۳,/آ۷م۷,۱۳۸۲
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/ه۹ج۹,۱۳۷۴
اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ :روزن‍ه‌ داران‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ک‍ران‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۷۷۲,/فلا۳ز۸,ت ط
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در زاگ‍رس‌
QE,۶۷۴,/ک۸ز۸,ت ط
ج‍ع‍ف‍رزاده‌. ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌
QE,۳۰۷,/ج۷ز۸۳,ت ط
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ پ‍اره‌ ای‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍وه‌ ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ و ال‍ب‍رز
QE,۷۰۲,/ز۸ق۹,ت ط
دوب‍ن‍وا، ام‌.ای‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ده‌ ه‍ای‌ ۱۹-۱۶ م‍ی‍لادی‌
TN,۱۸,/د۹,ت ط
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : دری‍اه‍ا و دری‍اچ‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۳۹,/ز۸ش۹,ت ط
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌
QE,۴۷۱,/س۹ح۸,ت ط
ه‍لالات‌، ه‍اش‍م‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍س‍ف‍ات‌
TN,۹۱۴,/ح۸ز۸,ت ط
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍ل‍ی‍س‌
TN,۹۴۸,/س۸,ت ط
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍رت‍رن‌
QA,۷۶/۷۶,/ب۴ب۴,۱۳۶۹
پ‍رن‍ت‍ی‍س‌، ج‍ان‌ادوارد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
TA,۴۲۵,/پ۴ز۸,۱۳۷۶
ب‍اب‍ازاده‌، واص‍ف‌
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ و غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌
TN,۴۹۰,/ب۲ک۲,۱۳۸۳
خ‍س‍روی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍ف‍ت‌
TP,۶۹۰,/خ۵ش۹,۱۳۷۶
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
QD,۴۱۱,/پ۲م۷,۱۳۷۲
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
[ GPSج‍ی‌.پ‍ی‌.اس‌.] و ک‍ارب‍رد آن‌
QE,۳۴۳,/ص۲م۳,۱۳۷۸
 
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ع‍دن‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌
TN,۸۹۰,/م۹,۱۳۷۱
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌(اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌)
ش‍ن‍اخ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۲۸,/فلا۵,۱۳۶۸
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌
PIR,۸۲۴۳,/ر۲۲۵ج۲۱,۱۳۸۰
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
پ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌
PIR,۸۲۴۳,/ر۲۲۵پ۹,۱۳۸۳
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ پ‍ن‍ی‍ر م‍را ج‍اب‍ج‍ا ک‍رد؟
BF,۶۳۷,/ت۳ج۲۲,۱۳۸۱
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌
م‍رج‍ع‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ ای‍ران‍ی‌
TK,۵۱۵۰/۸۸۲,/ش۹م۴,۱۳۸۳
م‍ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ دوس‍وی‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‌
QH,۵۴۰/۴,/م۸و۲,۱۳۸۳
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ف‍ن‍ون‌ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
PIR,۲۸۹۸,/فلا۸پ۲۲,۱۳۷۸
ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا
اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/ع۴فلا۶,۱۳۸۰
م‍ع‍ی‍ن‍ب‍ان‌، م‍ه‍دی‌
روش‌ آس‍ان‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‌ و پ‍اس‍خ‌ آن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ا دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۱۳۰,/م۶ر۹,۱۳۸۳
رئ‍ی‍س‍ی‌ ش‍ب‍ری‌، اک‍ب‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۵۱/۲,/ر۹ش۹,۱۳۷۸
وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌
پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/و۹پ۲,۱۳۸۰
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ [ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌]
QE,۵,/ق۴ف۴,۱۳۸۲
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌
G,۷۰/۲۱۲,/ر۲,۱۳۸۳
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود
گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ (۲)
PE,۱۶۸۹,/س۸گ۷۲,۱۳۸۱
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود
گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ (۱)
PE,۱۶۸۹,/س۸گ۷,۱۳۸۳
ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
TN,۲۶۰,/ی۷فلا۶,۱۳۸۳
ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ارد
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ درون‍زاد
QE,۴۳۱/۲,/ب۹پ۲,۱۳۸۲
م‍ل‍ک‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ره‍اد
اص‍ول‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌
QE,۳۹۰,/م۷فلا۶,۱۳۷۸
ده‍ق‍ان‌ ب‍ن‍ادک‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ه‍م‍گ‍رائ‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در ت‍ون‍ل‌ ه‍ا
TA,۸۰۵,/د۹-ه۸,۱۳۷۹
ب‍ارک‍ر، ا.ج‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/ب۲م۲,۱۳۷۸
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از گ‍ف‍ت‍ه‌ ه‍ا و ام‍ث‍ال‌ و اص‍طلاح‍ات‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ادل‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PIR,۳۹۹۶,/پ۲گ۴,۱۳۸۰
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا
QE,۳۸۹/۶۲,/ر۶ک۲
م‍س‌ ف‍روش‌، ع‍ل‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‌ CASIO FX 3600
QA,۷۵,/ر۲۲
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ذره‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
QE,۷۱۹,/م۹س۹,۱۳۸۱
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌
ت‍ب‍ص‍ره‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌
BP,۱۸۲,/ش۷ت۲,۱۳۷۴
ب‍ن‌ س‍ن‌، ج‍ان‌
اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
GE,۴۲,/فلا۳
راگ‍ن‌، اوژن‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آن‍ه‍ا
QE,۴۶۱,/ر۲س۹
ه‍ای‍ام‌، دن‍ی‌
س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌
TA,۵۹۵/۵,/ه۲۵س۲,۱۳۸۳
ه‍ی‍وود، آی‍ان‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
G,۷۰/۲۱۲,/ه۹م۷,۱۳۸۱
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
[ GISج‍ی‌.آی‌.اس‌] و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
G,۷۰/۲,/ق۴ج۹,۱۳۸۳
ت‍ی‍ل‍ور، ب‍ارب‍ارا
ن‍ق‍ش‍ه‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
GA,۱۰۵/۶,/ت۹ن۷,۱۳۸۷
وی‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، آل‍ن‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
QD,۳۱/۲,/و۹ش۹,۱۳۸۱
م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز
اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲م۵,۱۳۸۲
 
اطل‍س‌ م‍ل‍س‌ ای‍ران‌ "ان‍رژی‌"
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶۲,۱۳۸۲
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۲
ب‍وت‌، ب‍اب‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا [ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.آی‌.اس‌]
G,۷۰/۲۱۲,/ب۹آ۵,۱۳۸۳
ی‍وش‍ی‍ج‌، ن‍ی‍م‍ا
دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ از ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌
DSR,۲۰۴۹,/ی۸۳,۱۳۷۹
ش‍وئ‍ل‌، ف‍ران‍ک‌ ل‍وئ‍ی‌
ام‍ری‍ک‍ا چ‍گ‍ون‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا ش‍د
E,۱۷۸,/ش۹فلا۸,۱۳۸۳
راش‍دی‌، ل‍طی‍ف‌
رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ چ‍ه‍ار م‍رج‍ع‌
BP,۱۸۳/۹,/ر۱۵ر۵,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ک‍ری‍م‌
م‍ل‍ک‍ه‌ ش‍وک‍ران‌
PIR,۸۱۵۱,/ل۹۸۵م۷,۱۳۸۱
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ت‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ی‍ام‌
PIR,۴۶۳۵,/ن۲۷ت۴,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ک‍ری‍م‌
دلاوران‌ پ‍ارت‌
PIR,۸۱۵۱,/ل۹۸۵فلا۹,۱۳۸۳
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور
ه‍ف‍ت‌ س‍ردار ن‍ام‍ی‌
PIR,۷۹۲۹,/ر۹-ه۷,۱۳۷۹
م‍درس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍روس‌ م‍دائ‍ن‌
PIR,۸۲۰۳,/د۴۳۶ع۴,۱۳۸۲
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور
ف‍رزن‍د س‍رن‍وش‍ت‌
PIR,۷۹۲۹,/ر۹ف۴,۱۳۷۹
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور
دل‍ی‍ران‌ ش‍وش‌
PIR,۱۳۷۶
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ن‍ق‍ش‍ه‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رس‍ازی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: گ‍ردش‍گ‍ری‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۵۶,۱۳۷۸
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲آ۴۲,۱۳۵۷
 
آک‍س‍ف‍ورد ال‍م‍ن‍ت‍ری‌ ل‍رن‍رز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌
PE,۱۶۲۸/۵,/آ۷,۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ [م‍ع‍ی‍ن‌]
PIR,۲۹۵۴,/م۶ف۳۷,۱۳۷۱
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ آل‍م‍ان‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍ا
PF,۳۶۴۵,/ف۲س۷,۱۳۷۸
گ‍ل‍ک‍اری‍ان‌، ق‍دی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ دوس‍وی‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - روس‍ی‌، روس‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ دان‍ش‍ی‍ار
PG,۲۶۵۳,/گ۸ف۳۸,۱۳۸۳
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۴
QA,۷۶/۴۵,/ف۴۵۲۴,۱۳۸۳
ج‍ر، خ‍ل‍ی‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ لاروس‌ ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
PJ,۶۶۳۶,/ف۲ج۴,۱۳۶۵
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۵
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۶۶۳,۱۳۷۹
ک‍رک‌ وود، ج‍ان‌
دن‍ی‍ای‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌
QB,۴۶,/ک۴د۹,۱۳۸۱
آردل‍ی‌، ب‍ری‍ج‍ت‌
زم‍ی‍ن‌
AG,۱۹۵,/ه۴۴,۱۳۷۴
م‍ی‍چ‍ل‌، م‍ارگ‍ارت‌
ب‍رب‍ادرف‍ت‍ه‌
PS,۳۵۳۷,/ی۲ب۴,۱۳۸۱
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌ م‍اری‌
دزی‍ره‌
PZ,۳,/س۸د۴,۱۳۸۲
پ‍ی‍رام‍و، م‍ی‍ک‍ل‌
ک‍ن‍ی‍ز م‍ل‍ک‍ه‌ م‍ص‍ر
PZ,۳,/پ۹۶۸ک۹,۱۳۷۶
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ات‍وی‍م‍ی‌
س‍ی‍ن‍وه‍ه‌
PZ,۳,/و۲۳س۹,۱۳۶۶
وزی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۱۱/۲,/و۴م۲,۱۳۸۰
ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زک‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و ف‍ل‍دس‍پ‍ات‍وئ‍ی‍د
QE,۳۹۱,/ف۳ش۹,ت ط
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ره‍ای‌ خ‍ودس‍اخ‍ت‍ه‌
HF,۵۳۸۳,/ت۴ب۹,۱۳۸۲
ال‍ک‍س‍ان‍در، ج‍ن‍ی‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ در ۷ روز
BF,۶۹۷/۵,/ع۴فلا۷,۱۳۸۷
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
رم‍وز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در زن‍دگ‍ی‌ و ک‍ار
BJ,۱۶۱۱/۲,/ت۴ک۱۷,۱۳۸۱
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ق‍ورب‍اغ‍ه‌ را ق‍ورت‌ ب‍ده‌
BF,۶۳۷,/فلا۱۹ت۴,۱۳۸۲
ب‍ری‍س‍ت‍و- ب‍ووی‌، دارل‌
پ‍ن‍ی‍ر ت‍و را م‍ن‌ ج‍ا ب‍ه‌ ج‍ا ک‍ردم‌
BF,۶۳۷,/خ۹ب۴,۱۳۸۳
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ب‍رای‌ خ‍ودم‌
BF,۵۷۵,/خ۹ج۲,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر س‍والات‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا
HF,۵۵۴۹/۵,/فلا۱۵ع۸,۱۳۸۰
م‍وم‍ف‍ورد، ج‍ان‌
ی‍وگ‍ا، روان‌ ت‍ن‍ی‌ (ه‍ات‍ای‍وگ‍ا و راج‍ای‍وگ‍ا)
RA,۷۸۱/۷,/م۲۵ی۹,۱۳۸۰
ک‍اون‍ت‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍ردری‍ک‌
اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
HD,۳۱,/ک۲۷فلا۶,۱۳۸۲
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
T,۵۷/۸۵,/فلا۶ت۳,۱۳۷۸
ه‍ارای‌، ک‍ی‍ت‌
پ‍رواز روح‌
BF,۱۳۸۹,/خ۴ه۲,۱۳۷۲
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
آرگ‍ون‍وم‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
RZ,۴۶۰,/ب۹فلا۴,۱۳۸۱
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
م‍ع‍ج‍زه‌ ق‍درت‌ ف‍ک‍ر
BJ,۱۶۱۱/۲,/م۸ق۴۳,۱۳۷۴
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از اش‍ع‍ار س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PIR,۸۰۹۱,/آ۳۸فلا۸,۱۳۸۲
م‍طی‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍ش‌ س‍ال‌ در م‍ی‍ان‌ زن‍ان‌ وح‍ش‍ی‌ آم‍ازون‌
PIR,۸۲۱۱,/ط۶۷ش۵,۱۳۸۲
م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
PIR,۲۸۸۶,/م۴ر۲,۱۳۸۲
ورن‍ر، دی‍وی‍د
ام‍داد پ‍زش‍ک‍ی‌
RA,۳۹۳,/و۴ج۲,۱۳۶۲
داوس‍ون‌، ان‍دی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹د۲,۱۳۷۸
س‍ی‍ل‍وا، خ‍وزه‌
م‍دی‍ر روش‍ن‌ ب‍ی‍ن‌
HD,۳۸,/س۹م۴,۱۳۷۹
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار
HF,۵۵۴۸/۸,/ه۹ر۹,۱۳۸۰
ب‍ل‍وم‍ن‍ف‍ل‍د، لاری‌
آرام‍ش‌ روان‍ی‌= Relaxation
RA,۷۸۵,/ب۸۲۴,۱۳۷۷
پ‍ارس‍ی‌ راد، پ‍روی‍ز
زن‌ اع‍ج‍از خ‍ل‍ق‍ت‌
HQ,۱۲۱۶,/پ۲ز۹,۱۳۸۲
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ج۷۷,۱۳۸۱
ج‍وان‍ش‍اد، ع‍ل‍ی‌
غ‍ار و غ‍ارن‍ورد
GB,۶۰۱/۴,/خ۸ع۲,۱۳۷۸
 
ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
BP,۲۲۳/۸,/ح۸س۲,۱۳۷۲
ان‍درس‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ب‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Accessم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌]
QA,۷۶/۹,/پ۲فلا۷۷,۱۳۸۰
اول‍ری‍ک‌، لاری‌ آن‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Excelم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌]
HF,۵۵۴۸/۴,/م۲فلا۸,۱۳۸۰
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ MS- Excel 2000ام‌- اس‌ اک‍س‍ل‌ دو ه‍زار]
HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷ی۷,۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز درب‍اره‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹م۳,۱۳۷۸
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows 98وی‍ن‍دوز۹۸ ]
QA,۷۶/۷۶,/و۹۵س۷۴,۱۳۷۸
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز
خ‍ودآم‍وز ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۲ در ۲۴ س‍اع‍ت‌
TK,۵۱۰۵/۸۸۸۵,/ف۴ک۴,۱۳۸۰
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Auto CAD 14ات‍وک‍د۱۴ ] پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
T,۳۵۸,/فلا۱۸ک۲,۱۳۷۹
 
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ICDL، آم‍وزش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ دری‍اف‍ت‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [آی‌ س‍ی‌ در ال‌]
QA,۷۶/۳,/ک۲,۱۳۸۲
ک‍اف‍ل‍د، ج‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Access 2002اک‍س‍س‌۲۰۰۲ ]
QA,۷۶/۹,/پ۲ک۲۵,۱۳۸۱
ک‍ی‍ن‍ی‍ر، پ‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ SPSS 10اس‌ پ‍س‌ اس‌ اس‌ ده‌]
HA,۳۲,/ک۹ک۲,۱۳۸۱
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، دی‍وی‍د
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Auto CAD 2002 پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
T,۳۸۵,/ه۴۴ک۲,۱۳۸۱
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Auto CAD 14ات‍وک‍د۱۴] م‍ق‍دم‍ات‍ی‌
T,۳۸۵,/فلا۸ک۲,۱۳۷۹
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows Meوی‍ن‍دوزام‌. ای‌]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴پ۴۵۵,۱۳۷۹
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌۲ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌...
QA,۷۶/۲۷,/ش۳ر۲۴,۱۳۸۲
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌ ی‍ک‌) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ای‌
QA,۷۶/۲۷,/ش۳ر۱۵,۱۳۸۲
ک‍وه‍ن‌، س‍ن‍دی‌
ف‍ری‌ ه‍ن‍د ۱۰ م‍اک‍روم‍دی‍ا ب‍رای‌ وی‍ن‍دوز م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌
T,۳۸۵,/ک۸۷ف۴,۱۳۸۰
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ان‌
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ 2002(XP) Microsoft powerpointم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‌ ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]
T,۳۸۵,/پ۴آ۸,۱۳۸۰
گ‍وگ‍ی‍ن‌، دن‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Word 2002ورد۲۰۰۲ ]
Z,۵۲/۵,/و۳۵گ۹,۱۳۸۰
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، ن‍ان‍س‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft office XPآف‍ی‍س‌ ای‍ک‍ی‌ پ‍ی‌]
HF,۵۵۴۸/۴,/آ۷فلا۵,۱۳۸۱
ث‍ام‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در [ IELTSآی‌. ای‌. ال‌. ت‍ی‌. اس‌] ن‍ک‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍ای‍د دان‍س‍ت‌
PE,۱۱۲۸,/ث۲م۹,۱۳۸۱
طاه‍ری‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷
T,۳۸۵,/ط۲آ۸,۱۳۸۲
 
راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ Microsoft Access MCSD
QA,۷۶/۹,/پ۲ر۱۳,۱۳۷۹
خ‍س‍روپ‍ور، آرزو
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ری‌ ه‍ن‍د ( MXام‌. ای‍ک‍س‌)
T,۳۸۵,/خ۵آ۸,۱۳۸۲
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
م‍رج‍ع‌ طلای‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ [ Yellow pageی‍ل‍وپ‍ی‍ج‌]
ZA,۴۲۰۱,/ه۲م۴,۱۳۸۲
گ‍ووک‌، م‍ارک‌ اس‍ت‍ف‍ن‌
خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‌ از [ VHSوی‌. اچ‌. اس‌] ت‍ا [ DVDدی‌. وی‌. دی‌]
TR,۸۹۹,/گ۹خ۹,۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ILWIS 2.1 for Windowsای‍ل‍وی‍س‌ ۲/۱ ف‍ور وی‍ن‍دوز ج‍ی‌، آی‌. اس‌] از س‍ری‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
G,۷۰/۲,/ر۵۷ر۲,۱۳۸۱
ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Word 97
Z,۵۲/۵,/و۴ک۴۳,۱۳۷۶
س‍اس‍ه‌، ول‍ک‍ر
گ‍ام‍ی‌ ف‍رات‍ر ب‍س‍وی‌ [ DR DOS 6.0دی‌. آر. داس‌۶/۰ ]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴س۲,۱۳۷۱
اس‍ت‍ی‍ون‍س‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ( Windows 95م‍ق‍دم‍ات‍ی‌)
QA,۷۶/۷۶,/س۹فلا۴,۱۳۷۵
لاس‍ل‌، ج‍ون‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ [ IBM PC آی‌ ب‍ی‌ ام‌ پ‍ی‌ س‍ی‌] . س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌
QA,۷۶/۸,/آ۹ل۲,۱۳۷۳
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا دل‍ف‍ی‌ (DELPHI)
QA,۷۶/۷۶,/د۸ک۴۲,۱۳۷۹
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
QA,۷۶/۷۳,/فلا۵ه۲۵,۱۳۷۱
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍وئ‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (ج‍ل‍د۱)
QA,۷۶/۷۳,/ک۹۳فلا۹,۱۳۷۱
ب‍ون‍ه‍ام‌- ک‍ارت‍ر، گ‍ری‍م‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
G,۷۰/۲,/ب۹س۹,۱۳۷۹
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار Training SDRmap Software
TA,۵۴۹,/فلا۱۷خ۹,۱۳۸۳
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ " ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداران‌
T,۵۴۵,/فلا۷آ۸,۱۳۸۱
غ‍ن‍ی‌ زاده‌ ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ [ Surfer 7.02س‍ورف‍ر۷/.۲ ]
QE,۴۸/۸,/غ۹خ۹,۱۳۸۲
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌
ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
T,۵۸/۵,/ل۲ف۹,۱۳۸۰
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
Z,۶۸۴,/ت۷فلا۵,۱۳۷۷
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ب‍ان‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۵۲۲,/ق۴م۲,۱۳۸۲
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌
آت‍ش‌ ک‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌
TN,۲۷۹,/فلا۵آ۲,۱۳۸۲
اش‍ک‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‌ ه‍ا
TN,۸۷۰/۵,/فلا۵فلا۶,۱۳۸۳
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Windows Server 2003وی‍ن‍دوز س‍رور۲۰۰۳ ]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ر۱۴۴,۱۳۸۳
زاک‍ر، گ‍ری‍ک‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
TK,۵۱۰۵/۵,/ز۲د۲,۱۳۸۲
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ور و ک‍ان‍ی‌
QD,۹۴۱,/ع۴,۱۳۵۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
QD,۹۰۵/۲,/ب۲م۶,۱۳۵۸
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا در م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‌ پ‍لاری‍زان‌
QE,۳۶۹,/ش۹ب۲,۱۳۵۸
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ "راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌"
LC,۵۸۰۸,/فلا۹چ۹,۱۳۵۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ درون‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ده‍ن‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ (۲)
QE,۶۰۱,/م۶,۱۳۵۸
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر: رواب‍ط دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر در ای‍ران‌
HQ,۷۹۹,/فلا۹فلا۲۵,۱۳۸۱
 
ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ک‍اظم‌(ع‌)
BP,۴۶,/ش۴
م‍ات‍وئ‍ه‌، م‍وری‍س‌
ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍واد س‍ازن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۶۰۱,/م۱۶ت۷
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز آخ‍ر ال‍زم‍ان‌
BP,۲۲۴,/م۹۲ن۵,۱۳۸۱
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ارس‍ی‌ و اس‍ت‍دلال‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ اح‍ی‍اء م‍وات‌
BP,۲۳۰,/م۵فلا۳
ش‍اک‍ر، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
ق‍رآن‌ در آی‍ن‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌
BP,۶۴/۳,/ش۲ق۴,۱۳۷۹
آل‍گ‍ر، ک‍ل‍ود
م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
QE,۵۱۵,/آ۷م۲
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
HN,۴۹,/ع۸پ۲,۱۳۸۱
ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۴۷۱,/ب۹ر۵
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍دی‍ث‌ آرزوم‍ن‍دی‌
DSR,۱۶۲۶,/ش۸۶ع۴,۱۳۷۵
ک‍ل‍ه‍ر، ی‍دال‍ه‌
در م‍ی‍ان‌ آت‍ش‌
DSR,۱۶۲۵,/م۲۵
 
زم‍ی‍ن‌ آم‍ار
QE,۴۳,/ز۸
ت‍ئ‍وب‍ال‍د، ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
QA,۶۹۶,/ت۹م۲,۱۳۶۴
 
آس‍م‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اره‌
DSR,۱۶۶۹,/آ۵,۱۳۷۸
ب‍ارب‍ور، ای‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌
BL,۵۱,/فلا۹ع۸
ع‍ک‍اش‍ه‌، ب‍ه‍رام‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌)
QC,۸۰۶,/ع۸م۲,۱۳۷۸
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د ف‍ق‍ی‍د اس‍ت‍اد ع‍ب‍اس‌ س‍ح‍اب‌ (پ‍در ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ ای‍ران‌)
G,۶۹,/س۲۴م۳
ام‍ی‍رس‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
س‍ی‍م‍ای‌ وق‍ف‌ در خ‍راس‍ان‌ درب‍ردارن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د، درب‍اره‌ م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ش‍ه‍د
DSR,۲۰۱۷,/ر۳۴۲فلا۸,۱۳۸۰
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QD,۱۱,/م۷ت۲,۱۳۶۹
 
پ‍رواز۴۷۲۱ ، پ‍اری‍س‌- ت‍ه‍ران‌
DSR,۱۵۷۶,/پ۴,۱۳۷۸
 
روح‌ ال‍ه‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ت‍ب‍ع‍ی‍د
DSR,۱۵۷۶,/ر۸۶,۱۳۷۸
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۷۷
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
BP,۲۴۷/۸,/س۲فلا۳,۱۳۷۴
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
ال‍ه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌
PIR,۸۲۰۳,/ح۹۵۷۶فلا۷,۱۳۸۰
خ‍ی‍ب‍ر، م‍ح‍دث‌
رن‍ج‍ه‍ا و ف‍ری‍اده‍ای‌ ف‍اطم‍ه‌ (س‌) (ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ی‍ت‌ الاح‍زان‌)
BP,۲۷/۲,/ق۸ب۹
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌
QE,۳۰۷,/م۵۷ز۸,۱۳۸۲
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ آب‍اده‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/م۹ش۴,۱۳۷۵
آل‍ن‌ ب‍اخ‌، پ‍ت‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دم‍اون‍د و اطراف‌ آن‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- ای‍ران‌)
QE,۴۵۲,/فلا۹آ۷,۱۳۴۹
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ت‍ح‍ول‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍رود (از پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ت‍ا ع‍ه‍د ح‍اض‍ر)
QE,۶۵۱,/ت۳ح۹,۱۳۵۷
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌.
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ام‌
QE,۳۰۷,/ع۸ب۴,۱۳۵۱
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، آم‍وزش‌ در م‍س‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، ک‍ار ب‍ا ع‍ک‍س‌، س‍اخ‍ت‌ ان‍واع‌ CD، س‍اخ‍ت‌ ب‍روش‍ور و ک‍ات‍ال‍وگ‌...
QA,۷۶/۲۷,/ع۸گ۲,۱۳۸۰
دی‍وی‍س‌، ر. گ‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍اس‍ول‍ه‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌
 
آل‍ت‍ان‌، ج‍ورج‌
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ درب‍اره‌ پ‍رع‍ی‍ار ک‍ردن‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
 
ش‍رپ‌، ن‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍س‌ چ‍ه‍ارگ‍ن‍ب‍د
QE,۳۹۰/۲,/م۵ش۴,۱۳۴۸
ب‍اری‍ان‌، پ‌.
ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ت‍ال‍وژن‍ی‌ ای‍ران‌
 
م‍ه‍رن‍وش‌، م‌.
اطل‍س‌ م‍ی‍ک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ی‌ ای‍ران‌
QE,۷۱۴,/م۹س۸
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍ک‍اب‌ - ص‍ائ‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌۱:۲۵۰۰۰۰
 
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‌.
م‍طال‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ س‍ئ‍ی‍س‍م‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
 
دان‍ش‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
س‍ووش‍ون‌
PZ,۴,/د۲۹س۹
اک‍ب‍ری‌، اح‍م‍د (م‍ازن‍دران‍ی‌)
ف‍رش‍ت‍ه‌ ای‌ در آت‍ش‌
PIR,۷۹۵۳,/ک۴۷ف۴,۱۳۷۷
داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ودور
پ‍ول‍زون‍ک‍وف‌ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر
PG,۳۳۶۰,/پ۹,۱۳۷۱
طوطی‌، زه‍ره‌
ق‍م‍ار ت‍ل‍خ‌
PIR,۸۱۴۶,/ط۹ق۸,۱۳۷۷
م‍ورف‍ی‌، ژوزف‌
ق‍درت‌ ف‍ک‍ر
BJ,۱۶۱۱/۲,/م۸ق۴,۱۳۷۵
م‍ان‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌
گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌]
QA,۷۶/۳,/م۲گ۹,۱۳۸۱
 
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ ق‍زوی‍ن‌ ب‍زرگ‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ر۴,۱۳۷۱
ای‍ن‍س‍ن‌، پ‍ی‌.آر
پ‍ی‍ش‌ درآم‍د ب‍ر اورم‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
QE,۴۳۴,/فلا۹,۱۳۷۹
لاس‍م‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
رخ‍س‍اره‌ ه‍ا، م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۳,/ل۲,۱۳۷۹
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌
QE,۴۶۱,/فلا۸,۱۳۷۹
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌۱-۲
QE,۶۸۱,/آ۷چ۹,۱۳۷۷
ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌
QE,۳۸۹/۶۲,/ع۴ک۲,۱۳۷۶
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ائ‍ول‍ن‌ و رس‍ه‍ای‌ ن‍س‍وز
TN,۹۴۳,/فلا۹,ت ط
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/ع۸ت۲,۱۳۸۰
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌
ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍ک‍ران‌
QE,۹۵۵,/ه۲ن۲,۱۳۸۱
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ArcView- GIS و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ (Extensions)
G,۷۰/۲,/م۶آ۵,۱۳۸۲
ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌
م‍وج‌ س‍وم‌
HN,۱۷/۵,/ت۲م۸,۱۳۷۴
ل‍وای‍ن‌، آی‍را
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
QD,۴۵۳/۲,/ ل۹ش۹,۱۳۷۸
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍اری‍خ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
DSR,۱۰۹,/ز۴ت۱۷
ب‍ارک‍ر، ا.ج‍ی‌
دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍ز س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲ب۲,۱۳۷۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ا و اق‍ب‍ال‌
BP,۲۳۳/۷,/۴ش۵ش,۱۳۶۷
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ادی‍گ‍ری‌
BP,۲۳۲/۲,/م۶ع۸,۱۳۷۲
م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ت‍م‌ ن‍ب‍وت‌
BP,۲۲۱/۲,/م۶خ۲,۱۳۶۹
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ای‍ران‌
DSR,۱۵۰۱,/فلا۴ت۲,۱۳۸۲
ت‍ام‍س‍ون‌، اودری‌ج‍ی‍ن‌
گ‍رام‍ر م‍ف‍ی‍د و ک‍ارب‍ردی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ (از اب‍ت‍دای‍ی‌ ت‍ا دک‍ت‍ری‌= ( Practical English grammar
PE,۱۱۲۸,/ت۲گ۴,۱۳۸۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ام‍ام‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌
BP,۲۲۳/۸,/م۶فلا۸,۱۳۷۰
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز
ای‍ده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و واق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رواب‍ط ج‍غ‍راف‍ی‍او س‍ی‍اس‍ت‌ در ج‍ه‍ان‌ دگ‍رگ‍ون‌ ش‍ون‍ده‌
JC,۳۱۹,/م۳فلا۹
ی‍ان‍گ‍ل‌
روش‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ع‍م‍ی‍ق‌
TN,۲۷۱,/ن۷ر۹,۱۳۸۲
ش‍ام‍ل‍و، ب‍ام‍داد
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵,/ش۲ف۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ب‍وط در ک‍وی‍ر
BP,۲۲۳/۷,/ش۴م۳,۱۳۶۵
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ن‍ر
BP,۲۳۳/۷,/ش۴,۱۳۷۸
اب‍وزی‍د، ا. ز. م‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌
TN,۲۷۲,/فلا۲آ۴,۱۳۷۲
رزم‍ی‍ان‌ ف‍ر، پ‍روی‍ز
خ‍طرات‌ ح‍ری‍ق‌ م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (ای‍م‍ن‍ی‌، اطف‍ا، ن‍گ‍ه‍داری‌)
TH,۹۴۴۶,/م۷۶ر۴,۱۳۷۵
پ‍ی‍ش‍ل‍ر، ه‍ان‍س‌
ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ س‍از در م‍ق‍طع‌ ن‍ازک‌
QE,۳۹۷,/پ۹ک۲,۱۳۷۴
اح‍م‍د، اف‌
روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
QE,۳۶,/فلا۳۸,۱۳۷۰
رن‍دو
اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ آم‍اری‌
TN,۲۷۲,/د۹فلا۶,۱۳۷۱
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا
TA,۷۰۶,/و۷خ۹,۱۳۷۶
ه‍اج‌، پ‍اول‌
س‍اخ‍ت‍ار س‍ت‍ارگ‍ان‌ و ک‍ه‍ک‍ش‍ان‍ه‍ا
QB,۹۸۱,/ه۱۶س۲,۱۳۷۷
وای‍م‍ن‌، دارل‌
ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌
QE,۶۰۱,/و۲ف۴,۱۳۷۱
ف‍وک‍و، آل‍ن‌
م‍ق‍اطع‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/ف۹م۷,۱۳۷۶
دان‍گ‍ر، ژان‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌
GA,۱۰۲/۴,/س۹د۹,۱۳۷۶
خ‍وئ‍ی‌، ن‍اص‍ر
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍س‌ در ای‍ران‌
QE,۳۹۰/۲,/م۵خ۹,۱۳۷۸
ب‍رن‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ( Quattro pro 4ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌)
HF,۵۵۴۸/۴,/ک۹ب۴,۱۳۷۱
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۳ (س‍ه‌)
QA,۷۶/۹,/پ۲آ۸,۱۳۷۹
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS- DOS 6
QA,۷۶/۷۶,/س۹ر۲۶,۱۳۷۲
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ت‍داول‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۸۹,/پ۲ف۳۵,۱۳۷۲
ج‍ون‍ز، ادوارد
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۲ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌
QA,۷۶/۹,/پ۲ج۹,۱۳۷۱
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴,۱۳۶۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴,۱۳۶۸
م‍ن‍س‍ر، راب‍رت‌ م‍وری‍س‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا
TN,۵۲۳,/م۸ر۲,۱۳۸۱
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ارب‍رد م‍ش‍ت‍رک‌ [ GPSج‍ی‌.پ‍ی‌.اس‌] و [ GISج‍ی‌.آی‌.اس‌] در [ Arcviewآرک‌ وی‍و] ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍دل‍س‍ازی‌
G,۷۰/۲,/م۹ک۲,۱۳۸۲
ش‍ه‍ام‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ و ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
GA,۱۰۵/۳,/ش۹ک۲,۱۳۸۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ای‍ش‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از م‍ن‍اس‍ک‌ ح‍ج‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ وارث‌ آدم‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴م۹
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زن‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ف‍الاچ‍ی‌، اوری‍ان‍ا
گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ اوری‍ان‍ا ف‍الاچ‍ی‌
D,۴۱۲/۶,/ف۲گ۷,۱۳۸۳
ب‍ی‍ن‍ی‍و، ژرار
م‍ب‍ان‍ی‌ ری‍ز دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۱۹,/ب۹م۲,۱۳۸۲
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
BD,۴۱,/م۶م۷,۱۳۷۳
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌
BP,۲۳۳/۷,/م۶ی۱۵,۱۳۷۸
آق‍ااب‍راه‍ی‍م‍ی‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
PE,۱۱۲۷,/ز۸آ۷,۱۳۸۲
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌
ت‍راب‍ری‌ در م‍ع‍ادن‌
TN,۳۳۱,/ب۶ت۴,۱۳۷۷
ش‍رای‍ن‍ر، آل‍ب‍رت‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر (و روش‌ ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آن‌)
QE,۶۹۶,/ش۴م۷,۱۳۸۳
ب‍ی‍ات‌، ع‍زی‍ز ال‍ه‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌
DSR,۲۳,/ب۹ک۸,۱۳۷۳
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ره‌ داران‌
QE,۸۴۱,/ج۷ف۵,۱۳۸۲
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
ه‍ش‍ت‌ ک‍ت‍اب‌
PIR,۸۰۹۰,/س۲
ج‍اه‍د، رض‍ا
داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌
BP,۲۶۷/۸,/ج۲د۲,۱۳۷۷
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
QE,۵۲۲,/د۴آ۲,۱۳۸۳
س‍ودآور، اب‍وال‍ع‍لاء
ف‍ره‌ ای‍زدی‌ در آی‍ی‍ن‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
DSR,۶۵,/ش۲س۹,۱۳۸۳
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۶۶۵,۱۳۷۷
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ف‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PIR,۳۸۹۸,/فلا۸پ۲,۱۳۶۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍زرگ‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
BJ,۱۶۱۱/۲,/ت۴ک۲,۱۳۸۱
ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌(ج‍ی‍ب‍ی‌)
TA,۹,/ف۸ف۴۳۵
ف‍راری‌، پ‍ائ‍ولا ب‍ان‍ف‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ ه‍ا
PC,۱۶۴۵,/ف۲ف۴,۱۳۸۲
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
ب‍ام‍داد خ‍م‍ار
PIR,۸۰۱۳,/فلا۳۴۳ب۲,۱۳۷۷
م‍ر، ف‍ری‍د
واژگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
QE,۵,/م۴و۲
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
TN,۹,/م۳۷و۲,۱۳۸۳
ق‍اس‍م‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دک‍م‍ال‌
اص‍ول‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (روش‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)
TN,۲۶۹,/ق۲فلا۶
رادا ک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، و. ر
وس‍ای‍ل‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، م‍ع‍دن‍ی‌ و م‍ت‍ال‍وژی‌
QC,۱۰۰/۵,/ر۲و۵,۱۳۸۲
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌(ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌)
BP,۲۲۳/۸,/خ۸و۸
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
دی‍وان‌ پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌
PIR,۷۶۱۴,/فلا۵۹۴د,۱۳۸۲
ح‍اج‍ی‍ل‍و، ع‍ب‍دال‍ه‌
غ‍ار ع‍ل‍ی‍ص‍در
GB,۶۰۸/۷۸,/ح۲غ۲,۱۳۸۰
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍لام‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د
ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌
DSR,۱۴۰۷,/ک۵ت۲,۱۳۶۳
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
رده‌ ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا (آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌، رس‍وب‍ی‌)
QE,۴۲۶,/س۲ر۴,۱۳۷۸
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
CT,۱۸۸۳,/فلا۲ر۲,۱۳۷۸
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا
اص‍ول‌ ن‍اوب‍ری‌ ه‍وای‍ی‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌) ب‍رای‌ پ‍روازه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
VK,۵۵۵,/د۸فلا۶,۱۳۷۶
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ات‍م‍ی‍ت‌
BP,۲۲۱/۲,/م۶خ۱۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ده‌ گ‍ف‍ت‍ار
BP,۱۰/۵,/م۶د۹
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌
BR,۱۲۳۹,/ش۴م۶,۱۳۷۳
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
BBR,۱۴,/م۶آ۵
زه‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد
DSR,۱۴۷۶,/ز۹ع۶,۱۳۷۹
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا
ت‍ازه‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ ه‍وای‍ی‌ و ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
TR,۸۱۰,/ت۲,۱۳۷۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
BP,۱۱,/م۶م۷
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ازن‍ده‍ای‌ دوره‌ ک‍وات‍رن‍ر (م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍ردی‌ آن‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌)
QE,۶۹۶,/فلا۳س۲,۱۳۸۵
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌
 
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QE,۴۷۱,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
 
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
TA,۷۰۳/۵,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QE,۴۲۰,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
TA,۷۰۳/۵,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ و ف‍رآوری‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
TN,۴۹۷,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
TN,۲۶۰,/گ۴,۱۳۸۲
م‍ول‍ر، دان‍ی‍ل‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ دار و ک‍ان‍س‍ار س‍ازی‌ طلا- م‍س‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا
QE,۴۶۱,/م۸س۹,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌، آن‍وش‍ا
آش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
TN,۲۷۰,/ه۲آ۵,۱۳۸۱
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌
ک‍ش‍ف‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ م‍س‌ و م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ از ن‍وع‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ در ک‍ن‍ار ق‍ری‍ه‌ س‍ون‍گ‍ون‌ در ن‍زدی‍ک‍ی‌ اه‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ آن‌
TN,۱۰۸,/س۹فلا۶
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌
TN,۱۰۷,/ق۴د۹
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌:ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QE,۵۱۱/۴,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ج‍ن‍ب‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QE,۳۰۷,/فلا۹گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ژئ‍وم‍ت‍ی‍ک‍س‌، ش‍ی‍م‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QD,۱۳۷,/فلا۸گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ای‍ران‌- ۸۳ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ۱۲ ال‍ی‌ ۱۴ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۳
TN,۱۵۵,/ک۹۵,۱۳۸۳
ام‍ری‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اطل‍س‌ ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ ق‍ش‍م‌
QE,۳۰۷,/فلا۸فلا۶,۱۳۸۳
وام‍ق‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌
QE,۳۳/۲,/ع۸و۲,۱۳۸۴
پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌
QE,۷۳۰,/پ۴,۱۳۷۴
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌
QE,۵,/س۲و۲,۱۳۶۵
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
QE,۶۴۰,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲
TN,۲۶۹,/گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا و ف‍رم‍ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌
KMH,۲۹۷۰,/و۶فلا۹,۱۳۷۷
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ن‍اظر ب‍ه‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ و ح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌...
KMH,۲۹۷۰,/آ۲۸,۱۳۸۲
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
اداره‌ ام‍ور ام‍وال‌
KMH,۶۴۰,/فلا۸فلا۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
LB,۲۳۶۹,/فلا۷۸گ۴,۱۳۸۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍لام‍ت‌ ن‍ظام‌ اداری‌
JQ,۱۷۸۵,/ه۸,۱۳۸۰
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ وزارت‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌)
HF,۵۵۴۹/۵,/ش۴ط۴
 
ق‍ان‍ون‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌
KMH,۴۴۸۲,/ت۳۳آ۳۳,۱۳۸۰
ش‍اه‍پ‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
HN,۴۹,/ت۸ش۲,۱۳۸۳
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ش‍ه‍دا، آرادگ‍ان‌... ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌...
KMH,۱۵۴۰,/آ۲۸,۱۳۸۲
 
ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍ارگ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ادن‌ در ح‍ال‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور س‍ال‌۱۳۷۳
TA,۱۰۷,/س۴,۱۳۷۵
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود
ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر GW- BASIC
QA,۷۶/۷۳,/ج۹م۲,۱۳۷۱
روم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
TK,۷۸۸۷/۵,/ر۹فلا۶,۱۳۷۸
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
خ‍ودآم‍وز آف‍ی‍س‌ 2002 XP در ۲۴ س‍اع‍ت‌
HF,۵۵۴۸/۴,/م۲پ۳۷,۱۳۸۰
ک‍رای‍ن‍ر، اس‍ت‍وارت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ آس‍ان‌ (آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌)
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹ک۴۴,۱۳۸۰
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (وی‍رای‍ش‌ پ‍ن‍ج‍م‌)
QA,۷۶/۱۵,/ف۴۵,۱۳۸۱
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۴۸/۸,/ر۶آ۵,۱۳۸۰
اوروی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ GW- Bssicج‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و. ب‍ی‍س‍ی‍ک‌]
QA,۷۶/۷۳,/ج۹فلا۸,۱۳۷۲
م‍ح‍م‍دی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ل‍ی‍ک‍ا. دان‍ه‌ رس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ م‍ن‍ب‍س‍ط ش‍ده‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ آن‌
QE,۳۸۹/۶۲۵,۱۳۷۷
اول‍ری‍چ‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ف‍ل‍ش‌ ۵
T,۳۸۵,/فلا۷۷ک۲,۱۳۸۲
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
QA,۷۶/۱۵,/ف۴۵,۱۳۷۳
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
خ‍ودآم‍ور آس‍ان‌ وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ ح‍رف‍ه‌ ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴فلا۸,۱۳۷۹
 
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ Quattropro 3
HF,۵۵۴۸/۴,/خ۹,۱۳۷۱
 
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Excel 97
HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷,۱۳۷۷
ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍د، م‍ه‍دی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Basic
QA,۷۶/۷۳,/ک۴م۲,۱۳۷۰
 
آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Harvard graphics
T,۳۸۵,/آ۸,۱۳۷۲
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ Norton utilities
QA,۷۶/۷۶,ر۲,۱۳۷۱
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
Z,۶۹۵/۲۴,/ه۲ف۹,۱۳۷۳
آل‌ اس‍ت‍ی‍ون‍س‌
طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا C
QA,۷۶/۷۳,/ط۴,۱۳۷۱
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا C و ++C
T,۳۸۵,/ب۴,۱۳۷۳
ج‍وان‍م‍رد، س‍ه‍ی‍لا
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
BC,۱۷۷,/پ۲فلا۳,۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌
PIR,۳۰۰۸,/ن۳ف۴,۱۳۷۸
آس‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍ژی‌
BC,۲۵۸,/پ۸فلا۴,۱۳۸۳
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۰۳,/ه۲ف۴,۱۳۷۹
ج‍ع‍ف‍ری‌، اب‍وذر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ژئ‍ودزی‌ و ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)
GB,۲۷۹,/ج۷ف۴,۱۳۸۰
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
DSR,۶,/ف۴۸,۱۳۷۹
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ روده‍ای‌ ک‍ش‍ور (ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌)
DSR,۶,/س۲ف۴۲۵,۱۳۸۱
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۶۶۴,۱۳۸۰
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌/ ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲آ۴۳۴,۱۳۷۸
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (خ‍راس‍ان‌)
DSR,۶,/ف۴۶,۱۳۸۰
دی‍وان‍ی‌، ام‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ رای‍ج‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍م‍لات‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌
PE,۱۴۶۰,/فلا۹ف۴,۱۳۷۵
ق‍ری‍ب‌، م‍ح‍م‍د
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍ن‌
PK,۶۳۷۵,/ق۴,۱۳۷۰
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، ک‍ری‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
QE,۵,/فلا۵,۱۳۷۵
 
اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,52,.A36,1378
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ دی‍س‍ک‌ ه‍ای‌ ن‍وری‌ در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ای‍ران‌
Z,۱۰۴۰,/د۸ف۹,۱۳۷۵
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ (اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌)
G,۱۰۸,/ج۶۵ف۲,۱۳۶۶
م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍وه‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۹۲,/م۹,۱۳۷۶
طرازن‍ده‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
KMH,۶۴۰,۱۳۶۳
م‍ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍و اس‍پ‍ران‍ت‍و- ف‍ارس‍ی‌
PM,۸۲۳۸,/ف۲م۵,۱۳۷۵
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ پ‍ور، ی‍وس‍ف‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PE,۱۴۶۰,/ج۸,۱۳۶۸
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ران‍س‍ه‌- ف‍ارس‍ی‌
PC,۲۶۵۰,/ن۷ف۴,۱۳۷۱
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/آ۳۹ف۲,۱۳۷۵
س‍ب‍زه‌ ی‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌
QE,۵,/س۲و۲,۱۳۷۵
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در آداب‌ و س‍ن‍ن‌ و اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
BP,۲۴۷/۶۵,/م۳ح۸,۱۳۸۰
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌)
QE,۹۹/۲,/ک۹ع۲,۱۳۸۰
 
اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
G,۱۰۲۱,/م۹فلا۱۶۳۸,۱۳۸۲
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
BP,۳۸/۰۴۱
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍ادال‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ران‍س‍ه‌- ف‍ارس‍ی‌)
QE,۵,/ق۹ف۴,۱۳۷۷
ق‍م‍ی‌، ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍اس‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌
 
 
ات‍و اطل‍س‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۱:۵۰
G,۲۲۵۵,/م۸فلا۲,۱۳۷۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌
اطل‍س‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌
QE,۷۰۱,/ح۵فلا۶,۱۳۸۲
 
اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌
G,۱۰۲۱,/فلا۶,۱۳۷۴
وی‍ور ج‍ون‍ی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود
TA,۶۵۴,/و۹د۹,۱۳۷۶
پ‍از، م‍اری‍و
ت‍ئ‍وری‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌
TA,۶۵۴,/پ۲۵ت۹,۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
رف‍ت‍ار و طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍ارج‌ ت‍ز م‍رک‍ز
TA,۶۶۰,/ن۲ر۷,۱۳۷۸
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
م‍دل‍س‍ازی‌ و آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
TA,۶۴۳,/م۲م۴,۱۳۸۱
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ه‍ا
TA,۶۴۲,/ت۹ت۳,۱۳۷۷
وی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ک‌. آر
ت‍ئ‍وری‌ ت‍ی‍ره‍ا، ص‍ف‍ح‍ات‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ا(س‍ازه‌ ه‍ای‌ ج‍دار ن‍ازک‌)
TA,۶۶۰,/و۵۶ت۵,۱۳۷۵
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ات‍ال‍وگ‌ زل‍زل‍ه‌ و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۵۳۱,/ب۴
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ا
TA,۶۴۵,/ت۹ت۳,۱۳۷۳
س‍ی‍د، اچ‌. ب‌.
ح‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ و روان‍گ‍رای‍ی‌ خ‍اک‌ در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌
QE,۵۳۱,/س۹ح۴,۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ل‍ب‌
TA,۶۶۰,/ن۲۵ر۷,۱۳۷۹
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
QE,۵۳۱,/م۳,۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ در ای‍ران‌
HV,۵۵۳,/ن۲م۴,۱۳۷۸
ک‍رام‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ل‍رزه‌ ای‌
QE,۶۰۱,/ک۴م۹,۱۳۷۸
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
اص‍لاح‌ خ‍اک‌ از طری‍ق‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ارگ‍ذاری‌
TA,۷۱۰,/فلا۵فلا۶,۱۳۷۵
س‍ون‍گ‌، ت‍ی‌. ت‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ات‍لاف‌ ان‍رژی‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌
QC,۷۹۰/۴,/س۹س۹,۱۳۸۱
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ اب‍ر ش‍ه‍ره‍ا
HV,۵۵۳,/ت۹م۴,۱۳۷۹
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍د ال‍دی‍ن‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
TA,۷۱۵,/پ۴د۹,۱۳۷۲
 
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۷۵/۱۲/۱۰ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌
QE,۵۳۷,/ر۲ز۷۵,۱۳۷۶
آری‍ا، آن‍ان‍د
پ‍ای‍دار س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌
TH,۱۰۹۵,/آ۴پ۲,۱۳۷۲
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ان‍رژی‌ در م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا
TH,۹۰۳۱,/ن۲م۹,۱۳۷۸
ک‍ی‌، دی‍وی‍د
طراح‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌
TA,۶۵۸/۴۴,/ک۹ط۴,۱۳۷۶
ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد
طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍ا ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌
TA,۶۵۸/۴۴,/ن۷ط۴,۱۳۸۲
ام‍ب‍روز، ج‍ی‍م‍ز
طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ب‍اد و زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌
TA,۶۵۸/۴۸,/فلا۸ط۴,۱۳۷۵
ش‍م‍ال‍ی‌، ب‍ه‍زاد
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
TA,۶۵۴/۶,/ش۸فلا۶,۱۳۸۱
 
س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌۱۳۸۱ ، ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
HD,۲۳۴۶,/فلا۹۲خ۴,۱۳۸۲
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌
BF,۵۷۵,/ن۸ک۲,۱۳۷۳
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اص‍ول‌ ک‍ارپ‍ردازی‌ و ان‍ب‍ار داری‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌
HD,۳۹/۵,/فلا۸فلا۶,۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌
QE,۷۷۰,/خ۵فلا۶,۱۳۷۷
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۱/۶,/س۹م۶,۱۳۸۰
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد
آم‍وزش‌ [ SQL server 2000اس‌ ک‍ی‍و، ال‌ س‍رور دو ه‍زار] در ۲۱ روز
QA,۷۶/۹,/فلا۵و۹,۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ ک‍ن‍د؟
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹م۲۷,۱۳۸۰
ب‍ن‍ی‌ اق‍ب‍ال‌، ن‍اه‍ی‍د
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ آم‍ادگ‍ی‌ آزم‍ون‌ ورودی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌
PE,۱۱۲۷,/ک۲۳ب۸۶,۱۳۷۹
ق‍ب‍ادی‌، ب‍روم‍ن‍د
ای‍ج‍اد ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ در زوج‍ی‍ن‌
HQ,۷۴۳,/ق۲فلا۹,۱۳۸۰
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد.
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ه‍ک‌ و ض‍د ه‍ک‌
TK,۵۱۰۵/۵۹,/فلا۸آ۱۵,۱۳۸۲
ری‍اح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ال‍ف‍ب‍ای‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
BF,۵۷۵,/ر۹فلا۷,۱۳۷۵
رز، ک‍ارلا
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‌ [ Photoshop 6ف‍ت‍و ش‍اپ‌۶ ]
T,۳۸۵,/ر۴ک۲۵,۱۳۸۰
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Word 2000ورد۲۰۰۰ ]
Z,۵۲/۵,/و۳۵فلا۵,۱۳۸۱
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌۲۰۰۰ ]
QA,۷۶/۹,/پ۲ن۸۳,۱۳۷۹
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د
ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
TK,۵۱۵/۸۸۲,/ر۵۶ب۹۳,۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د
ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
TK,۵۱۸۸۲/۵,/ر۵۶ب۹,۱۳۸۲
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌)
QE,۷۷۰,/ج۷ب۹,۱۳۸۵
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
QE,۴۳۱/۲,/د۴پ۲,۱۳۷۶
ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌
پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
TA,۱۶۳۷,/ل۹پ۴,۱۳۸۰
ف‍ره‍ن‍گ‌، پ‍روی‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
TN,۹,/ف۴ف۴,۱۳۸۲
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ اردب‍ی‍ل‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۶,/ب۲,۱۳۶۷
ارم‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
 
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ص۱۷,۱۳۸۱
 
ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ و ۱۳۸۰/۱۲/۸ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌
KMH,۳۵۲۷,/آ۲۸,۱۳۸۱
ع‍اب‍دزاده‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ان‍ون‌ ج‍دی‍د چ‍ک‌
KMH,۱۳۷۵
 
ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌
KMH,۵۶,/آ۲۸,۱۳۸۲
 
ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ک‍ش‍ور و...
KMH,۱۴۷۴,/آ۲۸,۱۳۸۲
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۴۷۱,/س۴,۱۳۷۵
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۶۴,۱۳۸۰
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۸۶,۱۳۸۲
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۶۰۱,/پ۹ز۸,۱۳۷۹
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
QE,۲۸/۲,/م۶ز۸,۱۳۸۱
ص‍لاح‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲ (ص‍ن‍ع‍ت‌، ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ان‍رژی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ص۸,۱۳۸۱
ح‍ج‍ازی‌ زاده‌، زه‍را
م‍ی‍ک‍روک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ح۲۶,۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹پ۹,۱۳۷۸
خ‍ی‍ری‌، ف‍ل‍وری‍ز
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۴۶۱,/س۴,۱۳۷۵
ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍ارگ‍اه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ش۸۷۵,۱۳۸۰
دی‍ن‍ا، ج‍ی‍م‍ز دوای‍ت‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۹,۱۳۷۹
داداش‍ی‌ آرائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۱۷۵,۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۴,۱۳۷۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۳,۱۳۸۲
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۶۵۱,/چ۹فلا۶,۱۳۷۵
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ن۶۵۵,۱۳۸۱
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۵۵,۱۳۷۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۶,۱۳۷۵
رب‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ر۲۲,۱۳۸۱
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود
زم‍ی‍ن‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ (آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌)
GB,۱۰۰۳۲,/ص۴۴ز۸,۱۳۸۷
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹خ۵,۱۳۸۱
م‍ش‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ ق‍اره‌ ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۵۱۷,۱۳۸۱
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ن۶۵۷,۱۳۸۰
ع‍دال‍ت‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ در ف‍ض‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۳۲,۱۳۸۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۲,۱۳۷۸
ج‍ی‍م‍ز، پ‍رس‍ت‍ن‌ اورت‌
ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۹۷,۱۳۸۱
ن‍ظری‍ان‌، اص‍غ‍ر
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
 
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QD,۹۴۱,/پ۴ب۸
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۹,۱۳۷۸
ش‍ای‍گ‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ش۲۴۳,۱۳۸۱
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍وه‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ت‍ون‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۷۳۵,۱۳۷۸
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۳۷۶,۱۳۸۱
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۳۸,۱۳۸۱
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳,۱۳۸۲
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۵۷,۱۳۸۲
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ش۸,۱۳۷۰
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ر۶,۱۳۷۹
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۵۱۵,۱۳۷۸
ع‍س‍ج‍دی‌، م‍ی‍ن‍و
م‍ت‍ون‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ (۱) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۴۴۷,۱۳۷۹
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
آب‌ وه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۶۳,۱۳۸۱
م‍ی‍رح‍ی‍در، دره‌ (م‍ه‍اج‍ران‍ی‌)
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۹۲۴,۱۳۸۱
م‍ش‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۵۱۶۳,۱۳۸۱
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ص۳۳۲,۱۳۸۲
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ده‍ن‍ده‌ زم‍ی‍ن‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ص۳۳۵,۱۳۵۷
 
م‍واف‍ق‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍م‍س‍ان‌ ق‍رارداده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍اوره‌
HD,۳۸۵۸,/ص۳۶م۸,۱۳۷۹
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۱
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۱
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اک‍وت‍وری‍س‍م‌
G,۱۶۵/۵,/ج۹ج۹,۱۳۹۰
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌)
TA,۷۰۵,/ر۲۴,۱۳۶۸
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌ س‍ال‌۱۳۸۱
JQ,۱۷۸۶,/ی۱۳,۱۳۸۱
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
LB,۳۰۶۰/۵۷,/ج۸۲۴,۱۳۸۲
 
گ‍زارش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌.-۱۳۶۱
HC,۴۷۱,/آ۱س۲۱۲,۱۳۷۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ا زب‍ان‌ ف‍طرت‌
BD,۱۶۸,/ف۲ب۹
 
پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍اری‍گ‍ل‌
 
 
م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ک‍ار م‍م‍ن‍وع‌ ه‍لال‍ی‌
 
 
پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍ال‍وک‌
 
 
پ‍ن‍اه‍گ‍اه‌ ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌ ش‍ی‍راح‍م‍د
 
 
آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌
JQ,۱۷۸۶,/ی۷۴ش۹۷,۱۳۷۶
ع‍ن‍دل‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌
س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ م‍درن‌
G,۷۶۲۱,/ج۵۵ع۹,۱۳۸۰
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، راب‍رت‌ ای‍وان‌
ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ زل‍زل‍ه‌
TA,۶۵۸/۴۴,/فلا۵ج۴,۱۳۷۸
آل‍وال‍ی‍ا، ک‍ران‍ج‍ی‍ت‌
ک‍ران‍ج‍ی‍ت‌
HV,۶۶۲۶,/آ۷ک۴,۱۳۷۸
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌
KMH,۳۵۸۴,/آ۲۸,۱۳۷۲
 
ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۹
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۲۲,۱۳۷۹
 
ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۸
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۲۲,۱۳۷۸
 
خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۸۰
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۲۶,۱۳۸۰
 
خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۷۹
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۲۶,۱۳۷۹
 
خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا۱۳۷۹
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۲۳,۱۳۷۹
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ ک‍ش‍ور۱۳۷۳
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲م۴۳,۱۳۷۳
م‍ر، ف‍ری‍د
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
Q,۵,/م۴و۲,۱۳۸۰
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲آ۴۳,۱۳۵۵
پ‍ات‍رس‍ون‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 97اک‍س‍ل‌۹۷ ]
HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۱۷پ۲,۱۳۷۹
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۷,۱۳۷۰
ث‍ن‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ارب‍رد [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Arc/Infoآرک‌/ ای‍ن‍ف‍و] در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
NA,۹۰۳۱,/ث۹ک۲
دی‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌
QA,۲۶/۹,/پ۲د۹,۱۳۸۱
ان‍دری‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌ دو ه‍زار]
QA,۷۶/۹,/پ۲فلا۷۶,۱۳۸۰
 
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- پ‍ت‍رول‍وژی‌
TN,۲۶۰,/د۴۳
 
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
TA,۷۰۵,/د۴
 
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- اق‍ت‍ص‍ادی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌
TA,۲۶۰,/د۴۳
 
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍ف‍ت‌
TA,۷۰۵,/د۴
ک‍ب‍ی‍ری‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌
ن‍ش‍ر روم‍ی‍زی‌ [ Ms word 2000ام‌. اس‌. ورد] م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
Z,۵۲/۵,/و۳۵ن۵,۱۳۸۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۰ و م‍ف‍اد م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌۱۳۸۰ )
KMH,۳۵۷۳,/آ۲۸,۱۳۸۱
 
ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ ۱۳۸۱ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور و ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ دول‍ت‌
KMH,۳۵۲۸,/آ۲۷فلا۹,۱۳۸۱
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ب‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
KMH,۱۲۶۴,۱۳۸۱
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌
KMH,۲۹۷۰,/آ۲۸,۱۳۸۱
ون‍س‍ک‍ی‌، س‌. ا.
ف‍ل‍زات‌ ک‍م‍ی‍اب‌، خ‍واص‌ و ک‍اب‍رده‍ای‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ آن‍ه‍ا
QD,۱۷۲,/خ۲و۹,۱۳۷۶
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌
QE,۴۶۱,/ک۴پ۲,۱۳۷۷
دی‍ب‍ائ‍ی‌، ن‍ادر
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍ری‍د و اص‍ول‌ ان‍ب‍ارداری‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ارب‍ردی‌ (واردات‌- ص‍ادرات‌)
HF,۵۴۸۵,/د۹فلا۶,۱۳۷۹
ن‍ث‍ری‌، م‍وس‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ و س‍ل‍طن‍ت‌
PIR,۸۲۴۳,/ث۴۳ع۵,۱۳۷۸
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌
راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲
T,۳۸۵,/پ۴آ۸,۱۳۸۱
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ک‍وچ‍ک‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۹۶۶۶۲,۱۳۸۱
ه‍اروی‌، گ‍رگ‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Excel 2002اک‍س‍ل‌۲۰۰۲ ]
HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷ه۲۵,۱۳۸۱
م‍ول‍ر، ج‍ان‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Windows xpوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴م۸۳,۱۳۸۱
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Spss 6.0 for windows
HA,۳۲,/ر۱۶
گ‍ان‍ری‌، آن‍ی‍ت‍ا
چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز ج‍ان‍وران‌
QL,۹۴,/گ۲ج۲,۱۳۹۷
گ‍ان‍ری‌، آن‍ی‍ت‍ا
چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز س‍ی‍اره‌ زم‍ی‍ن‌
 
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌
گ‍وه‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌)
TS,۷۵۲,/م۶گ۹,۱۳۸۰
پ‍ارس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ک‍ت‍اب‌ طلای‍ی‌ م‍ع‍دن‌
TN,۱۰۷,۱۳۸۲
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌
ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍وم‌ خ‍اک‌)
QE,۲۶/۲,/ع۸ک۲,۱۳۸۲
ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌
چ‍ه‍ار اث‍ر از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌
BJ,۱۶۱۱,/ش۹,۱۳۸۱
ل‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
TN,۲۷۰,/ل۸د۹,۱۳۸۲
گ‍وروی‍چ‌، ن‍ات‍ان‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۵
QA,۷۶/۷۳,/و۹گ۹,۱۳۷۸
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Microsoft SQL server 2000م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ اس‌. ک‍ی‍و. س‍رور۲۰۰۰ ]
QA,۷۶/۹,/فلا۵ر۹,۱۳۸۰
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲,۱۳۷۷
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌
اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌
QE,۳۶۳/۲,/م۲۷فلا۶,۱۳۸۹
م‍ک‌ ک‍ای‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ (آک‍س‍ف‍ورد)
PE,۱۴۶۰,/م۶ف۴,۱۳۷۳
م‍ف‍ل‍ح‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ودآم‍وز م‍رورگ‍ر ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ = Internet explorer
TK,۵۱۰۵/۸۳۳,/فلا۷م۷,۱۳۸۰
وگ‍ل‌، آرت‍ورای‍زرائ‍ل‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۰۱/۲,/و۸ش۹
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QD,۵,/ف۴,۱۳۷۰
ن‍ی‍ب‍و آر، آل‍ن‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Yahooی‍اه‍و!]
ZA,۴۲۲۶,/ن۹خ۹,۱۳۸۰
س‍ی‍م‍ون‍ز، ک‍ورت‌
خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز XP
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴س۹۷,۱۳۸۱
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رس‍ال‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
BP,۱۸۳/۹,/خ۸ت۹,۱۳۸۱
اوش‍و
ع‍ش‍ق‌، رق‍ص‌ زن‍دگ‍ی‌
BJ,۱۵۸۱/۲,/فلا۵۵ز۸,۱۳۷۹
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ص‍دا در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ا [ MP3ام‌. پ‍ی‌.۳ ]
ML,۷۴/۴,/فلا۸ف۴,۱۳۸۱
م‍ج‍ی‍دف‍ر، ف‍رش‍اد
راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌
T,۳۸۵,/م۲۶ر۲,۱۳۷۸
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۶
QA,۷۶/۹,/پ۲ر۲۴,۱۳۸۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌ و آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و م‍ق‍ق‍رات‌ اج‍رای‍ی‌ آن‌... ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌
KMH,۲۹۷۰,/آ۲۸,۱۳۷۶
م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
روش‌ ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱/۸,/م۲ر۹,۱۳۸۱
م‍ر، ف‍ری‍د
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌
QB,۶۳۱,/م۵,۱۳۸۰
رول‍ن‍د، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ارک‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ز س‍اخ‍ت‍اری‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌)
QE,۶۰۱,/ر۹ت۳,۱۳۸۱
ت‍وک‍ل‍ی‌، ب‍ه‍روز
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۸۸۷,۱۳۷۶
س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ (م‍ق‍دم‍ات‍ی‌- پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌)
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۱۹س۲,۱۳۸۰
ب‍ئ‍وس‌، ال‍ف‌. ال‍ف‌
روش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
TN,۲۷۰,/ب۹,۱۳۷۵
ف‍ره‍ادی‌، رض‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ره‌
QE,۳۶۷/۲,/ف۴ر۲,۱۳۸۰
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
پ‍رل‍ی‍ت‌ و پ‍وک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌
TN,۹۴۸,/ق۴پ۴,۱۳۷۸
 
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ م‍ش‍ه‍د- ن‍ی‍ش‍اب‍ور
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ب۴,۱۳۷۸
م‍وس‍وی‌ روح‍ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر
QE,۷۴۱,/م۸ز۸,۱۳۸۰
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ت‍ری‍اس‌ در ای‍ران‌
QE,۶۷۶,/ش۹ت۴,۱۳۷۸
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍رب‌ و روی‌ در ای‍ران‌
TN,۴۵۶,/ق۴ک۲,۱۳۷۹
اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از م‍رج‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ااطل‍س‌ آن‍ه‍ا
QE,۷۷۸,/فلا۳,۱۳۷۷
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ س‍م‍ن‍ان‌ (پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌: ب‍خ‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌)
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹پ۴,۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
QA,۷۶/۲۷,/ع۸ک۲۴,۱۳۸۱
ن‍ص‍ری‌، غ‍زل‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Adobe photoshop 7.0ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ./۷]
T,۳۸۵,/ن۶ر۱۵,۱۳۸۲
داس‍ت‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
QE,۲۸/۳,/د۲ز۸,۱۳۸۱
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ دی‍اگ‍رام‍ه‍ا
QE,۶۰۱,/پ۹,۱۳۷۲
 
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ زی‍ر ک‍وه‌
QE,۵۳۷۰۲,۱۳۷۶
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۴۲,/گ۴,۱۳۷۵
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا روش‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۱/۲,/ق۴ش۹۴,۱۳۷۷
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۱۹ع۸,۱۳۸۱
خ‍وش‌ ج‍و، ام‍ی‍ر
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ب‍اری‍ت‌ در ای‍ران‌
TN,۹۴۸,/خ۹ک۲,۱۳۷۸
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ق‍م‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/فلا۸ش۴۸,۱۳۷۰
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
QD,۳۱/۲,/م۹ش۹,۱۳۶۵
م‍ح‍ب‍ی‌، ج‍لال‌
دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ی‌ س‍ف‍ر
 
ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ش‍ه‍ری‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
وارث‍ان‌ ص‍ورت‌ م‍اه‌
PIR,۸۱۸۰,/ل۹و۲,۱۳۸۰
 
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ و رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
DSR,۱۵۷۷,/ش۳,۱۳۷۲
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو
خ‍ی‍ر و ش‍ر
B,۵۱۳۴,/ک۴خ۹,۱۳۸۰
خ‍رم‍ی‌، ق‍اس‍م‌
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ل‍د اول‌
HD,۶۰/۵,/خ۴گ۴,۱۳۸۴
خ‍رم‍ی‌، ق‍اس‍م‌
گ‍زی‍ده‌ ای‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ل‍د دوم‌
HD,۶۰۱۵,/خ۴ف۴,۱۳۸۴
 
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
HD,۶۰/۵,/فلا۹فلا۹,۱۳۸۴
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ا...
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ Dos 4.01
QA,۷۶/۰۶۳,/ج۷,۱۳۷۰
ن‍ح‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS 6.0
QA,۷۶/۷۶,/م۲,۱۳۷۲
م‍ی‍ن‍ل‌، آدن‌
غ‍روب‌ خ‍ورش‍ی‍د، ش‍ف‍ق‌ و ف‍ل‍ق‌ و آس‍م‍ان‌ ش‍ام‍گ‍اه‍ی‌
QC,۹۷۵/۲,/م۹,۱۳۶۹
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ی‌. دی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍راش‌ پ‍رت‍و X
QC,۴۸۲,/فلا۹ک۲,۱۳۷۵
اس‍ک‍اگ‍ل‌، راب‍ی‍ن‌
س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ "چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‌ ش‍وی‍م‌؛
QB,۶۴,/فلا۵س۲,۱۳۷۶
ل‍ی‍ت‌، ل‌. دان‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
QE,۲۸/۲,/ل۹,۱۳۷۳
ش‍ای‍ان‌، س‍ی‍اوش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
GB,۱۰,/ش۲ف۴,۱۳۷۳
ک‍وک‌، آر. ی‍و
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ج‍ل‍د دوم‌)
GB,۴۰۶,/ک۹ژ۹,۱۳۷۸
ک‍وک‌، آر. ی‍و
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ج‍ل‍د اول‌)
GB,۴۰۱/۵,/ک۹ژ۹,۱۳۷۷
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط
RA,۵۶۵,/ش۴م۲,۱۳۷۶
ک‍ری‌
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
QE,۵۱۱/۴,/ک۴ز۸,۱۳۸۴
پ‍ورک‍م‍ال‌، م‍ح‍م‍د
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍اداس‍ت‍ر و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
TA,۵۹۳,/پ۹م۷,۱۳۷۷
س‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
خ‍اک‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌
S,۵۹۱,۱۳۷۰
ب‍ی‍ر، آن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌
NA,۲۵۴۰/۵,/ب۹ب۴,۱۳۸۱
رف‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌
S,۶۲۳,/ر۷ف۴۲,۱۳۷۸
ک‍ی‍س‌، ال‍ک‍س‍ان‍در چ‍ارل‍ز
ح‍ق‍وق‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
K,۳۵۸۵/۴,/ک۹ح۷,۱۳۷۹
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۴,/ش۸فلا۸,۱۳۷۸
وات‌، ک‍ن‍ت‌، ای‌. اف‌
م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
QH,۵۴۱,/م۲۲م۲,۱۳۸۳
روج‍وش‍ک‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
G,۱۰۸,/فلا۸ر۹,۱۳۸۳
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
GA,۱۵۱,/ج۷ن۷
ک‍لان‍ت‍ری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ (ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ا)
HT,۳۹۱,/ک۸ب۴,۱۳۸۰
ژرژ، پ‍ی‍ر
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۳,/ژ۴ر۹,۱۳۷۱
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود
آم‍ار و روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۰/۳,/م۸۷آ۸۳,۱۳۷۷
ب‍ارو، پ‍ی‌. ای‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
HD,۱۰۸/۱۵,/ب۲س۹,۱۳۷۶
پ‍رک‍ن‍ی‍ز، ه‍ن‍ری‌ ک‍راف‍ورد
آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا
TD,۸۸۳,/پ۴آ۷,۱۳۶۷
اک‍الاگ‍ان‌
ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌
HD,۱۱۱,/فلا۸ک۲,۱۳۷۸
پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌
اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌
QE,۴۷۱,/پ۲فلا۶,۱۳۸۳
م‍ق‍ص‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ان‍س‍اره‍ا و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ طلا در ای‍ران‌
QE,۳۹۰/۲,/ط۸م۷,۱۳۸۳
ک‍ن‍ی‌، ان‍وش‍ی‍روان‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
Q,۱۸۰/۵۵,/ر۹ک۹,۱۳۸۳
وث‍وق‍ی‌ ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QE,۳۶۹,/ن۹و۲۳,۱۳۸۳
آداب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۷۱,/آ۴ژ۹,۱۳۸۳
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ب‍ه‍ا (گ‍وه‍ره‍ا) و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌
QE,۳۹۲,/ق۴س۹,۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/م۶,۱۳۷۷
پ‍ی‍ب‍ول‌
دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲د۸,۱۳۶۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
QE,۵۱۵,/فلا۸
ک‍م‍ک‌ پ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ارگ‍اه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارات‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ در ک‍ش‍ور
QE,۵۹۹,/ز۸م۳,۱۳۷۳
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ و ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارت‍ه‍ای‌ آن‌ ۳۱-۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۷۶
QE,۵۹۹,/ز۸م۳,۱۳۷۶
ک‍ول‍ه‍ان‍گ‌، ات‍ا
ت‍ش‍ری‍ح‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‍ا
QE,۵۴۱,/ک۹,۱۳۷۳
 
ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ا س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS)
G,۷۰/۲,/فلا۴,۱۳۸۰
آب‍وت‌، آر ت‍وک‍ر
دو ک‍ف‍ه‌ ای‍ه‍ا و ح‍ل‍زون‍ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌
QL,۴۳۰/۶,/ت۹,۱۳۵۷
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ژوه‌، خ‍س‍رو
ب‍ی‍ول‍وژی‌، پ‍ات‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ای‍ت‍وک‍ای‍ن‍ه‍ا
QR,۱۸۵/۸,/س۲ح۵,۱۳۸۱
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌]
QE,۹۰۵,/ج۷پ۲,۱۳۸۰
خ‍زاع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
QE,۲۶/۲,/خ۴ز۸
ب‍وه‍ن‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌
ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌
S,۵۹۲/۵,/ب۹ش۹,۱۳۶۶
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ در ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز ه‍ام‍ون‌ ج‍ازم‍وری‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
S,۵۹۹/۶,/فلا۹ک۳,۱۳۶۲
ن‍وی‍ل‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ت‍ن‌
TA,۴۳۹,/ت۸,۱۳۷۴
ش‍ف‍ی‍ع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
آزب‍س‍ت‌ م‍م‍ن‍وع‌
TA,۴۱۸/۲۶,/ش۷,۱۳۷۶
ب‍رزو اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ک‍م‍ال‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‌ ه‍ا
TJ,۱۳۴۵,/ب۴س۸,۱۳۷۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‌ ای‍ران‌،۳ ،۴ ، ۵ آب‍ان‌۱۳۷۲
TA,۷۱۰,/س۸,۱۳۷۲
پ‍ارک‌ ور، چ‌. ف‌.
ک‍ان‍س‍اره‍ا
TN,۲۶۰,/پ۲,۱۳۷۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (م‍ح‍ی‍ط س‍ن‍گ‍ی‌)
TN,۲۷۰,/ح۵ژ۹,۱۳۸۲
رم‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌
TN,۲۷۰,/ر۸چ۲,۱۳۷۷
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۱
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۶ال‍ی‌ ۲۸ب‍ه‍م‍ن‌)
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۳
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۷ال‍ی‌ ۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌)
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۲
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۸۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۷۹
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۷۸
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ، ۲۶-۲۴ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۱
QE,۱,/گ۴م۳,۱۳۷۱
 
ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴ه۷,۱۳۶۷
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا پ‍ن‍ح‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۲۴-۲۲ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌
QE,۱,/گ۴چ۸,۱۳۶۶
م‍ع‍دل‍ت‌، والا
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (۱۸-۲۰ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۲ )
QE,۱,/م۶م۳,۱۳۷۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۶-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۰
QE,۱,/م۳,۱۳۷۰
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴خ۸,۱۳۶۹
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۷۳
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۳۰-۲۶ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۶۴
QE,۱,/گ۴چ۸,۱۳۶۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍واد خ‍ام‌ م‍ورد ن‍ی‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
TN,۱۰۷,/گ۴,۱۳۷۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍واد خ‍ام‌ م‍ورد ن‍ی‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
TN,۱۵۳,/فلا۹گ۴,۱۳۷۱
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ف‍ش‍رده‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۷ و ۱۸ آب‍ان‌ ۱۳۷۹ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۶ ت‍ا ۸ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۰ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۵ ت‍ا ۷ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۱ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۱
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌، زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
 
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۳۹,/ه۸,۱۳۷۶
ب‍ری‍ک‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارک‌
روش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍م‌ ک‍ردن‌ وزن‌ ب‍ه‌ طور طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍دون‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ و ن‍ی‍روی‌ ارادی‌
RM,۲۲۲/۲,/ب۴ر۹,۱۳۷۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌، ۱۵ ت‍ا ۱۷ ف‍روردی‍ن‌ - ۱۳۷۵دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ زاب‍ل‌
HD,۲۰۶۵/۲,/ک۹,۱۳۷۵
ب‍رزگ‍ر، ف‍رخ‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر؛ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۳ " دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
QE,۶۹۶,/س۸,۱۳۸۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
 
 
دوم‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
 
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ دی‍اپ‍ی‍ری‍س‍م‌
QE,۶۰۶,/فلا۹س۸,۱۳۶۹
 
اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌
TN,۶۰۵,/س۸,۱۳۷۰
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور ۷-۶ آذرم‍اه‌۱۳۷۸
TN,۵,/ه۸م۳,۱۳۷۸
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
QE,۱۳,/فلا۹خ۸,۱۳۷۲
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‍ران‌ ۲۴ ال‍ی‌ ۲۶ ت‍ی‍ر م‍اه‌۱۳۷۴
QD,۷۱,/س۸,۱۳۷۴
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۷ و ۱۸ م‍رداد۱۳۷۴
QD,۱۴۶,/س۸,۱۳۷۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ م‍اه‍واره‌ ای‌
 
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌.۱۳۷۴ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
 
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ع‍دن‌
TN,۱۵۳,/م۴فلا۹
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ای‍ران‌ ۱۹-۲۳ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۳ دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
TN,۱۰۷,/س۸,۱۳۷۳
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ای‍ران‌۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ت‍ا ۴ خ‍رداد ۱۳۷۰ اص‍ف‍ه‍ان‌
TN,۱۰۷,/س۸,۱۳۷۰
ی‍ارب‍خ‍ت‌، ش‍ه‍ری‍ار
ورزش‌ و پ‍رورش‌ ان‍دام‌
G,۷۴۸۱,/ی۲و۴,۱۳۷۴
ف‍روزی‍ن‌، طه‍م‍ورث‌
غ‍ذاه‍ای‌ ض‍د چ‍اق‍ی‌
RM,۲۲۲/۲,/ف۴غ۴,۱۳۷۳
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ال‍م‌ ع‍ج‍ی‍ب‌ ارواح‌
BD,۴۲۲,۱۳۷۱
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌
زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌
BL,۵۳۵,/و۲ز۹,۱۳۸۳
ه‍م‍ت‍ی‌ آه‍وی‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۲۶/۲,/ه۸س۲,۱۳۸۱
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌، ی‍ا، اخ‍لاق‌ خ‍ان‍واده‌
HQ,۱۰,/فلا۸آ۹,۱۳۶۷
 
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
 
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
در خ‍دم‍ت‌ و خ‍ی‍ان‍ت‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
HM,۲۱۳,/آ۷د۴,۱۳۵۷
م‍وح‍د، ب‍ه‍رام‌
م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ائ‍ی‌
TN,۸۷۱/۳۵,/م۸م۲,۱۳۷۸
زری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
S,۵۹۱,/ز۴خ۲,۱۳۶۷
ای‍چ‍ر، دان‌
زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵۰۸,/فلا۹ز۹,۱۳۶۶
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ج‍ان‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا
QE,۳۹۰,/گ۹ز۸,۱۳۷۸
پ‍ارس‍ی‌ پ‍ور، ش‍ه‍رن‍وش‌
طوب‍ا و م‍ع‍ن‍ای‌ ش‍ب‌
PIR,۷۹۸۱,/پ۲ط۹,۱۳۷۲
 
طرح‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ک‍لان‌ دول‍ت‌
 
 
ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در چ‍ن‍د ک‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
 
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، اس‍ح‍اق‌
س‍ن‍د اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
 
پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
 
 
ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ج‍ل‍د ن‍ه‍م‌، ش‍م‍اره‌۴-۳
 
ن‍وائ‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از
س‍ی‍م‍ای‌ م‍ع‍ادن‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
QE,۳۸۲,/فلا۹ن۹,۱۳۸۴
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
گ‍زارش‌ ح‍ف‍اری‌ و آزم‍ای‍ش‌ چ‍اه‌ ش‍م‍اره‌ ۳ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اف‍ق‌
 
ال‌ پ‍اک‍ر، رای‍م‍ون‍د
ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ای‍زوم‍ورف‌ در آل‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ن‍ی‍ت‍ی‍ک‌
 
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ع‍دن‌ دون‍ا
 
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌
گ‍زارش‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ب‍ازدی‍د ک‍ان‍س‍ار گ‍چ‌ ب‍ال‍ق‍ل‍و (غ‍رق‌ آب‍اد- س‍اوه‌)
 
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
QE,۶۵۱,/م۹م۲
م‍ی‍لان‍ی‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ دو زن‌
PN,۱۹۹۷,/د۸۸,۱۳۷۸
رودز، ف‍ران‍ک‌ اچ‌. ت‍ی‌
س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ا
QE,۷۱۴/۳,/ر۹س۹
Frank Gibney
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌
DK,۲۶۶/۳,/پ۹ی۲
س‍ول‍ی‍وان‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ام‍وری‍ت‌ در ای‍ران‌
DSR,۱۵۰۲/۳,/فلا۹س۲
ب‍اک‍ل‍ی‌، ش‍ان‌
از طل‍وع‌ ت‍ا غ‍روب‌ : م‍ف‍ه‍وم‌ ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
TJ,۸۱۰,/ب۲ط۸
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ق‍رآن‌ در خ‍ان‍ه‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌)
BP,۶۴,/آ۳م۳۷,۱۳۸۴
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌
ش‍وک‌ آی‍ن‍ده‌
HN,۱۷/۵,/ت۲ش۹,۱۳۷۹
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، رض‍ا
اس‍لام‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (س‍اده‌ و آس‍ان‌)
 
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QD,۹۴۱,/ک۴ب۸,۱۳۷۰
ک‍ورن‍س‌، ک‍ارل‌. و.
اص‍ول‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QD,۹۰۵/۲,/ک۲فلا۶,۱۳۵۵
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود
اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
BP,۱۸۶/۶,/گ۸فلا۸۴۶,۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود
اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ردوس‌
BP,۱۸۶/۶,/گ۸فلا۸۵,۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود
اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍س‍ل‍وی‍ه‌
BP,۱۸۶/۶,/گ۸فلا۸۴۲۵,۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود
اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
BP,۱۸۶/۶,/گ۸فلا۹,۱۳۸۰
درگ‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ائ‍ی‍د خ‍دا را ب‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
BP,۱۸۵,/د۴ب۹,۱۳۷۸
درگ‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌
Z,۷۸۳۵,/فلا۵د۴,۱۳۷۸
ص‍ال‍ح‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ راد، ف‍اطم‍ه‌
ارزش‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌
QK,۳۷۱,/ص۲ف۴,۱۳۷۹
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد،س‍ع‍ی‍د
خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView Gisآرک‍وی‍و. ج‍ی‌. آی‌. اس‌]
G,۷۰/۲,/گ۴خ۹,۱۳۸۰
غ‍ن‍ی‌ زاده‌ ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ و ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
TN,۱۵۳,/غ۹م۳,۱۳۸۴
ی‍ون‍وی‍ن‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌.
ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ادان‍ان‌
G,۷۰/۲,/ی۹ب۴,۱۳۷۲
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
 
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍ف‍اظت‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
 
ک‍ف‍اش‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د
DSR,۲۱۹۲,/-ه۴ک۷,۱۳۸۴
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍ف‍اظت‌ آب‍ه‍ا
 
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
در س‍ی‍اره‌ م‍ا چ‍ه‌ خ‍ب‍ر اس‍ت‌ ؟
 
ک‍ی‍ت‍ای‍گ‍ا رودس‍ک‍ی‌، آل‍ک‍س‍ان‍در
ن‍ظم‌ و ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ در دن‍ی‍ای‌ ات‍م‌ ه‍ا
QC,۱۷۳/۴,/ن۶ک۹,۱۳۶۴
 
روش‌ رف‍ت‍ار اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ در م‍راح‍ل‌ رش‍د
 
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌
ت‍وب‍ه‌
 
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌
ن‍م‍از در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌ : ش‍ام‍ل‌ ص‍د آی‍ه‌
BP,۱۰۴,/ن۸ع۴
ع‍ل‍ی‌ دخ‍ی‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ف‍اطم‍ه‌ دخ‍ت‍ر اس‍د
BP,۵۲,/د۳فلا۶
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌
ب‍ا خ‍ال‍ق‌ ه‍س‍ت‍ی‌
BL,۶۲۴,/و۲ب۲,۱۳۷۸
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌
از آن‌ س‍وه‍ا
BP,۵۸۵,/و۲فلا۴,۱۳۸۳
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از در دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و ن‍وج‍وان‍ی‌
BP,۱۴۷/۷,/ق۲فلا۷,۱۳۷۰
ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دول‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
 
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
KMBH,۲۰۶۴/۵۱۳۶۸,/ی۸
 
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/ف۹
ب‍اه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ درب‍اره‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
BP,۱۱,/ب۲ب۴,۱۳۷۲
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ص‍اد
 
ن‍ی‍ل‍ور، دی‍وی‍د ج‍ان‌
ک‍ارب‍رد روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TA,۷۱۰,/ن۹ک۲,۱۳۷۷
ک‍رگ‌، ه‍-، آ
ب‍لال‌، ب‍لال‌
BP,۳۲/۵,/ب۸ک۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ان‍وی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ اس‍لام‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌
BP,۲۷/۲,/فلا۸ب۲,۱۳۷۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ۲
 
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍لام‌
BP,۲۳۰/۱۸,/ح۳س۹
م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د
غ‍دی‍ر در آی‍ی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌
BP,۱۴۱/۵,/غ۴م۶,۱۳۷۸
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ه‍س‍ت‍ی‌ ب‍خ‍ش‌
BP,۲۱۷/۲,/ه۲۳-ه۵
 
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور در م‍طب‍وع‍ات‌ س‍ال‌۱۳۸۴
 
ه‍ادی‌ زاده‌ زرگ‍ر، ام‍ی‍ر
ک‍ش‍ک‍ول‌ زرگ‍ر
AC,۱۲۷,/ه۲ک۵
ه‍وک‌، اورت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ارب‍ردی‌
TA,۷۰۶,/ه۹م۹,۱۳۸۱
ب‍راه‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌
BF,۳۱,/و۲,۱۳۶۸
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا
QE,۴۲۳,/ح۸و۲,۱۳۸۴
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
QE,۲۸/۳,/ن۳ز۸,۱۳۸۴
ک‍رزون‌، ل‍س‍ل‍س‌ ب‍زی‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
KD,۳۱۳,/ک۴ف۴,۱۳۸۴
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آس‍ان‌
PE,۱۱۳۰,/ک۱۴۶فلا۸,۱۳۸۱
ی‍ان‍گ‍س‍ون‌، راب‍رت‌ م‍رداک‌
آن‍چ‍ه‌ ه‍م‍گ‍ان‌ درب‍اره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د
RC,۵۳۷,/ج۹۳آ۸,۱۳۸۱
اح‍م‍دی‌ زارع‌، ح‍ی‍در
درم‍ان‌ ب‍ا غ‍ذا
RM,۲۱۶,/فلا۳د۴,۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍ال‍م‌
RA,۷۸۴,/ح۵ز۹,۱۳۸۰
ای‍وب‍ی‌، ای‍وب‌
از ن‍ج‍ات‌ ت‍ا ن‍ش‍اط
BF,۷۲۴/۳,/خ۹فلا۹,۱۳۸۲
چ‍پ‍م‍ن‌، گ‍ری‌
پ‍ن‍ج‌ زب‍ان‌ ع‍ش‍ق‌
HQ,۷۳۴,/چ۲پ۹,۱۳۸۲
ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ام‌، س‍وزان‌
ت‍ف‍ک‍ر م‍ث‍ب‍ت‌
BF,۶۹۸/۳۵,/خ۹ک۹,۱۳۸۴
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍وروش‌ ب‍زرگ‌ (ب‍ن‍ی‍ان‌ گ‍ذار ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌)
DSR,۲۳۶,/خ۸ک۹,۱۳۸۴
پ‍ه‍ل‍وان‌، ک‍ی‍وان‌
رض‍ا ش‍اه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
DSR,۱۴۸۸,/پ۹ر۶۳,۱۳۸۳
ی‍اغ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اح‍م‍د
دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ از اق‍ت‍دار ت‍ا ان‍ح‍لال‌
DR,۴۸۶,/ی۲د۹,۱۳۸۲
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍زاره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲ح۷,۱۳۷۹
ب‍الازاده‌، پ‍روی‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QDY,/ب۲ف۴,۱۳۸۳
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ اع‍لام‌
AE,۳۶,/ص۴ف۴,۱۳۸۳
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
TD,۱۷۳,/د۹ف۴,۱۳۸۲
م‍ی‍رف‍ض‍ائ‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PE,۱۵۸۲,/ف۲م۹,۱۳۸۴
وی‍ن‍رای‍ت‌، گ‍وردون‌ ری‌
زب‍ان‌ ب‍دن‌
BF,۶۳۷,/ز۲و۹,۱۳۸۴
ک‍ری‍ز، ری‍چ‍ارد
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌ (آم‍وزش‌ آرم‍ی‍دگ‍ی‌)
BP,۶۳۷,/آ۴۵ک۴,۱۳۸۳
م‍زاری‌، م‍ه‍رداد
زن‍ان‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌
RC,۶۸۲,/م۴ر۹,۱۳۸۲
اطاری‌، م‍ری‍م‌
ای‍دز و ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌
RC,۶۰۷,/فلا۹فلا۶,۱۳۸۳
ب‍ی‍ل‍ی‍س‌، ری‍چ‍ارد ای‍ان‌ س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
اخ‍ت‍لالات‌ غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د (پ‍رک‍اری‌- ک‍م‌ ک‍اری‌- درم‍ان‌)
RC,۶۵۵,/ب۹ح۷,۱۳۸۲
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
[ .N.L.Pان‌- ال‌- پ‍ی‌] ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌- ک‍لام‍ی‌
BF,۶۳۷,/ب۴ک۴,۱۳۸۳
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
اک‍س‌، آی‍ا واق‍ع‍ا م‍ض‍ر اس‍ت‌؟
HV,۵۸۲۲,/و۳ک۴,۱۳۸۳
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌
دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ اش‍ع‍ار ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد
PIR,۸۱۶۰,۱۳۸۳
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ه‍ری‍ار ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ اش‍ع‍ار ت‍رک‍ی‌ ش‍ه‍ری‍ار "ح‍ی‍درب‍اب‍ای‍ا س‍لام‌" (۴ج‍ل‍دی‌)
PL,۳۱۴,/ش۹د۹,۱۳۸۰
ارون‍ق‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، رس‍ول‌
ش‍ب‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ح‍ر ن‍داش‍ت‌
PIR,۷۹۵۳,/ر۸ش۲,۱۳۸۴
ارون‍ق‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، رس‍ول‌
ب‍اب‍ا ن‍ان‌ داد
PIR,۷۹۵۳,/ر۸ب۲,۱۳۸۴
ای‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ق‍رارداده‍ا
K,۱۰۲۴,/فلا۲ن۳,۱۳۷۹
 
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ن‍ون‍ی‌
KMH,۹۱۴,۱۳۸۴
پ‍روی‍زی‍ان‌، ف‍روغ‌
ف‍ردا دگ‍ر ب‍ار خ‍واه‍د آم‍د
PIR,۷۹۸۳,/ر۶۶ف۴,۱۳۸۴
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌
چ‍ش‍م‌ ه‍ای‍ش‌
PIR,۸۱۵۱,/ل۸۳چ۵,۱۳۸۴
 
ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و زی‍رن‍وی‍س‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
KMH,۳۵۲۶,/آ۲۸,۱۳۸۱
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ت‍ر زی‍س‍ت‍ن‌
BF,۶۳۷,/ر۲ک۴,۱۳۸۳
وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍ره‌
ص‍ب‍ح‌ س‍ت‍اره‌ س‍وز
PIR,۸۲۹۸,/ک۹۳ص۲,۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍ال‍م‌
RA,۷۸۴,/ح۵د۹,۱۳۸۳
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌
KMH,۱۲۷۰,/ک۸ق۲,۱۳۸۵
 
ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‍ی‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌- ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا- ث‍ب‍ت‌ ع‍لائ‍م‌ و اخ‍ت‍راع‍ات‌- ث‍ب‍ت‌ اح‍وال‌- دف‍ات‍ر اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌
KMH,۵۶,/آ۲۸,۱۳۸۵
 
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌، ق‍ان‍ون‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌
KMH,۱۲۶۴/۷,۱۳۸۵
 
ق‍وان‍ی‍ن‌ وص‍ول‌ ب‍رخ‍ی‌ از درآم‍ده‍ای‌ دول‍ت‌ و م‍ص‍رف‌ آن‌ در م‍وارد م‍ع‍ی‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
KMH,۳۵۷۳,/آ۲۸,۱۳۸۴
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
KMH,۲۹۷۰,/ص۲ق۲,۱۳۸۵
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
HN,۴۹,/و۷ه۹,۱۳۸۳
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
HF,۵۵۴۹,/ه۸فلا۴,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‌، م‍وآ
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌
HD,۵۹,/ع۸ر۹,۱۳۸۳
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ گ‍روه‌ ه‍ا
HD,۶۶,/ه۸۴م۴,۱۳۸۳
لان‍گ‍دن‌، ک‍ن‌
ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
HF,۵۵۴۹/۵,/فلا۴ل۸,۱۳۸۵
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
ف‍ن‍ون‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
HF,۵۷۱۸/۲۲,/ه۹ف۹,۱۳۸۳
م‍ق‍دس‍ی‌، ک‍وروش‌
م‍رج‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ [ Visual Basicوی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌] ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ Crvstal Report و SQL DMO
QA,۷۶/۷۳,/و۹م۷,۱۳۸۴
رح‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍ا، ح‍س‍ن‌
اص‍ول‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ف‍ی‍د در [ googleگ‍وگ‍ل‌] (ق‍درت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ و ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر در وب‌)
TK,۵۱۰۵/۸۸۵,/گ۹ر۳,۱۳۸۱
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ spss 13اس‌. پ‍ی‌. اس‌. اس‌.۱۳ ]
HA,۳۲,/ز۴ر۲۳,۱۳۸۴
رض‍ای‍ی‌، ج‍ه‍ان‍دار
Windows NT طی‍ح‍م‍ رد PL/SQL ن‌اب‍ز ه‌ب‍ ی‌س‍ی‍ون‍ ه‌م‍ان‍رب‍ [۰/۵ و ل‌ک‍ارواOracle & 0.5 ]
QA,۷۶/۹,/پ۲ر۵۶,۱۳۷۸
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌
خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Internetای‍ن‍ت‍رن‍ت‌] و ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ج‍ل‍ه‌ دارن‍د...
TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹ع۸۴۴,۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌
خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ن‍ک‍ات‌ وی‍ن‍دوز [ XPای‍ک‍س‌. پ‍ی‌] (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز اک‍س‌. پ‍ی‌]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ع۸۵,۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌
خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍م‍ی‍ل‌ ی‍اه‍و
TK,۵۱۰۵/۷۳,/ع۸خ۹,۱۳۸۴
 
م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌
QA,۷۶/۵۵,/فلا۸۲۴,۱۳۸۵
 
م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: ش‍ی‍م‍ی‌
QA,۷۶/۵۵,/فلا۸۲۴,۱۳۸۵
 
م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: ج‍غ‍راف‍ی‌
QA,۷۶/۵۵,/فلا۸۲۴,۱۳۸۵
ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌
خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ( Flash MX 2004ف‍ل‍ش‌ ام‌. ای‍ک‍س‌۲۰۰۴ )
TR,۸۹۷/۷,/ک۹آ۸,۱۳۸۴
پ‍وری‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ آدرس‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
TK,۵۱۰/۵/۸۸۲,/پ۹گ۸,۱۳۸۲
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ = Visual basic 6
QA,۷۶/۷۳,/ب۹د۹۷,۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ از ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍ا م‍ص‍رف‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، اک‍ت‍ش‍اف‌، ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد)
TN,۸۰۰,/ز۷,۱۳۸۳
ج‍ع‍ف‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ خ‍اک‌
S,۵۹۳,/ج۷ر۹,۱۳۸۲
ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (وی‍رای‍ش‌۲۰۰۲-۲۰۰۳ ) (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ...)
ZA,۴۲۳۰,/ف۴ت۸,۱۳۸۴
م‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ل‌، ش‍ون‌
ارت‍ب‍اطات‌ ج‍ی‍س‍ت‌؟
HM,۲۵۸,/م۹فلا۴,۱۳۸۱
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
۲۰۰(دوی‍س‍ت‌) ن‍ک‍ت‍ه‌ در ف‍ن‍ون‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ک‍ن‍ک‍ور
LB,۱۰۴۹,/ک۴۴د۸۹,۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
RA,۱۲۱۱,/ح۵م۷,۱۳۸۲
آل‍رد، ج‍ف‌
ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ک‍ارآم‍وزی‌
HF,۵۳۸۵,/آ۷ش۹,۱۳۸۱
ری‍چ‍اردز، م‍ری‌
اس‍ت‍رس‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ آن‌
HF,۵۷۵,/ف۵ر۹,۱۳۸۱
ن‍وری‌ خ‍ان‍ک‍ه‍دان‍ی‌، ک‍م‍ال‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲ن۹,۱۳۸۴
ب‍ی‍رودی‍ان‌، ن‍ادر
ب‍رف‌ و ب‍ه‍م‍ن‌
QC,۹۶۲/۳۲,/ب۹ب۴,۱۳۸۲
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌)
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا
QE,۲۶/۲,/فلا۵ز۸,۱۳۸۲
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/ه۸س۹,۱۳۸۴
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌)
PIR,۳۳۳۱,/-ه۱۷۵ت۲,۱۳۷۹
ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ، ام‍ی‍د
خ‍ودآم‍وز ArcGIS و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ GIS
G,۷۰/۲۱۲,/ت۸۶خ۹,۱۳۸۴
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ در آی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌
 
ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍طی‍ه‌
زن‌ زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ گ‍ل‌ آف‍ری‍ن‍ش‌
BP,۱۰۴,/ز۹ص۲,۱۳۸۳
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌
۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ار ن‍اپ‍ذی‍ر ره‍ب‍ری‌
HD,۵۷/۷,/م۲ب۹,۱۳۷۸
رح‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز
زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌
BP,۳۶,/ر۲۷ز۹,۱۳۸۱
م‍ورگ‍ان‌، م‍اراب‍ل‌
راز ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌ و ن‍ش‍اط ک‍ام‍ل‌ در (راز م‍وف‍ق‌)
HQ,۷۳۴,/م۸۳
ان‍ظاری‌، ف‍ری‍ب‍ا
رم‍وز خ‍ان‍ه‌ داری‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ زن‌ خ‍ان‍ه‌ دار
TX,۳۲۱,/فلا۸۳ر۸,۱۳۸۲
وف‍ائ‍ی‌ م‍وح‍د، ف‍اطم‍ه‌
س‍ب‍زی‌ درم‍ان‍ی‌
TX,۵۵۷,/و۷س۲,۱۳۸۴
گ‍ری‌، ج‍ان‌. م‌
م‍ردان‌ م‍ری‍خ‍ی‌ زن‍ان‌ ون‍وس‍ی‌
HQ,۷۳۴,/گ۴م۴,۱۳۸۴
 
پ‍اس‍خ‍گ‍و ی‍ک‌(راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ادارات‌، س‍ازم‍ان‍ه‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌)
JQ,۱۷۸۴,/ن۹پ۲,۱۳۸۴
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌
HF,۵۴۸۵,/فلا۷۷فلا۶,۱۳۷۹
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌"
TA,۵۴۵,/فلا۷آ۸,۱۳۷۸
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ن‍ص‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ه‌، پ‍روی‍ن‌
پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ا
QE,۵۳۸/۸,/ع۸پ۹,۱۳۸۲
آف‍ت‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ج‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌... ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
TN,۹,/آ۷ف۴,۱۳۸۴
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌
Z,۶۶۵,/م۴ک۲,۱۳۷۹
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌
LB,۱۱۱۷,/فلا۲ر۹,۱۳۸۲
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
س‍ی‍اح‍ت‌ ش‍رق‌
DSR,۱۴۵۳,/ن۳آ۳,۱۳۷۹
ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍طی‍ه‌
ت‍وب‍ه‌ ن‍ص‍وح‌
BP,۲۲۴/۷,/ص۲ت۹,۱۳۸۳
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌
D,۱۵۷,/گ۴ت۲,۱۳۷۷
دوران‌ داس‍ت‍س‌، ف‍ران‍س‍وا
ه‍ن‍د
GB,۳۰۱,۱۳۷۴
ک‍ری‍م‍ی‌، رض‍ا
س‍ی‍اح‍ت‌ در ع‍ال‍م‌ ارواح‌
BP,۲۲۲/۲۲,/ک۴س۹,۱۳۸۴
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
از رن‍ج‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ ب‍ری‍م‌
PIR,۷۹۳۱,/آ۷فلا۴,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
س‍رگ‍ذش‍ت‌ ک‍ن‍دوه‍ا
PIR,۷۹۳۱,/آ۷س۴,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
خ‍س‍ی‌ در م‍ی‍ق‍ات‌
PIR,۷۹۳۱,/آ۷خ۵,۱۳۸۳
ش‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌
BP,۲۳۰,/ش۸ح۹۰۴۱,۱۳۷۹
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د
BP,۲۳۳/۷,/ش۴ش۴۳۷,۱۳۸۲
خ‍وش‍دل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ای‍ران‍م‍رد
PIR,۴۴۹۵,/آ۲خ۹,۱۳۸۴
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ۵ ق‌.
م‍ت‍ن‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
PIR,۴۶۰۰,/ب۱۱۴,۱۳۷۸
ک‍ل‍ی‍ن‍گ‍ر- رات‍س‌، اورزولا
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
RM,۶۶۶,/س۸۶ک۸,۱۳۸۳
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ه‍ف‍ت‌ وی‍ژگ‍ی‌ اف‍راد م‍وف‍ق‌
BF,۶۳۷,/م۸ک۲۵,۱۳۸۴
دی‍ن‍اری‌، اح‍م‍د
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
G,۱۵۵,/آ۱د۹۵,۱۳۸۴
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د. ق‍رن‌ ۶ ق‌.
ل‍طای‍ف‍ی‌ از ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌
BP,۱۰۰,/م۹ک۵۰۱۴,۱۳۷۸
ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍واد
م‍ح‍م‍د(ص‌) راز آف‍ری‍ن‍ش‌
BP,۲۶۷/۱,/ص۳۰۴۱,۱۳۸۴
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍اق‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ظام‌ اداری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
BP,۳۸/۰۹,/م۴م۸,۱۳۸۰
ه‍وک‌ دون‍ال‍د
دی‍وان‍گ‍ان‌ ت‍اری‍خ‌
D,۱۱۰,/ه۹د۹,۱۳۸۴
رض‍ازاده‌، طاه‍ر
ع‍طر م‍واج‌
PIR,۶۷,/ض۵۲ع۶,۱۳۸۰
خ‍وش‌ خ‍ب‍ر، ک‍اظم‌
ان‍ش‍اء و ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍م‍ون‍ه‌
PIR,۲۸۳۹,/خ۹فلا۸,۱۳۷۹
ش‍ک‍ری‌ پ‍ی‍ن‍ون‍دی‌، ق‍ن‍ب‍ر
زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ش‍ه‍ورت‍ری‍ن‌ ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‌
PIR,۳۵۴۴,/ش۸ز۹,۱۳۸۴
س‍ی‍گ‍ری‍و، ک‍ری‌
ان‍ح‍راف‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ج‍ه‍ان‌
D,۴۱۲/۶,/س۸فلا۸,۱۳۸۳
خ‍وب‍رو، ه‍ادی‌
م‍رگ‌ را ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍د
BF,۲۲۲/۲۲,/خ۸۵م۴,۱۳۸۴
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌
در ان‍ت‍ظار ام‍ام‌ زم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
PIR,۸۲۴۳,/ج۷۳۷د۴,۱۳۸۴
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌
RA,۷۸۴,/فلا۳,۱۳۸۴
اص‍لان‍ی‌، م‍خ‍ت‍ار
پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آن‌ در ق‍رن‌ اول‌ ه‍. ق‌
BP,۴۱/۴,/ک۴پ۶,۱۳۸۳
ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
آب‌ درم‍ان‍ی‌
RM,۸۱۱,/ح۲آ۹,۱۳۸۳
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ره‍ی‌ م‍ع‍ی‍ری‌
PIR,۸۲۱۵,/آ۱۶,۱۳۸۲
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
اس‍رار خ‍وراک‍ی‌ ه‍ا
TX,۳۵۵,/ه۲فلا۵,۱۳۸۲
ع‍ی‍دی‍ون‍دی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍اف‍ظ
م‍روری‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
DSR,۱۰۹,/ع۹,۱۳۸۳
م‍ش‍ی‍ری‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ازت‍اب‌ ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‍دم‍ان‌
PIR,۸۲۱۱,/پ۹۴ب۲,۱۳۸۰
س‍وب‍اش‌، س‍ی‌ س‍ت‍ی‌
گ‍ف‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از م‍دی‍ران‌
GV,۵۶۷,/و۲د۹,۱۳۸۰
ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
BP,۴۷,/ک۲۵ آ۹,۱۳۷۹
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍اه‍ش‌ ده‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ اش‍ت‍ه‍ا و چ‍اق‍ی‌، ش‍ام‍ل‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ۷ ن‍وع‌ چ‍اق‍ی‌ ...
RM,۲۲۲/۲,/ح۱۷ک۲,۱۳۸۳
ح‍اض‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در م‍دی‍ری‍ت‌
HD,۳۰/۲۳,/ح۲ت۶,۱۳۷۴
ب‍ک‍ر، ک‍ارل‌ ل‍وت‍وس‌
س‍رگ‍ذش‍ت‌ ت‍م‍دن‌
CB,۵۳,/ب۸س۴,۱۳۸۰
ک‍اری‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ه‍ف‍ت‌ ع‍ادت‌ م‍ردم‍ان‌ م‍وث‍ر
BF,۶۳۷,/م۸ک۲۵,۱۳۷۵
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌
م‍دی‍ر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ای‌ و م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا
HD,۶۹,/و۷ب۸,۱۳۷۹
ک‍ری‍م‍ی‌ ش‍رق‍ی‌، رض‍ا
ف‍ن‌ گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
PN,۱۴۷,/ک۴ف۹,۱۳۸۰
وی‍ت‍زل‌، م‍ورگ‍ن‌
پ‍ن‍ج‍اه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌
HD,۳۱,/و۸۷پ۹,۱۳۸۲
چ‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌؛ رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
HD,۶۶,/چ۲ک۲,۱۳۸۱
ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و و م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌
LB,۱۰۳۲,/ک۴ن۸,۱۳۸۲
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌
BP,۲۴۷/۶۵,/م۳ح۸,۱۳۸۱
دع‍ای‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ارداری‌ و ت‍وزی‍ع‌
HD,۳۹/۵,/د۷س۹,۱۳۷۹
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌)
LB,۱۰۵۱,/س۹ر۹,۱۳۷۹
م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
T,۵۸/۶,/م۸م۴,۱۳۸۰
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍اش‍ورا
BP,۴۱/۵,/فلا۹,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۸۲۵۶,۱۳۸۳
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ا طلا ب‍ای‍د ن‍وش‍ت‌
PN,۶۰۹۵,/ف۲خ۴,۱۳۸۴
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
اخ‍لاق‌ خ‍دای‍ان‌
BP,۲۲۹,/س۴فلا۳,۱۳۸۴
ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر م‍درس‍ه‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌
PE,۱۶۴۵,/ف۲,۱۳۸۲
لاژون‍ن‌، ل‍وری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ج‍ذب‌ و ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌
QD,۹۶,/فلا۲ل۲,۱۳۷۶
رض‍اخ‍واه‌، س‍ع‍ی‍د
آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)
QA,۲۷۶,/ر۵۶آ۸,۱۳۷۹
 
ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍س‍اب‍ه‍ا
TD,۱۹۵,/م۶ب۹,۱۳۸۴
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌
QA,۲۷۶,/ن۹۴آ۸,۱۳۸۲
گ‍ف‌، ج‍ک‍ی‌
غ‍اره‍ا
 
ت‍ی‍ل‍ور، ب‍ارب‍ارا
ع‍ل‍م‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌
 
ش‍ارم‍ن‌، ان‍درو
گ‍ی‍اه‍ان‌
QK,۶۴۱,/ش۲گ۹,۱۳۸۱
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌
خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Yahoo messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر]
TK,۵۱۰۵/۸۸۶,/ع۸خ۹,۱۳۸۴
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌
PIR,۷۹۴۹,/ح۷م۹,۱۳۷۹
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‌ آث‍ار اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و
PIR,۸۱۱۴,/فلا۸۵,۱۳۸۴
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌؛ زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌
PIR,۸۰۹۴,/ع۲فلا۴,۱۳۷۹
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ع‍ل‍م‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟
Q,۱۷۵,/س۴ع۸,۱۳۷۹
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طب‍س‌
DSR,۲۱۰۳,/پ۵فلا۸,۱۳۸۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌۸ و ۹ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۴ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۴
دوی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۶۵۱,/د۹ش۹,۱۳۸۳
م‍ارج‍وری‌ ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر
روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌
TN,۲۶۹,/م۲ر۹,۱۳۸۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌
QE,۳۰۷,/د۴ز۸,۱۳۸۳
ک‍ت‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌
QE,۶۹۶,/ک۲ز۸,۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۲۸/۳,/خ۵ز۸,۱۳۸۴
ب‍ی‌ آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
رس‍ال‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
BP,۲۳۲/۶۵,/ب۹ر۵,۱۳۷۵
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍دی‌
ب‍ه‌ م‍ن‌ ب‍گ‍و چ‍را
AG,۳۶,/ل۹ب۹
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ دی‍رگ‍دازه‍ا
TN,۶۷۷,/ع۲,۱۳۶۷
ب‍وورس‍اک‍ی‌، گ‍ری‌
گ‍وه‍ر س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
QC,۳۹۲/۵,/ب۹گ۹
 
گ‍زارش‌
 
 
ف‍ه‍رس‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ع‍ادن‌ روب‍از
 
لای‍ن‌، ج‍ی‍ن‌
دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ج‍وم‌، خ‍ورش‍ی‍د و ه‍م‍س‍ای‍گ‍ان‍ش‌
QB,۴۶,/ل۹۵د۲,۱۳۸۱
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌
GB,۳۲۶,/م۳,۱۳۷۴
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ان‍رژی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ و ک‍ارب‍رد آن‌
TK,۹۱۴۵,/ل۵فلا۸
اس‍ک‍اگ‍ل‌، روب‍ی‍ن‌
س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‌ ش‍وی‍م‌)
QB,۶۴,/فلا۵س۲,۱۳۷۶
اس‍لای‍ت‌، اس‍ت‍ی‍و
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ (IT)
T,۵۸/۵,/فلا۱۵ف۹,۱۳۸۲
ری‍ن‍گ‌، ل‍ی‍ن‌ م‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍وش‍ک‍ه‍ا و س‍ف‍ره‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌
 
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ج‍زای‍ر ک‍ی‍ش‌ و ه‍ن‍دوراب‍ی‌)
DSR,۲۱۴۸,/ج۷,۱۳۸۳
ف‍ق‍ی‍ری‌، ش‍ک‍وه‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
KMH,۳۱۹۷,/آ۲۸,۱۳۸۳
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
TN,۱۴۵,/ع۶م۶,۱۳۸۴
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ادوی‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
TN,۲۶۹,/ر۲م۲,۱۳۸۴
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌، م‍دل‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍اه‍واره‌ ای‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
TN,۲۷۰,/ک۴فلا۷,۱۳۸۴
 
راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌
QD,۹,/ر۲,۱۳۷۵
رم‍زی‌، ج‍ان‌
ف‍ن‍ون‌ ن‍وی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌: ب‍ررس‍ی‌ وات‍ن‍ش‌
QE,۶۰۱,/ر۸ف۹,۱۳۸۳
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د
م‍ه‍م‌ ت‍ری‍ن‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] در ج‍ه‍ان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار [ Arcviewآرک‌ وی‍و]
G,۷۰/۲۱۲,/گ۴م۹,۱۳۸۴
 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ روده‍ای‌ ک‍ش‍ور
DSR,۶,/س۲۳ف۴۴,۱۳۸۱
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر
اص‍ول‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۱ [ی‍ک‌]
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۸۳,۱۳۸۳
 
ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ا غ‍ی‍ر از زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ف۱۴,۱۳۸۱
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ وزی‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و م‍وض‍وع‍ی‌ و زی‍ر ن‍وی‍س‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
KMH,۲۵۸۰,/آ۲۸,۱۳۸۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اص‍ول‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌)
HD,۳۸۶۱,۱۳۸۴
ب‍اراب‍اس‍ی‌، آل‍ب‍رت‌- لاس‍ل‍و
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ در رش‍د س‍طوح‌
QC,۱۷۳/۴,/ر۹ب۲,۱۳۸۲
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ن‍اج‍ات‌ و ال‍ه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‌ ان‍ص‍اری‌
BP,۲۷۱/۸,/فلا۸م۸۳,۱۳۸۱
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ق‍م‍ار ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ ش‍م‍س‌ و م‍ولان‍ا
PIR,۵۳۰۵,/س۴۵ق۸,۱۳۷۹
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
راه‍ن‍م‍ا و ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ و س‍ل‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌...
LC,۵۸۰۸,/فلا۹۴۸۲,۱۳۸۴
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
از ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴س۳۵,۱۳۸۴
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
دی‍ن‌ در ت‍رازوی‌ اخ‍لاق‌
BJ,۴۷,/ف۹د۹,۱۳۸۴
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌ س‍اده‌ (رش‍ت‍ه‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ن۹۴۷,۱۳۸۰
ف‍اطم‍ی‌ ع‍ق‍دا، م‍ح‍م‍ود
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ف۱۷,۱۳۸۱
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۸۴,۱۳۸۴
وح‍ی‍دی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌
آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا (۱) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹و۳۶,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
س‍ه‌ ت‍ار
PIR,۷۹۳۴,/س۹,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
ن‍ف‍ری‍ن‌ زم‍ی‍ن‌
PIR,۷۹۳۴,/ن۷,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
م‍دی‍ر م‍درس‍ه‌
PIR,۷۹۳۴,/م۴,۱۳۸۳
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
DSR,۱۴۰,/پ۹فلا۹,۱۳۸۵
خ‍ن‍دان‌، م‍ح‍س‍ن‌
زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ از س‍ق‍وط ب‍غ‍داد ت‍ا ظه‍ور ص‍ف‍وی‍ه‌ "۶۵۶ق‌ -۹۰۷ ق‌"
BP,۲۳۹,/ز۹,۱۳۸۳
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
ان‍ع‍ق‍اد و ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداده‍ا
KMH,۵۰۰,/ن۹۵ح۶۶۳,۱۳۸۴
س‍رت‍و، س‍ام‍وئ‍ل‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
HF,۵۵۴۹/۱۲,/س۴م۹,۱۳۸۵
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ (ک‍ارب‍ردی‌)
KMH,۱۷۱۰,/ب۹آ۹,۱۳۸۲
 
ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
AG,۳۶,/ف۳۷,۱۳۷۱
 
اطل‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
G,۲۲۵۵,/س۲فلا۵۷,۱۳۸۳
اح‍م‍دی‌ ک‍اف‍ش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ک‍ه‌ ب‍ود؟ چ‍ه‌ ک‍رد؟ چ‍ه‌ ش‍د
DSR,۱۳۸۵,/فلا۳۵فلا۱۸,۱۳۸۴
 
پ‍رن‍دگ‍ان‌
 
 
م‍اه‍ی‌ ه‍ا
 
 
ه‍واپ‍ی‍م‍ا
 
 
ف‍رودگ‍اه‌ ه‍ا
IL,۷۲۵/۱۵,/ف۴,۱۳۸۲
 
ک‍اغ‍ذ
 
 
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌
 
 
ب‍اران‌
 
 
ک‍وه‍ه‍ا
 
 
ج‍زی‍ره‌ ه‍ا
 
 
م‍اه‌
 
 
پ‍ش‍م‌
 
 
دری‍اه‍ا و اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا
 
 
ن‍ی‍ل‌
 
 
روده‍ا
 
 
ش‍ی‍ش‍ه‌
 
 
چ‍وب‌
 
 
خ‍ورش‍ی‍د
 
 
س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌
 
 
آه‍ن‌ و ف‍ولاد
 
 
ک‍ش‍ت‍ی‌
 
 
چ‍رخ‌
 
 
پ‍ن‍ب‍ه‌
 
 
پ‍وش‍اک‌
 
 
آش‍ی‍ان‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌
 
 
ح‍ی‍وان‍ات‌ در خ‍دم‍ت‌ ان‍س‍ان‌
 
 
ن‍ان‌
 
 
پ‍وس‍ت‌
 
 
ن‍ف‍ت‌
 
 
گ‍ی‍اه‍ان‌ و گ‍ل‍ه‍ای‌ ص‍ح‍را
 
 
ش‍ت‍ره‍ا
 
 
اس‍ب‌ ع‍رب‍ی‌
 
 
اس‍ت‍ت‍ار
 
 
ح‍ی‍وان‍ات‌ و پ‍رن‍دگ‍ان‌ ص‍ح‍را
 
 
ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا
 
 
واح‍ه‌ ه‍ا
 
 
پ‍ول‌
 
 
دای‍ن‍اس‍وره‍ا
 
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ در راس‍ت‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
QE,۳۶,/ق۸ر۹,۱۳۸۳
اس‍لان‍س‍ک‍ی‌، م‍وری‍س‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۳۸۹/۶۴,/فلا۵ز۸,۱۳۸۲
س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌
م‍ن‍م‌ ک‍ورش‌، پ‍ادش‍اه‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌
DSR,۲۳۶,/س۸م۸,۱۳۸۵
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
BP,۵۲/۷,/فلا۷۵فلا۸,۱۳۸۴
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ان‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۳/۲,/ر۹۴ف۴,۱۳۷۱
اح‍م‍دی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، اح‍م‍د
اش‍ع‍ار اخ‍لاق‍ی‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
PIR,۴۰۷۰,/فلا۳,۱۳۸۴
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌
راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
TN,۹۵۴,/ر۲ف۲,۱۳۸۵
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌
اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
TN,۹۵۴,/فلا۹ف۲,۱۳۸۰
 
درخ‍ت‍ان‌
 
ح‍ر ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌) [وس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ارس‍ی‌]
BP,۱۳۵,/ح۴و۵۰۴۲۷,۱۳۸۴
م‍درس‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
س‍ال‍ش‍م‍ار وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍ه‍د در ق‍رن‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ا س‍ی‍زده‍م‌
DSR,۲۱۲۱,/ش۸۷,۱۳۷۸
ک‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آل‍ن‌
ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
BP,۲۴۷/۸,/ک۹۲ش۲,۱۳۸۴
ت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌)، ام‍ام‌ راف‍ت‌ و م‍ع‍رف‍ت‌
BP,۴۷,/ت۴
ن‍وب‍ه‍ار، وح‍ی‍د
درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌
K,۶۳۹,/ن۹د۴,۱۳۸۲
آق‍ای‍ی‌، اح‍م‍د
ام‍ام‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
BP,۴۷/۳۵,/آ۴فلا۸,۱۳۸۳
ب‍اون‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ش‍ن‌ گ‍ل‌
 
 
ج‍ب‍ه‍ه‌ در ی‍ک‌ آل‍ب‍وم‌
 
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
چ‍ک‍ی‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌
BP,۲۲/۹,/آ۹ت۲۱,۱۳۷۸
اب‍وزه‍ره‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ات‍م‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ (ص‌)
BP,۲۲/۹,/فلا۲۲خ۲,۱۳۸۰
م‍درس‍ی‌، ه‍ادی‌
دوس‍ت‍ی‌ و دوس‍ت‍ان‌
BP,۲۵۴/۲,/م۴ص۴۰۴۱,۱۳۸۴
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌)
BP,۴۷,/م۶فلا۸,۱۳۸۴
 
از ع‍ل‍ی‌ آم‍وز اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌
BP,۶۳۷/۷,/فلا۴,۱۳۷۹
 
آث‍ار ای‍ران‌
N,۲۸۰,/آ۲,۱۳۸۴
م‍ج‍دوب‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اص‍ح‍اب‌ ک‍ه‍ف‌ در ت‍ورات‌ و ان‍ج‍ی‍ل‌ و ق‍رآن‌
BP,۸۸/۷۵,/م۳فلا۹۰۴۱,۱۳۸۰
ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
BP,۴۷,/ف۶فلا۸۰۴۱,۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
ت‍وب‍ه‌
BP,۲۲۵/۷,/م۲۲ت۹,۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
گ‍ه‍ر ع‍م‍ر
BP,۲۳۸/۰۹,/ک۹م۳,۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
ع‍ب‍ادت‌ و ن‍م‍از
BP,۱۸۵,/م۳ع۲,۱۳۸۴
ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
دس‍ت‍اورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌)
PIR,۴۲۸۷,/ش۹د۵
ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د
DSR,۲۱۲۱,/ش۸۳ق۶,۱۳۸۴
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
دف‍اع‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌
BP,۲۳۰/۱۷۲,/ح۸د۷,۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
دوس‍ت‍ی‌
BP,۲۵۴/۲,/م۳۴د۹,۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
دع‍ا
BP,۲۶۶,/م۲۴د۷,۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
خ‍واج‍ه‌ رب‍ی‍ع‌
NA,۵۹۸۷,/م۵ح۵,۱۳۸۲
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌،۲۰۲-۱۵۳ ق‌.
ارب‍ع‍ی‍ن‌ رض‍وی‌
BP,۲۳۹,/ع۲ت۲,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌.
اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ ۱۱۰ ک‍لام‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
BP,۳۸/۰۹,/فلا۳فلا۳,۱۳۸۴
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
ج‍وان‍ی‌ را غ‍ن‍ی‍م‍ت‌ ب‍دان‌
BP,۲۳۰,/فلا۷۷فلا۷۰۴۱,۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍طلاح‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌)
TA,۴۲۶,/ن۳و۲,۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
ن‌ و ال‍ق‍ل‍م‌
PIR,۷۹۳۴,/ن۹,۱۳۸۳
ع‍ن‍ب‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
طب‍ی‍ع‍ت‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
Q,۱۶۲,/ع۹ط۲,۱۳۷۳
دل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍ی‌ واس‍طه‌ از دل‌
HF,۵۵۰۰/۳,/فلا۱۹د۸,۱۳۸۰
ع‍دال‍ت‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‍اری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ک‍ت‍اب‌ س‍الان‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌
HA,۴۵۷۰/۲,/آ۲ک۲,۱۳۷۹
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌
 
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اف‍ل‍زات‌ و ع‍ن‍اص‍ر ن‍ی‍م‌ رس‍ان‍ا
QD,۱۶۱,/ع۲ش۹,۱۳۷۲
آری‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
QE,۵۱۵,/آ۴م۳,۱۳۸۰
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ و ک‍ارآم‍دی‌
 
ب‍وزج‍ان‍ی‌، دروی‍ش‌ ع‍ل‍ی‌
روض‍ه‌ ال‍ری‍اح‍ی‍ن‌
BP,۲۸۲/۷,/ژ۹ب۹
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Excel 2000اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ]
HF,۵۵۸۴/۴,/فلا۷و۹,۱۳۸۱
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
م‍رج‍ع‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ [ن‍ود و ه‍ش‍ت‌]
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴م۶۶,۱۳۷۸
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍ا و ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ س‍وم‌
 
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹پ۳۷۵۷,۱۳۸۲
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
DSR,۱۶۷,/ر۶ک۲,۱۳۸۲
ام‍ک‍چ‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌
ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در چ‍ه‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌
HT,۱۶۹/۵,/فلا۸ش۹,۱۳۸۳
 
پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا
G,۷۰/۴,/پ۴,۱۳۸۴
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ و آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
GA,۱۵۱,/ر۶ن۷,۱۳۸۴
آس‍ی‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌
SB,۳۱۹,/ج۸ر۲,۱۳۸۵
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌- ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
DS,۳۵۴/۵,/پ۲فلا۷,۱۳۷۲
وث‍وق‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍س‍ک‍ن‌ در خ‍راس‍ان‌
HD,۷۳۵۹/۲,/خ۴و۲,۱۳۷۷
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
خ‍راس‍ان‌، ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
JC,۳۱۹,/پ۲خ۴,۱۳۸۳
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
GA,۱۰۵/۳,/م۴ک۲,۱۳۸۵
ب‍ووار- ل‍وک‍وآن‍ه‌، آن‍ه‌
ب‍ن‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
TA,۷۱۲,/ب۹ب۹,۱۳۸۴
 
پ‍ی‍ک‌ ن‍م‍از
 
ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌
ق‍درت‌ ت‍م‍رک‍ز
BF,۶۳۷,/م۸ک۸۷,۱۳۸۱
چ‍ام‍الا، ش‍ان‍ک‍اری‍ا
م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍ج‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ (ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌)
GE,۱۹۵,/چ۲م۵,۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ن‍و، ام‍ی‍ن‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ س‍روی‍س‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ح۵۷,۱۳۸۴
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌
راه‍ن‍م‍ای‌ آس‍ان‌ وب‌ لاگ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
TK,۸۸۸۳,/ف۴ر۲,۱۳۸۲
دب‍ل‍م‍اس‌، ژاک‌
س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ب‍زرگ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵۱۱/۴,/د۲س۲,۱۳۸۵
ب‍ری‍س‍دون‌، آل‍ن‌
روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۵۲/۳,/ب۴ر۹,۱۳۸۲
 
م‍واظب‌ ق‍ل‍ب‍ت‍ان‌ ب‍اش‍ی‍د
RC,۶۸۵,/س۴م۸,۱۳۸۰
ب‍ی‍ن‍ک‍و، ه‍وارد
خ‍رگ‍وش‍ک‌ ن‍ت‍رس‌
 
ش‍وارت‍ز، دی‍وی‍د ج‍وزف‌
ج‍ادوی‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌
BF,۶۳۷,/م۸ش۹,۱۳۷۴
ب‍روک‍س‌، دان‍ا
ه‍ف‍ت‌ راز زن‍ان‌ م‍وف‍ق‌
HF,۵۳۸۶,/ب۴-ه۷,۱۳۸۲
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌
ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر =System mechanic 5
QA,۷۶/۷۶,/ن۴ف۴,۱۳۸۳
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌
ت‍دوی‍ن‌ و م‍ون‍ت‍اژ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ا
TR,۸۹۹,/ف۴ت۴,۱۳۸۵
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌
آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ و وی‍دی‍وی‍ی‌
MT,۷۲۳,/فلا۴آ۸,۱۳۸۵
پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ GIS ه‍م‍راه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌، م‍ع‍رف‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار JT maps
G,۷۰/۲۱۲,/پ۹م۷,۱۳۸۵
پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌
TN,۲۷۰,/پ۹ش۹,۱۳۸۵
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ۱ (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۸۳,۱۳۸۲
آوی‍س‍ون‌، ب‍ری‍ژی‍ت‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌
QP,۳۷,/آ۸ب۴,۱۳۸۱
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۸ال‍ی‌ ۱۰ اس‍ف‍ن‍د)
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۴
ک‍ات‍ن‌، آل‍ب‍رت‌ اف‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
QD,۱۵۱/۲,/ک۲ش۹,۱۳۷۰
 
چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۲-۱۳ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۵ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د۱
QE,۳۵۱,/ه۸,۱۳۸۵
ف‍اطم‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ب‍اق‍ر
آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ENVIئ‍ی‌. ان‌. وی‌. آی‌] (ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌)
G,۷۰/۴,/ف۲آ۸,۱۳۸۴
م‍لائ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۲۶۹,/ن۹م۸
اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
از آدم‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍ه‌ (ع‌) ت‍ا م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ ال‍ه‌ (ص‌) (ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‌)
BP,۸۸,/فلا۶۶فلا۳,۱۳۸۴
اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
م‍ش‍اه‍دات‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‌ ال‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ در م‍ع‍راج‌
BP,۲۲۱/۵,/فلا۷م۵,۱۳۸۴
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۵
 
اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰
G,۲۲۵۶,/ر۲م۸۴,۱۳۸۵
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍اد ی‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍س‍وی‌ خ‍دا
BP,۲۲۲,/ش۳م۶
ات‍ک‍ی‍ن‍ز
راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
QD,۴۵۳/۲,/فلا۲ش۹,۱۳۷۰
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
G,۷۰/۴,/ر۶ک۲,۱۳۸۹
ی‍رگ‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌
HD,۹۵۶۰/۶,/ی۴ت۳,۱۳۷۶
 
ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ آس‍ان‌
TN,۲۶۹,/آ۶۳ل۴,۱۳۸۰
ت‍ری‍ف‍ون‍وف‌، د. ان‌
ع‍ن‍اص‍ر ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ش‍دن‍د
QD,۴۶۶,/ت۴د۲
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ح‍رارت‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۲۶/۲,/ع۸س۹,۱۳۸۵
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ش‍اورزی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۴
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍ه‍داش‍ت‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۳
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۷۸
م‍دد، م‍ح‍م‍د
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۶,۱۳۸۰
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌
خ‍اطرات‌ آدم‌ و ح‍وا
PS,۱۶۷۵/۱۶,۱۳۸۴
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ال‌۱۳۸۴
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۴
طاه‍ری‌، ع‍زی‍ز ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
QE,۲۸/۳,/ط۲ز۸,۱۳۸۵
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
اح‍ی‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌ و ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌
QH,۵۴۱/۵,/م۸ج۷,۱۳۸۵
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ از ف‍ی‍ت‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ت‍ا ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌
QE,۵۱۶/۵,/ک۸ژ۹,۱۳۸۵
پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از
دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱ م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹پ۳۷۵۳,۱۳۸۵
م‍ری‍ت‍س‌، داروت‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ زم‍ی‍ن‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۸۶,۱۳۸۵
پ‍ورخ‍ب‍از، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍م‍ده‌ ت‍ری‍ن‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ق‍رن‌ ح‍اض‍ر (ب‍اران‌ اس‍ی‍دی‌، لای‍ه‌ ازن‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)
TD,۱۷۰/۱۵,/پ۹ع۸,۱۳۸۱
ک‍رن‍گ‌، م‍ای‍ک‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
GF,۴۱,/ک۳۷ج۷,۱۳۸۳
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍دح‍س‍ن‌
روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌
TN,۲۹۱,/ب۶ر۹,۱۳۸۱
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۸۸۸,۱۳۸۲
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TA,۷۱۰,/د۲فلا۶,۱۳۸۲
ب‍ال‍ت‌، ب‍روس‌
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ا
QE,۵۳۴/۲,/ب۲ز۸,۱۳۸۴
رف‍اه‍ی‌، ف‍ی‍روز
ه‍ی‍درون‍ی‍م‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در آب‌ ن‍ام‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌)
GB,۹۹۲,/فلا۹ر۷,۱۳۸۴
ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌
TN,۱۴۵,/ک۹ک۲,۱۳۸۹
ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ج‍ام‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌
LB,۲۳۵۳,/ک۹۸ج۳,۱۳۸۵
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌
زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌
QE,۶۵۱,/ق۲ز۸,۱۳۸۵
ب‍ل‍ک‌، رون‍ا م‌.
اص‍ول‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ب۸۵,۱۳۷۹
س‍وخ‍ت‍ان‍ک‍ار
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ = Applied sedimentology
QE,۴۷۱,/س۹۳ر۵,۱۳۸۵
م‍ک‌ ک‍ل‍ی‌، ک‍ن‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ از س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/م۷ن۷,۱۳۷۶
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌)
TA,۷۰۵,/ص۲ز۸,۱۳۸۲
دب‍ی‍ری‌، م‍ی‍ن‍و
آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
TD,۱۷۴,/د۲۴آ۷,۱۳۷۹
م‍وری‍س‌، دی‍وی‍د
س‍اخ‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ [ Flashف‍ل‍ش‌]
TR,۸۹۷/۷,/م۸۳س۲,۱۳۸۴
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ری‍م‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView GIsآرک‌ وی‍و ج‍ی‌. آی‌. اس‌]
G,۷۰/۲۱۲,/م۳ر۲,۱۳۸۵
م‍ی‍دل‌ ب‍روک‌، م‍ارک‌
ات‍وک‍د۲۰۰۴-۲۰۰۶
T,۳۸۵,/م۸۳۶فلا۲,۱۳۸۴
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ (پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌)
LB,۲۳۵۳,/ی۷ش۹,۱۳۷۹
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۹,۱۳۸۳
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ق۱۵,۱۳۸۲
گ‍ش‌. اس‌. ان‌
م‍ه‍ار س‍ی‍لاب‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زه‍ک‍ش‍ی‌
TC,۵۳۰,/گ۹م۹,۱۳۷۷
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌)
QE,۷۷۰,/خ۵د۹,۱۳۸۲
رف‍اه‍ی‌، ف‍ی‍روز
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍وپ‍ون‍ی‍م‍ی‌ و ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وپ‍ون‍ی‍م‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
DSR,۶,/ر۷م۲,۱۳۸۰
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌.
ن‍ی‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر
BP,۲۷۱/۱,/م۳۶ن۹۸۲,۱۳۸۵
دای‍ر، وی‍ن‌
درم‍ان‌ ب‍ا ع‍رف‍ان‌: روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ج‍از و ال‍ه‍ام‌ و اش‍راق‌ و ک‍ش‍ف‌ ش‍ه‍ود و ب‍ی‍ن‍ش‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
BF,۶۳۷,/خ۹د۲۱۳,۱۳۷۷
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، وح‍ی‍د
ژئ‍ودزی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍ادی‍ر م‍رزی‌
TA,۵۳۵,/فلا۲ژ۹,۱۳۸۲
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ج‍وی‍ب‍ار ل‍ح‍ظه‌ ه‍ا
PIR,۲۳۷۴,/ی۲ج۹,۱۳۷۸
ه‍ادس‍ن‌، رون‍ال‍د
م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍رس‍اخ‍ت‍اره‍ا (طرح‌ ج‍ام‍ع‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌، ن‍گ‍ه‍داری‌، ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌)
TA,۱۹۰,/-ه۲م۴,۱۳۸۰
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Matlab 6م‍طل‍ب‌۶ ]
QA,۲۹۷,/-ه۲ک۲,۱۳۸۳
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
ای‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۲۰/۵,/خ۵فلا۹,۱۳۸۰
پ‍س‍ران‌ ق‍ادر، م‍ج‍ی‍د
م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ (از دی‍وان‍س‍الاری‌ ت‍ا وی‍ژه‌ س‍الاری‌)
HD,۳۷,/ف۲پ۵,۱۳۷۴
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (IT)
HD,۳۰/۲,/ه۹ر۲,۱۳۸۴
اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌
AE,۳۶,/فلا۱۳
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ارب‍رد آم‍ار در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۰/۳,/م۸ک۲,۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ف‍ی‍روزج‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا (ج‍ل‍د اول‌)
LB,۲۳۵۳,/د۸۵م۳,۱۳۸۴
لاج‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
TR,۸۱۰,/ل۲ع۸,۱۳۷۸
روح‍ی‌، ش‍ی‍رزاد
ت‍ئ‍وری‌ خ‍طاه‍ا
QA,۳۶۰,/ر۹ت۹,۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌
QE,۴۷۱/۱۵,/ک۴خ۵,۱۳۸۲
خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د
ت‍اری‍خ‌ م‍س‍ت‍ن‍د ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌
DSR,۱۰۹,/خ۸ت۲,۱۳۸۰
س‍را، اب‍رت‍و
چ‍اه‌ ن‍گ‍اری‌
TN,۸۷۱/۳۵,/س۴چ۳,۱۳۷۸
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
TC,۵۴۳,/و۷س۴,۱۳۷۷
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ اس‍ع‍د گ‍رگ‍ان‍ی‌، ق‍رن‌۵ ق‌.
وی‍س‌ و رام‍ی‍ن‌
PIR,۴۶۹۷,/و۹,۱۳۷۷
ی‍اس‍وری‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ب‍ان‍ی‌، ک‍ارب‍رد و ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌]
G,۷۰/۲۱۲,/ی۲م۲,۱۳۸۳
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌
پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر رق‍م‍ی‌
TA,۱۶۳۲,/گ۹پ۴,۱۳۸۲
اح‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍گ‍ارش‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ق‍ی‍اس‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌
GA,۱۰۵/۳,/فلا۳ن۸,۱۳۸۳
ق‍رخ‍ل‍و، م‍ه‍دی‌
ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
G,۷۰/۲,/ق۴۳ک۲,۱۳۸۴
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows Wistaوی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍ا]
QA,۷۶/۷۶,/و۹۵م۷۳,۱۳۸۵
م‍ب‍اش‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ف‍ن‍اوری‌ م‍اه‍واره‌
G,۷۰/۴,/م۲م۲
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌
HD,۳۸/۱۵,/م۴-ه۸,۱۳۸۵
ب‍ات‍را، پ‍روم‍ود
ای‍ده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
HD,۳۱,/ب۱۳فلا۹,۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ب‍ارداری‌
HF,۵۴۸۵,/ع۸م۴,۱۳۸۰
ه‍اگ‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۱۲۸,/-ه۲ج۷,۱۳۷۹
 
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
G,۷۰/۲,/م۷
ک‍س‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
TN,۱۴۵,/ک۵م۸,۱۳۷۵
وزی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ا (ت‍وص‍ی‍ف‌، ج‍م‍ع‌ آوری‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌)
QE,۷۱۱/۲,/و۴س۹,۱۳۸۵
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌
LB,۲۵۳,/پ۹۴ز۸,۱۳۸۳
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
LB,۲۳۵۳,/م۲۷۵۳۵,۱۳۸۴
پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ (س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‍ی‌، راه‍س‍ازی‌، ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌، ام‍ور م‍ن‍اق‍ص‍ات‌) ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌...
KMH,۳۰۶۷,/آ۲۸۱۳۸۵,۱۳۸۵
ب‍روم‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌
آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ب۳۸۵,۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ دوس‍ت‌، ج‍ع‍ف‍ر
ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌ و ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌
QE,۳۳/۲,/ع۸ح۵,۱۳۸۴
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
زم‍ی‍ن‌ و آس‍م‍ان‌ در ق‍ران‌ و ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
BP,۱۰۳/۶,/ح۵۴ز۸,۱۳۸۰
گ‍رس‍ت‍ن‍ر، ل‍وئ‍ی‍س‌
چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ م‍ی‌ گ‍وی‍د ف‍ی‍ل‌ ه‍ا ن‍م‍ی‌ ت‍وان‍ن‍د ب‍رق‍ص‍ن‍د؟
HD,۹۶۹۶/۲,/فلا۹۴آ۹,۱۳۸۴
ع‍ام‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵,/ع۲و۲,۱۳۸۰
ن‍ام‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ل‍طف‍ا گ‍وس‍ف‍ن‍د ن‍ب‍اش‍ی‍د
BF,۷۲۴/۳,/خ۹ن۲,۱۳۸۴
ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ان‍دازی‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
QE,۶۰۱/۳,/ت۶ل۹,۱۳۸۰
 
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۵,/و۲,۱۳۸۰
ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
QE,۴۷۱,/ل۹ر۵,۱۳۸۲
ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
QE,۴۷۱/۲,/ل۹ر۵,۱۳۸۴
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲ر۶,۱۳۸۵
اس‍لام‍ی‌ زاده‌، ع‍زت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍وری‌
QD,۹۰۵/۲,/فلا۵۵س۹,۱۳۸۵
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ زئ‍وم‍ات‍ی‍ک‌۸۰
 
طب‍س‍ی‌، ه‍ادی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/ط۲ن۸,۱۳۸۴
 
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
TA,۴۰۵,/ب۹م۷,۱۳۸۳
گ‍ون‍ت‍ر ف‍ار
اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌
QE,۵۰۱/۴,/ز۸۴ف۲,۱۳۸۵
اس‍ت‍رن‌، ک‍ی‍ن‍گ‍زل‍ی‌ رول‍ن‍د
گ‍ل‍ه‍ای‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ و س‍ب‍زی‌ ک‍اری‌ در ب‍اغ‍چ‍ه‌
SB,۴۱۹,/فلا۵۳گ۸,۱۳۸۰
اش‍و
ق‍طره‌ ای‌ در دری‍ا
BL,۶۲۷,/فلا۵م۳,۱۳۸۳
اش‍و
زن‍دگ‍ی‌ م‍وه‍ب‍ت‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ اس‍ت‌
BL,۶۲۷,/فلا۵م۳,۱۳۸۳
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍اس‍ه‌ و ک‍ف‌
PS,۳۵۱۳,/ب۴م۲,۱۳۸۴
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
دی‍وان‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍ت‍از
PS,۳۵۱۳,/ب۴د۹,۱۳۸۴
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
QA,۷۶/۱۵,/ن۷و۲۳,۱۳۸۰
ع‍اب‍د ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ م‍دی‍ری‍ت‌
HD,۳۰/۱۵,/ع۲ف۴,۱۳۸۵
ش‍ی‍دگ‍ر، آدری‍ان‌
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ر
GB,۴۰۱/۵,/ش۹ژ۹,۱۳۸۴
پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲پ۹,۱۳۸۳
م‍دد، م‍ح‍م‍د
ال‍گ‍وی‌ ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در آی‍ن‍ده‌
HE,۸۷۶/۴,/ی۶م۴,۱۳۷۹
ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ج‍م‍ال‍ی‌ (ش‍ی‍راز) و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ک‍روم‍ی‍ت‍ی‌ آن‌
QE,۴۶۲,/فلا۷ش۷,۱۳۸۵
وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌
ت‍ع‍ادلات‌ ف‍ازی‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌
QE,۴۷۵,/آ۲و۸۶,۱۳۸۴
پ‍لان‍ت‌، ک‍ری‍س‌
دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ا، س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
DT,۷۱۴/۵,/پ۸ب۹,۱۳۸۴
آدام‍ز، س‍ای‍م‍ون‌
دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ه‍ا
QE,۵۲۱/۳,/آ۴ب۹,۱۳۸۴
ص‍ف‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌
QH,۳۱۵,/ص۷ز۹,۱۳۸۲
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍س‍ف‍ر
PE,۱۱۳۱,/ج۷ک۲,۱۳۸۵
م‍ک‍وی‌، ج‍ی‍ل‌
س‍ام‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌: آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcViewآرک‌ وی‍و]
G,۷۰/۲۱۲,/آ۸۵,۱۳۸۵
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در م‍ع‍دن‌
TN,۱۵۳,/ی۹ک۲,۱۳۸۵
ب‍ی‍ن‌، اس‍ت‍ی‍و
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ CorelDraw 12ک‍رل‌ دراو۱۲ ]
T,۳۸۵,/ب۹۴ر۲۳,۱۳۸۴
وی‍ن‍و، آل‍ت‍ا
آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcGIsآرک‌. ج‍ی‌. آی‌. اس‌[ ] Arc Catalogآرک‌ ک‍ات‍ال‍وگ‌]
G,۷۰/۲۱۲,/آ۸۲,۱۳۸۴
م‍ح‍م‍ودی‌ ده‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
PE,۱۱۳۱,/م۳ف۴,۱۳۸۲
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌
ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
QE,۹۵۵,/ه۲ن۲۴,۱۳۸۵
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
ج‍س‍ت‍اری‌ در پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ و زم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ وی‍چ‌
QB,۹۸۱,/ب۴ج۵,۱۳۷۶
ح‍ورای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌، ن‍ف‍وذ و ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ در ۱۰ دق‍ی‍ق‍ه‌
BF,۶۳۷,ح۹ص۸,۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌
اص‍ول‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵۲۲,/د۴,۱۳۶۰
پ‍اش‍ی‍ر، س‍ی‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ن‍ی‍س‍ی‌ درج‍ه‌ ب‍الا
QE,۴۷۵,/ش۸پ۲,۱۳۸۶
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
Z,۱۱۶,/آ۵۴آ۵,۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
QE,۴۳۱/۶,/س۹ح۵,۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۱,/خ۵چ۸۸,۱۳۸۶
 
م‍ع‍ادن‌ ای‍ران‌
TN,۱۰۷,/ف۸م۶,۱۳۸۴
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
س‍ی‍ری‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
BP,۳۸/۰۸,/م۶,۱۳۸۰
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ (م‍ادر، ک‍ودک‌: م‍اه‍ی‍ت‌، ع‍ل‍ل‌، س‍ن‍ج‍ش‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌)
HQ,۷۵۹/۴۸,/ح۲فلا۵,۱۳۸۲
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ش‍ک‍ول‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
AC,۱۰۵,/ش۹ک۵۰۴۱,۱۳۷۸
م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍ت‍را
ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ث‍ر
PIR,۸۲۲۳,/ه۴۹۷ش۲,۱۳۷۹
ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ول‍ی‌
ژئ‍وک‍رون‍ول‍وژی‌
QE,۵۰۸,/ی۹ژ۹
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا
QE,۳۶۳/۲,/ر۶ک۲,۱۳۸۲
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
PIR,۵۴۲۴,۱۳۷۹
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
PIR,۵۲۰۰,۱۳۸۳
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌
Z,۶۷۸/۹,/م۳ک۲,۱۳۸۳
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ران‌- م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌، ۲۵-۲۶ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌۱۳۸۶
QE,۱,/م۳,۱۳۸۶
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/گ۴,۱۳۷۴
 
اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۲۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۶ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۷۱ ، م‍ش‍ه‍د
QE,۱۳,/فلا۹,۱۳۷۱
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌
TN,۱۰۷,/ق۴ز۸,۱۳۸۶
راب‍رت‍س‌، راب‍رت‌ گ‍وی‍ل‍ی‍م‌
م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا
QE,۳۹۰,/ر۲م۴,۱۳۸۶
دی‌ وی‍ز، ب‍اب‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (آب‌ و ن‍اه‍م‍واری‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌)
Q,۱۶۴,/ت۹م۳,۱۳۸۵
ج‍ن‍ی‍ن‍گ‍ز، ت‍ری‌
س‍ن‍گ‍ه‍ا و خ‍اک‌
QE,۴۳۲/۲,/ج۹س۹,۱۳۷۵
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹چ۹۳,۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌
ژوراس‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌
QE,۶۸۱,/ح۵ژ۹
اف‍ت‍خ‍ارن‍ژاد، ج‍م‍ش‍ی‍د
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍ج‍وار
QE,۳۰۷,/فلا۷ز۸
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۹ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶ س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ک‍ش‍ور
QE,۷۱۶,/-ه۸,۱۳۸۶
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ن‍م‍ک‌ طع‍ام‌- پ‍ت‍اس‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌
TN,۹۰۰,/ح۸ش۴,۱۳۸۴
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
زی‍ب‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ا
DSR,۱۵۰۷,/فلا۵آ۳,۱۳۸۱
م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ک‍ل‍ی‍د اورک‍ات‌
TK,۵۱۰۵/۸۸۶,/م۶ک۸,۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
س‍ی‍اح‍ت‌ غ‍رب‌، ی‍ا س‍رن‍وش‍ت‌ ارواح‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌
BP,۲۲۲/۲۲,/ن۳س۹,۱۳۸۰
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۳۵۳,۱۳۸۵
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌
اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در اس‍لام‌
BP,۲۳۰/۱۵۵,/ح۵فلا۳,۱۳۸۵
م‍ف‍ت‍ون‌، پ‍روی‍ز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۶۷۳,۱۳۸۰
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اص‍ول‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آت‍ش‌ س‍وزی‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
TH,۹۱۸۲,/گ۸فلا۶
وودوارد، ج‍ف‌
خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
QA,۷۶/۷۶,/س۹۴و۸۸,۱۳۷۱
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‍ی‌
TN,۱۴۵,/ح۵ن۸۵,۱۳۸۰
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
QE,۴۶۱,/م۶ب۲,۱۳۶۵
 
اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، ۵-۷ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۵ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌
QE,۱,/فلا۸,۱۳۷۵
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ب‍ه‍روز
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌ در آب‌ [ Hydrotherapy ه‍ی‍دروت‍راپ‍ی‌]
RM,۸۱۳,/فلا۵و۴,۱۳۷۹
ژان‌، ب‍ول‍ن‌
ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
QE,۶۵۱,/ب۹ش۹,۱۳۶۲
م‍ای‍ر، ارن‍س‍ت‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ا، گ‍ون‍ه‌ ه‍او ت‍ک‍ام‍ل‌
QH,۳۷۱,/م۲ج۸,۱۳۸۴
ات‍ردی‌، س‍ی‍روس‌
ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۵,/فلا۹فلا۲۳
ج‍س‍ت‍رو، راب‍رت‌
م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍رزه‍ای‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QB,۴۳/۲,/ج۵م۲,۱۳۶۳
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۷,.
زاه‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ک‍اش‍ان‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/ز۲ش۴۵,۱۳۷۰
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ج‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌- م‍ش‍رق‌ ای‍ران‌)
QE,۳۰۷,/فلا۵ج۹,۱۳۷۰
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
Z,۶۸۸/۵,/س۸خ۴,۱۳۷۸
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
Z,۶۹۴,/ص۴د۵,۱۳۷۵
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌: اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا
Z,۶۹۳,/ف۲ف۹,۱۳۸۶
ال‍غ‌زاده‌، س‍ات‍م‌، ۱۹۱۱ -۱۹۹۷ م‌
ب‍س‍ی‌ رن‍ج‌ ب‍ردم‌... ف‍ردوس‍ی‌ در ف‍راز و ف‍رود
PIR,۹۱۷۱,/فلا۷ب۵,۱۳۷۷
 
س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌ -۱۳۷۵ : ن‍ق‍ش‍ه‌ آب‍ادی‍ه‍ا: اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
G,۲۲۵۸/۸۲,/م۴س۴
دون‍ی‌، ژان‌- پ‍ل‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و آن‍ال‍ی‍ز ش‍ه‍ری‌
GF,۱۲۵,/د۹س۹,۱۳۸۵
طاه‍ری‌، ک‍م‍ال‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ف‍روچ‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍م‍دان‌. ای‍ران‌: ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
TA,۷۲۴,/فلا۲۸,۱۳۸۴
 
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌: م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۵۰۰۰۰۰
G,۲۲۵۶,/ر۲س۲,۱۳۸۶
آم‍ب‍ارت‍س‍وم‍ی‍ان‌، آک‍ادم‍ی‍س‍ی‍ن‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌
QB,۵۲۴,/آ۸ش۹
ف‍ای‍ف‌
ژئ‍و ش‍ی‍م‍ی‌
QE,۵۱۵,/ف۲ژ۹,۱۳۶۸
وی‍ن‍ک‍ل‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌
ت‍ک‍وی‍ن‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌
QE,۴۷۵,/آ۲و۹
زرع‍ی‍ان‌، س‍ی‍روس‌
رده‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/ز۴ر۴
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ق‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ف‍رت‍رن‌
QA,۷۶/۷۳,/ف۹ن۷
ک‍وئ‍ل‍ی‍و، پ‍ائ‍ول‍و
پ‍دران‌، ف‍رزن‍دان‌، ن‍وه‌ ه‍ا
PZ,۳,/ک۸۸پ۴,۱۳۸۳
رام‍ش‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ (ن‍م‍اده‍ا و م‍ج‍ازه‍ا)
GB,۴۰۰/۴۲,/ن۷ر۲,۱۳۸۴
پ‍الارد، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ف‍ض‍ا
QB,۴۹۷,/پ۲ف۴,۱۳۸۱
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
QD,۷۹,/د۵ر۲,۱۳۷۹
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍رداد
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
LB,۲۳۵۳,/فلا۷۸۷ز۱۶,۱۳۸۶
 
رق‍ص‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر: چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌
HD,۵۸/۸۲,/ر۷,۱۳۸۵
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
ح‍ف‍اظت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
Z,۷۰۱,/پ۴ح۷
ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ردن‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱/۳,/ت۶ل۹,۱۳۷۷
راه‍ن‌، پ‍ری‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
TA,۷۰۵,/ر۲ز۸,۱۳۷۹
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
HA,۲۹/۵,/ف۲م۸,۱۳۷۴
گ‍ری‍ن‌ اس‍م‍ی‍ت‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۷۱,/گ۴پ۲,۱۳۷۷
 
دی‍رگ‍دازه‍ا: ان‍واع‌ - خ‍واص‌ - ک‍ارب‍رد
TN,۶۷۷/۵,/د۹,۱۳۸۳
ب‍ه‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‍ی‌
HD,۳۰/۲,/ب۹آ۵,۱۳۸۵
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌
روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌
TN,۲۹۱,/فلا۶ر۹,۱۳۸۴
ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌: ت‍ب‍دی‍ل‌ دارای‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ام‍ش‍ه‍ود ب‍ه‌ دارای‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍ود
HD,۳۰/۲۸,/ک۱۶ن۷,۱۳۸۶
ام‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍وا و ف‍ض‍ا ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - روس‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۵۰۰۰ واژه‌ و ...
TL,۵۰۹,/فلا۸ف۴,۱۳۸۴
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍اوش‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌
S,۴۹۶,/ی۷ر۲,۱۳۸۲
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر
QE,۶۹۶,/م۶ج۷,۱۳۸۲
ف‍اض‍ل‌ ول‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ س‍والات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
LB,۲۳۵۳,/ف۲۲گ۹,۱۳۸۳
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ازس‍ازی‌ م‍ع‍ادن‌
S,۶۲۱/۵,/ب۲فلا۶,۱۳۸۰
ک‍و، آن‍ج‍لا
ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍طح‌ دری‍ا از ن‍گ‍اش‍ت‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۶۵۱,/ک۹ت۷,۱۳۸۴
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
TA,۴۰۳,/ر۳م۶,۱۳۸۵
ح‍ام‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍اد اح‍م‍دح‍ام‍ی‌
TA,۴۰۳/۶,/ح۲م۶,۱۳۸۵
ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
GB,۵۴/۵,/ج۹م۲,۱۳۸۸
زاه‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌
GA,۱۰۵/۳,/ز۲ک۲,۱۳۸۱
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ب‍ه‌روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌)
TN,۵۰۰,/ر۶ت۷۷,۱۳۷۸
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ف‍ر، اح‍م‍د
آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
TA,۷۰۶,/ف۹آ۴,۱۳۸۲
رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
واژگ‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ (م‍ص‍ور) وی‍ژه‌ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌...
TA,۹,/ر۳و۲,۱۳۸۴
م‍ال‍چ‍ف‍س‍ک‍ی‌، ی‍اچ‍ک‌
س‍ام‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ چ‍ن‍دم‍ع‍ی‍اری‌
G,۷۰/۲۱۲,/م۲س۲,۱۳۸۵
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، اح‍م‍د
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
S,۵۹۱,/ع۲خ۲,۱۳۹۰
م‍ع‍اون‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍ع‍ل‌ و ان‍واع‌ آن‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ := Types of verbs in English ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ارب‍رد ع‍م‍ل‍ی‌ اف‍ع‍ال‌ ب‍ا... ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ارج‌ و ت‍اف‍ل‌ و غ‍ی‍ره‌
PE,۱۲۷۱,/م۶ف۷,۱۳۸۱
م‍وح‍د دان‍ش‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ه‍ی‍درول‍وژی‌ آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ ای‍ران‌
GB,۷۹۲,/م۸-ه۹,۱۳۸۵
س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رای‌ اج‍رای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌
HF,۵۶۵۷/۴,/س۲ن۶,۱۳۸۵
ن‍ی‍ل‍س‍ون‌، اک‍ه‌
س‍ده‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ک‍وچ‍ک‌
TC,۵۴۰,/ن۹س۴,۱۳۸۳
م‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍دی‌
[ج‍ی‌. آی‌. اس‌]GIS را ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زار [ ArcGISآرک‌. ج‍ی‌. آی‌. اس‌]
G,۷۰/۲۱۲,/ج۹م۵,۱۳۸۴
وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
QE,۶۵۱,/و۴فلا۶,۱۳۸۴
پ‍ارک‍ر، اس‍ت‍ی‍و
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ن‌آوری‌ ب‍رت‍ر
T,۴۸,/پ۲م۹,۱۳۸۲
س‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍رژی‍ه‍ای‌ ن‍و
TJ,۱۶۳/۲۳,/س۲م۳۴,۱۳۷۹
ش‍وارت‍ز، ل‍ی‍ن‍دا
ک‍ت‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
م‍روج‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ک‍ل‍ی‍د دان‍ل‍ود
QA,۷۶/۵۵,/م۴ک۸,۱۳۸۶
پ‍ورع‍اب‍دی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ل‍ی‍د ف‍ل‍ش‌
TR,۸۹۷/۷,/پ۸۶ک۸,۱۳۸۳
م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ک‍ل‍ی‍د م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا وی‍روس‌
QA,۷۶/۷۶,/و۹م۶,۱۳۸۵
م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ک‍ل‍ی‍د وب‌ لاگ‌
TK,۵۱۰۵/۸۸۸۳,/م۶ک۸,۱۳۸۴
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ل‍ی‍د واژگ‍ان‌ ک‍ام‍پ‍پ‍وت‍ر، ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
QA,۷۶/۱۵,/م۷۶ک۸,۱۳۸۴
ک‍ی‍وس‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ا: س‍رگ‍ذش‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌
QE,۵۱۱/۴,/ک۹فلا۹,۱۳۸۴
ق‍ه‍رودی‌ ت‍ال‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ در [ Arc GISآرک‌ ج‍ی‌. آی‌. اس‌]
G,۷۰/۲۱۲,/ق۹س۹,۱۳۸۴
ع‍زت‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ژئ‍واس‍ت‍رات‍ژی‌
UA,۹۹۰,/ع۴ژ۹,۱۳۸۴
ع‍زت‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌
JC,۳۱۹,/ع۴ژ۹,۱۳۸۰
ف‍اطم‍ی‌، ب‍اق‍ر
م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/ف۱۶م۲,۱۳۸۴
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ = Erdas Imagin
G,۷۰/۴,/ع۷ت۳,۱۳۸۶
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‌ل‍ق‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
QK,۱۰۱,/ق۴ج۷,۱۳۸۱
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍ام‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ع‍ادن‌،...
KMH,۳۳۴۴,/آ۲۸,۱۳۸۶
م‍روج‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ک‍ل‍ی‍د ذخ‍ی‍ره‌ اطلاع‍ات‌ روی‌ DVD و CD
TK,۷۸۸۲,/م۴د۹,۱۳۸۶
ج‍لال‍ی‌ چ‍ی‍م‍ه‌، ه‍ادی‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
PE,۱۴۸۳,/ج۸,۱۳۸۶
ب‍وس‍ت‍ام‍ان‍ت‍ه‌، ف‍ل‍ورس‍ی‍ت‍ا
ن‍گ‍ارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
PN,۱۸۷,/ب۹,۱۳۸۶
ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
PE,۱۴۷۱,/ف۳فلا۵,۱۳۸۵
ج‍لال‍ی‌ چ‍ی‍م‍ه‌، ه‍ادی‌
ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
PE,۱۴۸۵,/ج۸ر۲,۱۳۸۵
م‍روج‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ک‍ل‍ی‍د ( PDFپ‍ی‌ دی‌ اف‌)
QA,۷۶/۹,/م۲ک۸,۱۳۸۶
ف‍رج‌ زاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وری‍س‍م‌
G,۱۵۵,/ف۴س۹,۱۳۸۴
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍خ‍راج‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
TA,۴۲۶,/ع۶فلا۵,۱۳۸۷
اول‍ی‍ازاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
TP,۲۰۰,/فلا۸ف۴,۱۳۸۵
ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌
HD,۹۵۰۶,/آ۲ک۸,۱۳۸۶
ال‍ه‌ دادی‌، ای‍رج‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
GE,۱۵,/فلا۸ف۴,۱۳۸۶
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ (م‍اه‍ی‍ت‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌)
G,۱۵۵,/آ۱پ۲,۱۳۸۵
ن‍ش‍اط، ن‍رگ‍س‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
Z,۶۷۲,/ن۵ت۶,۱۳۷۹
آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ( ه‍ن‍دس‍ه‌- ف‍ی‍زی‍ک‌)
QA,۹۱۱,/آ۸ب۸,۱۳۸۵
اک‍اف‌، راس‍ل‌ ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌
طراح‍ی‌ آرم‍ان‍ی‌ (خ‍ل‍ق‌ آی‍ن‍ده‌ س‍ازم‍ان‌)
HD,۵۳,/فلا۷ط۴,۱۳۸۶
 
اطل‍س‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌
QE,۴۴۰,/فلا۶,۱۳۸۶
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
TA,۷۰۵,/ق۲م۲,۱۳۸۴
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ارس‍ت‌
QE,۳۸۸,/ق۲ز۸,۱۳۸۶
پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌
زم‍ی‍ن‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌
QE,۵۱۱/۴,/پ۴ز۸,۱۳۷۴
رض‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا
QE,۲۶/۲,/ر۶ز۸,۱۳۸۵
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌۱۳۶۴ : ام‍ی‍د و دل‍واپ‍س‍ی‌
DSR,۱۶۷۰,/-ه۲ آ۳,۱۳۸۷
ع‍ل‍ی‍ان‍س‍ب‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ج‍ری‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍ج‍ت‍ی‍ه‌
DSR,۱۶۶۱/۲,/ج۴ع۸,۱۳۸۵
واح‍دی‌، ت‍ق‍ی‌
در ک‍وی‌ ص‍وف‍ی‍ان‌
BP,۲۷۵,/و۲فلا۴,۱۳۸۴
ب‍ه‍م‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍ا ح‍ال‌
BP,۲۳۰,/ب۹فلا۵,۱۳۸۶
م‍س‍ت‍وف‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ر
ره‍ب‍ران‌ ض‍لال‍ت‌
BP,۲۳۹,/م۴۵ر۹,۱۳۸۵
م‍ح‍دث‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رق‍ه‌ ص‍وف‍ی‍ان‌
BP,۲۹۰,/م۳ف۴,۱۳۸۷
ی‍زدی‌، ن‍رگ‍س‌
اس‍ن‍ادی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ق‍دی‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ پ‍اپ‌
BP,۲۲۹/۳,/ح۸۳فلا۵,۱۳۸۷
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
ب‍ه‌ س‍وی‌ س‍رن‍وش‍ت‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و س‍ه‌
DSR,۱۶۷۰,/ه۲آ۳,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
پ‍س‌ از ب‍ح‍ران‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌
DSR,۱۶۷۰,/ه۲آ۳,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
آرام‍ش‌ و چ‍ال‍ش‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و دو
DSR,۱۶۷۰,/ه۲آ۳,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: دوران‌ م‍ب‍ارزه‌ خ‍اطرات‌، ت‍ص‍وی‍ره‍ا، اس‍ن‍اد، گ‍اه‌ ش‍م‍ار
DSR,۱۶۱۰,/ه۲ه۲,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌۱۳۶۰ : ع‍ب‍ور از ب‍ح‍ران‌
DSR,۱۶۷۰,/ه۲آ۳,۱۳۸۶
ص‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ان‌
AG,۳۶,/ص۹فلا۶,۱۳۸۶
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍ای‌ خ‍ال‍ی‌ س‍ل‍وچ‌
PIR,۸۰۴۴۷,/د۹ج۲,۱۳۷۷
 
راه‍ن‍م‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ت‍اف‍ل‌ iBT
PE,۱۱۲۸,/ر۱۷,۱۳۸۶
ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور
BP,۹۸,/ق۳۵ت۷,۱۳۸۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ن‍اب‍ع‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ ۱۳ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌۱۳۷۷
TN,۲۶۴,/س۸,۱۳۷۷
ن‍وح‍ه‌ گ‍ر، اح‍م‍د
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ج‍ل‍گ‍ه‌ س‍اح‍ل‍ی‌ ش‍رق‌ ت‍ن‍گ‍ه‌ ه‍رم‍ز
GB,۴۳۸,/فلا۹ن۹,۱۳۸۵
ض‍ی‍ائ‍ی‍ان‌ ف‍ی‍روز آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز
اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ض۹۴,۱۳۸۵
ح‍اج‌ ع‍ل‍ی‍ل‍و، ب‍ه‍زاد
گ‍وه‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ ح۲,۱۳۸۶
 
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ات‌ دول‍ت‍ی‌
KMH,۲۷۵۴,/آ۲۸,۱۳۸۶
ب‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍زی‍ده‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌
KMH,۳۱۲۷,/ب۸۷گ۴,۱۳۸۵
ح‍اج‌ ع‍ل‍ی‍ل‍و، ب‍ه‍زاد
ک‍ان‍ی‌ه‍ا و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ح۱۴۸,۱۳۸۵
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد ان‍رژی‌ زا
LC,۵۸۰۸,/فلا۹ق۴۵,۱۳۸۵
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ن‍وخ‍ن‍دان‌، م‍ج‍ی‍د
آب‌ و ه‍وا و ای‍م‍ن‍ی‌ ج‍اده‌ ه‍ا
HE,۵۶/۴,/ح۲آ۲,۱۳۸۵
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ق‍رارداده‍ای‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور
KMH,۳۲۰۰,/آ۲۸,۱۳۸۵
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ووی‍چ‌، زلات‍ا
خ‍اطرات‌ زلات‍ا
DR,۱۳۱۳/۳۲,/س۲ف۹,۱۳۷۳
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وادث‌ ن‍اگ‍وار زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)
BP,۲۷/۲,/د۵۴ت۳,۱۳۷۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
آئ‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
LC,۳۷,/فلا۸آ۹
ارف‍ع‌، ک‍اظم‌
ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
BP,۳۷,/فلا۴خ۶,۱۳۷۹
ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ک‍ی‍م‍ی‍ا خ‍ات‍ون‌
PIR,۸۱۷۴,/د۵ک۹,۱۳۸۳
 
اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
راب‌، ال‌. ج‍ی‌.
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از
QE,۳۹۰,/ر۱۷م۷,۱۳۸۶
زاه‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍ن‍ن‍دج‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/ز۲ش۴,۱۳۶۹
ح‍ق‍ی‌ پ‍ور، ع‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/ح۷ش۴,۱۳۶۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍روز
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ان‍ار م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰
QE,۳۰۷,/فلا۱۸ش۴۳,۱۳۷۲
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ARC GIS 9.2
G,۷۰/۲۱۲,/س۹ر۲,۱۳۸۶
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ( GPSس‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)
QE,۷۹۵۲,/د۴ب۹,۱۳۸۷
س‍ل‍وت‍ی‌، س‍ون‍ی‍ا
درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ از ن‍ظری‍ه‌ ت‍ا ک‍ارب‍رد
QA,۳۱۸۵,/فلا۸ف۲,۱۳۸۶
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۶
م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ک‍ل‍ی‍د ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ وی‍ن‍دوز
QA,۷۶/۷۶,/و۹۵م۶۳,۱۳۸۶
 
ک‍ل‍ی‍د ف‍ش‍رده‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌
QA,۷۶/۹,/ف۵ک۸,۱۳۸۴
م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ک‍ل‍ی‍د س‍خ‍ت‌ اف‍زار = Hardwave
TK,۷۸۸۵/۶,/م۶ک۸,۱۳۸۶
 
آم‍وزش‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دول‍ت‌
KMH,۲۹۷۰,/آ۲۸,۱۳۸۳
ف‍ره‍م‍ن‍د، ش‍ه‍روز
آچ‍ار ف‍ران‍س‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۲
QA,۷۶/۲۷,/ف۴۳آ۳۲,۱۳۸۵
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍الان‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۴ ت‍ا ۶ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۶ - ت‍ه‍ران‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۷۶
 
ف‍ش‍رده‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۲۷ ت‍ا ۲۹ م‍رداد م‍اه‌۱۳۷۷ - م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۷۷
 
ف‍ش‍رده‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۹ ت‍ا ۱۱ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۸ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
QE,۱,/ه۸,۱۳۷۸
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۳ ت‍ا ۱۵ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۵ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۵
 
ف‍ش‍رده‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۸ ت‍ا ۱۰ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۹ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
QE,۱,/ه۸,۱۳۷۹
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۴ ت‍ا ۶ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۲ - دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۲
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۴ ت‍ا ۱۶ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍اه‍رود
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۳
 
س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۲ و ۱۳ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۴ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۴ و ۱۵ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر
ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د
QE,۵۳۷/۲,/ح۲,۱۳۸۷
ف‍رج‌ ن‍ظام‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ Poser 7
TR,۸۹۷/۷,/ف۳۶خ۹,۱۳۸۷
اس‍ک‍لار، دی‍وی‍د
خ‍ودآم‍وز PHP5
Q,۸۷۶/۷۳,/ب۸۶فلا۵,۱۳۸۵
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا [ HTML 4اچ‌. ت‍ی‌. ام‌. ال‌۴ ]
QA,۷۶/۷۶,/ن۶۴ک۲,۱۳۸۰
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ن‍وی‍ن‌
BP,۲۶۷/۸,/م۷م۷,۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
BP,۳۸/۰۴۱,۱۳۸۶
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
BP,۲۶۷/۱,/ع۸ص۳۰۴۱,۱۳۸۶
ق‍دی‍رزاده‌، ای‍وب‌
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍س‌- م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ پ‍ورف‍ی‍ر و طلای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ ش‍م‍ال‌ رود ارس‌ (م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍ول‍ی‍ت‌ م‍رک‍ب‌ م‍ه‍ری‌- اوردوب‍اد- ق‍ره‌ داغ‌)
QE,۳۹۰,/ق۴ک۲,۱۳۸۷
م‍ک‌ ک‍ال‍و، ک‍ال‍ی‍ن‌
پ‍رن‍دگ‍ان‌ خ‍ارزار
PZ,۳,/م۷۶۲م۴,۱۳۸۵
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ در ق‍رآن‌
BP,۱۰۳/۵,/ن۸۶ب۹,۱۳۸۳
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
طلا: پ‍ی‍دای‍ش‌، اک‍ت‍ش‍اف‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، ب‍ازی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد و ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
 
اطل‍س‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
G,۱۰۲۱,/م۸۸۳فلا۱۶۴,۱۳۸۱
ع‍ظی‍م‌ زاده‌، ارش‍اد
س‍لام‍ت‍ی‌ م‍ع‍ج‍زه‌ م‍ع‍ج‍زات‌
RA,۷۷۶,/ع۷س۸,۱۳۸۷
ب‍راون‌، دن‍ی‍س‌ وی‍چ‍ل‍و
ق‍درت‌ ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ه‍ا
RZ,۴۱۵,/ب۴س۹,۱۳۸۶
ک‍ب‍ی‍ری‌ ره‍ن‍ی‌، م‍ه‍ری‌
ش‍ک‍س‍ت‌ ب‍اوره‍ا
PIR,۱۸۴,/ب۹۵ش۸,۱۳۸۴
وج‍ی‍ه‌ ال‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ م‍دل‍س‍ازی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌
 
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر
رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌
QE,۴۷۱,/ک۸ر۳,۱۳۶۵
 
خ‍ان‍واده‌ پ‍وی‍ا
HC,۷۴۳,/خ۱۵,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌
ق‍واع‍د ه‍م‍ف‍ک‍ری‌
HD,۶۶/۵۱۷,/ق۹,۱۳۸۷
ده‍ن‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍س‍ی‍م‌ م‍ه‍ر
HQ,۷۶۹,/د۸۸ن۵,۱۳۸۶
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍دن‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
 
طاه‍رک‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار ای‍دری‍س‍ی‌
 
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌
دا
DSR,۱۶۲۹,/ح۵۵۱۲ح۵,۱۳۸۷
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
غ‍زل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍ز
PIR,۵۲۹۵,/م۹غ۴,۱۳۸۷
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر
PIR,۵۰۴۹,/ع۶م۹,۱۳۸۴
زم‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
PIR,۵۳۰۱,/ز۸ش۴,۱۳۷۸
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ۱۱۰۰ واژه‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د دان‍س‍ت‌
PE,۱۴۴۹,/ب۴ر۲,۱۳۸۷
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۳۸,/ح۲ز۸,۱۳۸۸
ص‍ف‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QH,۳۰۲/۵,/ص۷ف۴,۱۳۸۶
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و اص‍طلاح‍ات‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
QC,۸۵۴,/م۳م۷,۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
GA,۱۰۵/۳,/ح۵ن۷,۱۳۸۶
ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، ق‍اس‍م‌
زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ و ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
TP,۳۲۵,/ن۳ز۷,۱۳۷۸
س‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌
TN,۷۸۰/۵,/س۸ز۸,۱۳۸۴
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌
رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍اک‌ و ت‍ول‍ی‍د رس‍وب‌
QE,۴۷۱,/ف۹۴ر۵,۱۳۸۷
ل‍وس‍ی‍ا، ج‍ری‌
ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌
TN,۸۷۱,/ل۹ب۴,۱۳۸۳
ه‍م‍ای‍ون‌، ف‍ری‍دون‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍رام‍ر ن‍وی‍ن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از م‍ب‍ت‍دی‌ ت‍ا ع‍ال‍ی‌...
PE,۱۱۳۰,/ه۷۷م۳,۱۳۸۵
ل‍ن‍گ‌رودی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
PE,۶۵,/ل۹فلا۵,۱۳۸۷
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
QE,۳۶۳/۲,/ن۶م۲,۱۳۸۶
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (روش‌ ه‍ای‌ پ‍رع‍ی‍ار س‍ازی‌ ث‍ق‍ل‍ی‌)
TN,۵۳۵,/ر۶ت۸,۱۳۷۷
ب‍ن‍ی‍س‍ی‌، ص‍م‍د
م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ درس‍ن‍ام‍ه‌
TN,۵۰۰,/ب۹م۵,۱۳۸۸
رال‍ی‍ن‍س‍ن‌، ه‍ی‍و ری‍چ‍ارد
ک‍ارب‍رد داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
QE,۵۱۵,/ر۲ک۲,۱۳۸۴
ح‍اج‌ ع‍ل‍ی‍ل‍و، ب‍ه‍زاد
ژئ‍وت‍رم‍وم‍ت‍ری‌ م‍ی‍ان‍ب‍اره‍ای‌ س‍ی‍ال‌
QE,۳۶۴/۲,/س۹۵ژ۹,۱۳۸۷
ب‍اردی‍ن‍ت‌ چ‍ف‌، ج‍ی‌. ام‌.
آت‍ش‌ ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۵۲۲,/ب۲آ۲,۱۳۸۷
 
اب‍ی‍ان‍ه‌ ی‍ادگ‍اری‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌، م‍ی‍راث‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌
DSR,۲۰۷۳,/ب۹ب۹,۱۳۸۵
 
ک‍ن‍گ‌ ی‍ادگ‍اری‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌، م‍ی‍راث‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌
DSR,۲۱۱۵,/ن۶۶ب۹,۱۳۸۶
 
لاف‍ت‌ ی‍ادگ‍اری‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌، م‍ی‍راث‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌
DSR,۲۱۱۹,/ف۶۵ب۹,۱۳۸۵
ذوال‍ق‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍ا
ک‍ن‍دل‍وس‌ ی‍ادگ‍اری‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌، م‍ی‍راث‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌
DSR,۲۱۱۵,/ن۴ذ۹,۱۳۸۶
ق‍در، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍ک‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در دن‍ی‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌
HD,۳۰/۲۸,/ق۴ت۸,۱۳۸۵
پ‍ارس‍ون‍س‌، ا. ج‌.
روش‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ع‍ل‍وم‌ م‍رت‍ب‍ط
LB,۲۳۶۹,/پ۱۵ر۹,۱۳۸۶
پ‍اش‍ام‍ح‍م‍دن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌۱۳۸۷
KMH,۲۹۷۰,/آ۲۸,۱۳۸۷
ت‍ولای‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍روری‌ ب‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
G,۱۵۵,/آ۱ت۹,۱۳۸۵
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار)
G,۱۵۵,/آ۱ر۵۷,۱۳۸۷
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رت‍ر در ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
HM,۲۳۶,/م۸۷ر۹,۱۳۸۱
ب‍رزوزاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍م‍ن‍وع‍ه‌
KMH,۱۵,/فلا۹,۱۳۸۷
ه‍ل‍زل‌، ل‍ی‍و. ب‍ی‌
از روی‍ا ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ک‍ات‌ آم‍وزن‍ده‌ و ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار م‍وف‍ق‌
HB,۶۱۵,/ه۷۴فلا۴,۱۳۸۶
ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌
ق‍درت‌ ه‍دی‍ه‌ خ‍داون‍د ب‍ه‌ ان‍س‍ان‌
BF,۶۳۹,/ش۹ق۴,۱۳۸۶
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ی‌
QE,۴۷۱/۱۵,/ک۴م۶,۱۳۷۸
ف‍ول‍ک‌، راب‍رت‌ ال‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۷۱/۹,/ف۹پ۲,۱۳۸۷
 
م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ و ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
TN,۲۷۱,/ن۷م۴,۱۳۸۷
روج‍ی‌، ال‍گ‍زان‍در
گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌
TP,۳۵۰,/ر۹گ۲,۱۳۸۲
م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
QE,۶۵۱,/م۶ز۸,۱۳۸۶
واد
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ رس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ن‍ش‍اء ک‍ارب‍رد و اه‍م‍ی‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۴۷۱/۳,/و۸م۷,۱۳۸۶
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
روش‌ ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
TN,۲۷۰,/ی۴ر۹,۱۳۸۱
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌
روش‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (م‍ع‍ادن‌ ف‍ل‍زی‌)
TN,۱۴۵,/فلا۸ر۹,۱۳۸۳
ب‍ن‍ی‍س‍ی‌، ص‍م‍د
م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ و ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌
 
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
QE,۶۰۱,/ق۲پ۲,۱۳۸۷
دول‍ت‍ی‌، ج‍واد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌؛ پ‍اس‍خ‌ ن‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ۷۴ ت‍ا۸۶
LB,۲۳۵۳,/د۸۵آ۴,۱۳۸۶
ج‍م‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌
اطل‍س‌ ع‍م‍وم‍ی‌
G,۲۲۵۵,/م۴فلا۵۶,۱۳۸۵
ب‍ن‍ت‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍رج‍ع‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ای‍ک‍رواس‍ت‍ی‍ش‍ن‌ = MicroStation refernce guide
TA,۱۷۴,/ب۹م۴,۱۳۸۰
ن‍ج‍ف‍ی‌ ع‍ل‍م‍داری‌، م‍ه‍دی‌
درس‌ ه‍ای‍ی‌ از م‍ب‍ح‍ث‌ ژئ‍ودزی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
QB,۲۸۱,/ن۳د۴,۱۳۸۶
ع‍ی‍وض‌ زاده‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ژئ‍ودزی‌
QB,۲۸۱,/ع۹ژ۹,۱۳۸۵
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌
ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (خ‍اک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رق‍وم‍ی‌) رادار، س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ف‍راطی‍ف‍ی‌ و چ‍ن‍دطی‍ف‍ی‌، س‍ام‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌ و زم‍ی‍ن‌ آم‍ار
S,۵۹۱/۵,/ع۷ک۲,۱۳۸۷
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ( GISم‍ب‍ان‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار (ArcGIS
G,۷۰/۲۱۲,/ح۵س۹,۱۳۸۷
م‍س‍ک‍ن‍ی‌ ج‍ی‍ف‍رودی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ( ArcGIS 9.xم‍ق‍دم‍ات‍ی‌)
G,۷۰/۲۱۲,/م۵ر۲۸,۱۳۸۷
م‍ح‍م‍دی‌، اح‍س‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‌
QB,۲۷۹,/م۳ف۴,۱۳۸۵
م‍ن‍ت‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ GPS ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار PINNACLE
G,۱۰۹/۵,/م۸ت۳,۱۳۸۶
س‍رپ‍ول‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍خ‍ت‍ص‍ات‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ص‍وی‍ر م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
GA,۱۲۶۴,/س۴س۹,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ادات‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ GIS ب‍ا Arc Gis spatial analyst
G,۷۰/۲۱۲,/ه۲ت۳,۱۳۸۶
ل‍ی‍ک‌، آل‍ف‍رد
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا GPS
TA,۵۹۵/۵,/ل۹فلا۷,۱۳۸۵
وی‍ن‍س‍ن‍ت‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌.
م‍ب‍ان‍ی‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۳۳/۲,/س۹و۹,۱۳۸۸
ل‍ی‌، ج‍ی‍ل‍ی‍ن‌
م‍دل‌ س‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ (اص‍ول‌ و روش‌ ه‍ا)
GA,۱۳۹,/ل۹م۴,۱۳۸۵
غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار AutoDesk Map
GA,۱۰۲/۴,/د۲غ۸,۱۳۸۶
ورب‍ی‍لا، دی‍وی‍د
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
G,۷۰/۲۱۲,/و۴ت۳,۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو
رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ (م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا)
QE,۷۱۹,/خ۵ر۳,۱۳۸۶
م‍ب‍ش‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
TA,۷۱۰,/م۲ژ۸,۱۳۸۶
اف‍لاک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
TA,۷۰۵,/فلا۷ر۸,۱۳۸۷
ک‍ک‌، روژه‌
ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌
GB,۴۰۱,/ک۸ژ۹
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌
TA,۷۱۰,/و۷خ۹,۱۳۸۴
پ‍ری‍س‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ دون‍ال‍د
ت‍ص‍اوی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
TA,۷۰۶,/پ۴ت۶,۱۳۷۷
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍م‍ران‌)
TA,۷۰۵,/ق۲ز۸,۱۳۸۱
گ‍رن‍ج‍ر، آل‍ن‌
ک‍وی‍ر زای‍ی‌
 
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
T,۵۸/۵,/ف۲م۲,۱۳۸۵
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌؛ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍زاره‌ س‍وم‌
T,۵۸/۶,/ت۷ف۹,۱۳۸۶
ول‍د، ج‍ان‍ت‌
PHP & MySQL
QA,۷۶/۴,/د۱ر۵,۱۳۸۸
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌
آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ CS4
T,۳۸۵,/س۸۵۰آ۸,۱۳۸۸
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ رای‍ت‌ CD و Nero 8: DVD
TK,۷۸۹۵,/د۹ف۴,۱۳۸۷
اب‍ن‌ ج‍لال‌، رض‍ا
روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
TA,۵۴۵,/فلا۲ر۹,۱۳۸۲
م‍س‍ع‍ودی‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QC,۹۹۰,/فلا۹م۵,۱۳۸۶
ی‍ارن‍ال‌، ب‍رن‍ت‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍م‍دی‍د و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QC,۹۸۱/۷,/فلا۷ی۲,۱۳۸۵
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ش‍ه‍ری‌
GB,۴۰۱/۵,/م۷ز۹,۱۳۸۵
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ات‍ف‍اق‌ م‍ی‌ اف‍ت‍د؛ اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و...
QE,۵۳۴/۲,/ت۷ز۸,۱۳۸۷
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍ادال‍ه‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ زل‍زل‍ه‌
TA,۷۰۵/۴,/فلا۹ق۹,۱۳۸۲
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌
QE,۵۱۱,/ز۸,۱۳۸۶
ف‍ت‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Unwedge- Swedge- Roclab- Dips
TA,۷۰۵,/ف۲ر۲,۱۳۸۵
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
QE,۶۰۱,/م۶ز۸,۱۳۸۷
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
ن‍ظری‍ه‌ ورق‍ه‍ا و پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ا
QA,۹۳۱,/ت۹ن۶,۱۳۸۶
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ن‍ظری‍ه‌ ج‍دی‍د درب‍اره‌ ک‍وی‍ره‍ا (ن‍م‍ک‍زاره‍ا)
GB,۶۱۱,/ک۴ن۶,۱۳۸۷
 
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر در ای‍ج‍اد زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌، [م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍روژه‌ ل‍غ‍زش‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌]
QE,۵۹۹,/ب۴,۱۳۷۸
اه‍ری‌، زه‍را
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌- م‍ک‍ان‍ی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹فلا۹,۱۳۸۲
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‍ل‍غ‍زه‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ل‍غ‍زش‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌ ۱۳۶۹ م‍ن‍ج‍ی‍ل‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ح۲,۱۳۸۲
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ در م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍ی‍ز ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ن‍ج‍ی‍ل‌، ل‍وش‍ان‌، رودب‍ار
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹م۵,۱۳۸۲
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ح۲,۱۳۸۲
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍ی‍ز ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اش‌ و ی‍ی‍لاق‌ ب‍ره‌ س‍ر
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ح۲,۱۳۸۲
پ‍ی‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍رد، زه‍را
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دری‍اه‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آب‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
KMH,۹۷۰,/پ۹۵م۷,۱۳۸۴
ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹فلا۴۲۳,۱۳۸۷
داداش‍ی‌ آران‍ی‌، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۱۶۴,۱۳۸۴
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌
S,۶۲۶,/ک۴ح۸,۱۳۸۱
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ک‍وی‍ر (ن‍م‍ک‍زار) ب‍زرگ‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌ و م‍ن‍اطق‌ ه‍م‍ج‍وار آن‌ (م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ه‍ا و راه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌)
GB,۶۱۸/۷۸,/ک۴ک۹,۱۳۸۶
ام‍ت‍ی‍ازی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ خ‍اک‌
S,۵۹۲/۷,/فلا۸م۹,۱۳۸۱
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زل‍زل‍ه‌ دورود آذر م‍اه‌۱۳۸۴
 
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌
۶۰۱واژه‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د ب‍رای‌ ق‍ب‍ول‍ی‌ در ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍دان‍ی‍د
PE,۱۴۴۹,/ب۴ش۵,۱۳۸۷
زاه‍دی‌ زاده‌، ح‍ل‍ی‍م‍ه‌
رس‍ول‌ م‍ه‍ر
 
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ (ج‍ل‍د دوم‌)
 
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌۱۳۸۴-۸۵
 
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ال‌۱۳۸۶
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۶
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ال‌۱۳۸۵
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۵
ش‍ج‍اع‍ی‌، اس‍ح‍اق‌
ن‍ردب‍ان‌ آف‍ت‍اب‌
PIR,۸۱۲۳,/ج۲۱۵ن۴,۱۳۸۶
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ آب‍ادی‍ه‍ا و م‍ک‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ک‍ش‍ور
DSR,۶,/پ۲ف۴,۱۳۶۷
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از راه‌ دور
 
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌، طب‍ی‍ع‍ت‌ گ‍ردی‌ و زم‍ی‍ن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
G,۱۵۵,/فلا۹ق۴۷,۱۳۹۷
ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ب‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و و ش‍گ‍ف‍ت‌
PS,۳۵۱۳,/ب۴ت۲,۱۳۸۴
س‍ع‍ی‍د اف‍خ‍م‌ ش‍ع‍را، م‍ح‍م‍درض‍ا
اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ در رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
GB,۶۱۸/۷۸,/س۷فلا۷,۱۳۸۵
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ن‍رم‌ و س‍خ‍ت‌
GB,۱۰۰۲/۳,/و۸۲-ه۹۴,۱۳۸۷
ب‍وت‍ک‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
GB,۱۰۵,/ب۹ش۸,۱۳۸۲
 
دان‍ش‍گ‍اه‌ و ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌
LB,۲۳۵۳/۸,/فلا۹د۲,۱۳۷۸
ب‍ت‍را، پ‍روم‍ود
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
BF,۶۳۷,/م۸ب۲۳,۱۳۸۱
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ۵
CT,۱۸۸۳,/فلا۲پ۴,۱۳۷۸
اوی‍س‌، طی‍ب‌ ی‍وس‍ف‌
اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ آب‌
TD,۴۱۸,/فلا۸فلا۵,۱۳۸۶
س‍وب‍را م‍ان‍ی‍ا
ه‍ی‍درول‍وژی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
GB,۶۶۱/۲,/س۹ه۹,۱۳۸۲
م‍ه‍ری‍زی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ن‍ی‍ر
ی‍اس‍م‍ن‌
PIR,۸۲۲۲,/ه۸۷۴ی۲,۱۳۸۶
اوان‍ز، ج‍ی‌. ادوارد
ف‍ن‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌
Z,۶۷۸,/فلا۸ف۹,۱۳۸۵
ب‍ی‍رودی‍ان‌، ن‍ادر
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
HV,۵۵۱,/ب۹س۴,۱۳۸۵
رات‍ل‍ج‌، س‍اراج‍ی‍ن‌ (م‍ری‍دی‌)
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
PE,۱۴۸۳,/ر۱۵ن۲,۱۳۷۸
درس‍ن‍ر، س‍ای‍م‍ون‌
م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍ای‍داری‌
HD,۷۵/۶,/د۴م۲,۱۳۸۴
اطه‍ری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
۲۰۰۸واژه‌، گ‍ام‍ی‌ ن‍و در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
PE,۱۴۴۹,/فلا۶ت۹,۱۳۸۷
ه‍ای‍دم‍ان‌، ژان‌
ه‍وش‌ ف‍رازم‍ی‍ن‍ی‌
QB,۵۴,/ه۲ه۹,۱۳۷۹
ب‍خ‍ت‍ی‍ار، اف‍ش‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‌)
TR,۶۵۴,/ب۳فلا۹,۱۳۷۸
اح‍م‍دی‌، رض‍ا
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Datamine
TN,۱۵۳,/فلا۳آ۵,۱۳۸۷
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۱,/آ۷ف۴,۱۳۸۷
پ‍رت‍و، ب‍ه‍روز
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ دوم‍ی‍ن‌ دوره‌ ی‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌ م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌
JQ,۱۷۸۶,/ی۱۳آ۴۱۷,۱۳۸۳
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌
پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌
JQ,۱۷۸۶,/ی۱۳آ۴۴,۱۳۸۳
 
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
TA,۳۶۸,/فلا۸۸,۱۳۸۷
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌
دی‍دگ‍اه‍ه‍ا (آم‍وزش‌- اق‍ت‍ص‍اد- دول‍ت‌)
LA,۱۳۵۱,/ه۲د۹,۱۳۸۸
خ‍اک‍زاد، اح‍م‍د
م‍ت‍ال‍وژن‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ف‍ل‍زات‌ خ‍اص‌
QE,۳۶۴/۲,/م۲خ۲,۱۳۸۷
لاج‍وردی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ران‌- ت‍ه‍ران‌۱۳۸۷
G,۲۲۵۵,/ل۲فلا۶,۱۳۸۷
پ‍ورب‍اب‍ک‌، ال‍ه‌ وران‌
ه‍وای‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
TD,۸۸۳,/پ۹۳-ه۹,۱۳۸۵
اح‍ی‍اء، ف‍ره‍اد
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
PE,۱۱۲۷,/فلا۳,۱۳۸۶
م‍ح‍م‍دی‌، راض‍ی‍ه‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
QD,۹۴۱,/م۳م۲,۱۳۸۸
ارم‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا
 
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اوش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TA,۷۱۰,/ق۹ک۲,۱۳۸۸
 
اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌۱۳۸۸
 
ک‍رم‍ی‌، م‍ه‍ران‌
طراح‍ی‌ وب‌
TK,۵/۸۸۸,/ک۴۵ط۴,۱۳۸۷
 
خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ س‍ازی‌ در ف‍ل‍ش‌ CS3
TR,۸۹۷/۷,/خ۸۴,۱۳۸۷
ش‍وارت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍وزف‌
اس‍رار اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
BF,۶۳۷,/م۸ش۹,۱۳۸۷
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ق‍درت‌ زم‍ان‌: ان‍ج‍ام‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ار در ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ زم‍ان‌ م‍م‍ک‍ن‌
HD,۶۹,/ت۴ق۴,۱۳۸۸
م‍ی‍ل‍ر، ل‍ی‍ن‍ت‌
چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ غ‍ل‍ب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟
BF,۵۷۵,/ف۵م۹۳,۱۳۸۷
م‍ف‍اخ‍ری‌، م‍وس‍ی‌
ات‍وران‌ س‍ازی‌
QA,۷۶/۵۷۵,/م۷فلا۲,۱۳۸۷
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا
پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ GIS
G,۷۰/۲۱۲,/س۹پ۴
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
م‍وزه‌ داری‌
AM,۵,/ن۷م۸,۱۳۸۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ رج‍ی‍س‍ت‍ری‌
QA,۷۶/۷۶,/و۹۵ح۵۳۵,۱۳۸۵
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌
آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Flash CS4
TR,۸۹۷/۷,/ف۹۴آ۸,۱۳۸۸
گ‍وردن‌، ی‍وس‍ت‍ی‍ن‌
م‍ای‍ا
PT,۸۹۵۱/۲۸,/و۴م۲,۱۳۸۷
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد
ع‍ک‍اس‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ت‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TR,۱۵,/گ۵ع۸,۱۳۸۶
ه‍ولاس‌، ج‍ان‌ م‍ای‍ک‍ل‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ (اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د)
QD,۹۵,/ه۹ط۹,۱۳۷۸
آدام‍ز، آ. ای‌
اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌
QE,۴۷۱,/آ۴۵فلا۶,۱۳۸۷
ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌
GA,۱۵۱,/ی۸ن۷,۱۳۸۵
درام‌، ان‍دی‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و اک‍وت‍وری‍س‍م‌
G,۱۵۶/۵,/ج۹د۴,۱۳۸۷
آل‍ن‌، ج‍ان‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
QE,۴۷۱,/آ۷آ۴,۱۳۸۴
ش‍ه‍ام‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ژئ‍ودزی‌ پ‍ای‍ه‌
QB,۲۸۱,/ش۹ژ۹,۱۳۸۷
اه‍ری‌ پ‍ور، رض‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۴۷۱,/فلا۹م۲,۱۳۸۷
ه‍وف‍س‌، ی‍وخ‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ه‍ای‌ پ‍ای‍دار
QE,۵۱۵,/ه۹ز۸,۱۳۸۷
م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌
دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۷۱۱/۲,/م۷د۹,۱۳۸۳
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ارزی‍اب‍ی‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ لای‍ه‌ ه‍ا در اک‍ت‍ش‍اف‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ف‍ت‌
TN,۸۷۰/۵,/م۶فلا۴,۱۳۸۰
ع‍ادل‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍واص‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
TN,۸۷۱,/ع۲خ۹,۱۳۸۷
زاه‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
ه‍ی‍درول‍وژی‌
GB,۶۶۱/۲,/ز۲-ه۹,۱۳۸۷
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌
م‍ع‍دن‌ ؛ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
TN,۱۰۷,/فلا۸م۶,۱۳۸۷
ب‍ارو، پ‍ی‌. ای‌.
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
HD,۱۰۸/۱۵,/ب۲س۹,۱۳۷۶
ق‍دی‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۳۸,/ق۴ز۸,۱۳۸۵
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
QE,۸۹۹/۲,/ک۹ع۲,۱۳۸۸
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳-۱۵ ش‍ه‍ری‍ور ۸۶ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
QE,۱,/ه۸,۱۳۸۶
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۷-۹ اخ‍رداد م‍اه‌ ۱۳۸۷ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌
QE,۷۱۶,/-ه۸,۱۳۸۷
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ - ۱ خ‍رداد م‍اه‌ ۱۳۸۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
QE,۷۱۶,/-ه۸,۱۳۸۸
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌
ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۵۶,۱۳۸۶
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
QE,۶۰۱,/م۷ر۹,۱۳۸۳
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
QH,۸۴,/فلا۵ج۷,۱۳۸۴
ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
QC,۸۶۱/۲,/ک۲م۲,۱۳۸۰
اودوم‌، ی‍وج‍ی‍ن‌ پ‍ل‍زن‍ت‍س‌
ش‍ال‍وده‌ ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QH,۵۴۱,/فلا۸ش۲,۱۳۷۷
ب‍ری‍ج‌، ج‌. اس‌.
رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا و دش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍لاب‍ی‌
GB,۱۲۰۳/۲,/ب۴ر۹,۱۳۸۷
اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اک‍ول‍وژی‌
QH,۵۴۱,/فلا۴فلا۷,۱۳۸۰
ق‍ن‍ب‍رزاده‌، ه‍ادی‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۳۷۶,/ج۶۷,۱۳۸۶
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍م‍ران‌
QE,۷۹۵۰,/د۵ب۷,۱۳۸۶
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
QE,۳۳/۲,/م۶ز۸,۱۳۶۳
وی‍س‍ه‌، س‍ه‍راب‌
آج‍ر رس‍ی‌ ؛ خ‍واص‌ و ت‍ول‍ی‍د
TP,۸۳۲,/و۹آ۳,۱۳۷۳
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، ف‍اطم‍ه‌
گ‍چ‌ "ب‍ازن‍گ‍ری‌"
TA,۴۵۵,/گ۳ع۷,۱۳۶۸
رج‍ائ‍ی‌ ال‍م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌
 
 
ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
 
 
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد ب‍ک‍م‍ک‌ دی‍ف‍راک‍ت‍وم‍ت‍ری‌ اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
 
گ‍ی‍ل‍ی‍س‍ون‌، دی‍وی‍د
غ‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ؛ ف‍رای‍ن‍ده‍ا، ت‍وس‍ع‍ه‌، م‍دی‍ری‍ت‌
QE,۷۹۲,/ر۵۳۶م۷,۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ (ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍اک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌)
QE,۳۹۰,/ه۲ک۲,۱۳۸۸
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ؛ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍م‍ران‌
TA,۴۰۴,/ت۴ز۸,۱۳۸۷
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وپ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ در واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌، ال‍ب‍رز و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
QE,۹۹۳,/ق۹پ۴,۱۳۸۴
ام‍ب‍رس‍ز، ن‌. ن‌.
ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹فلا۸,۱۳۷۰
ب‍ورن‍ول‌، ل‌.
گ‍ام‍ی‌ چ‍ن‍د در راه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍رب‌ و روی‌ ای‍ران‌، آزم‍ای‍ش‍ی‌ در رده‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍اراژن‍ت‍ی‍ک‌
QE,۳۹۰,/ب۹ک۹,۱۳۴۷
ب‍ازی‍ن‌، د.
ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍س‌ در ای‍ران‌
QE,۳۹۰/۲,/م۵ب۲,۱۳۴۸
روت‍ن‍ر، ا.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌، م‍ش‍رق‌ ای‍ران‌)
QE,۳۰۷,/ر۹ج۹,۱۳۴۷
داودزاده‌، م‌.
گ‍ام‍ی‌ چ‍ن‍د در راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ری‍اس‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ان‍ارک‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
QE,۷۱۶,/فلا۹س۹,۱۳۵۱
س‍ی‍دام‍ام‍ی‌، ک‌.
گ‍ام‍ی‌ چ‍ن‍د در راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‌
QE,۷۱۶,/فلا۹س۹,۱۳۴۹
س‍ی‍دام‍ام‍ی‌، ک‌.
گ‍ام‍ی‌ چ‍ن‍د در راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍خ‍ش‌ دوم‌
QE,۷۱۶,/فلا۹س۹,۱۳۵۰
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌.
ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۱,/فلا۵ف۴,۱۳۷۰
اس‍ت‍پ‍ان‍وف‌، د. ل‌.
پ‍رم‍ی‍ن‌ ب‍الائ‍ی‌ و م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌
 
داودزاده‌، م‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
دولاپ‍اران‌، ال‍ف‌. ف‌.
آث‍ار پ‍ای‌ دی‍ن‍وزور م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍رم‍ان‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ - م‍لاح‍ظات‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌: Genus Laterophyllia Kuhn (Scleractinia) ب‍ر اس‍اس‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ائ‍ی‍ک‍ه‌ از ج‍ن‍وب‌ ک‍رم‍ان‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ب‍رداش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌
 
ن‍ب‍وی‌، م‌. ح‌.
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ و ش‍رح‌ اس‍ک‍ل‍ری‍ت‌ ه‍ای‌ ه‍ول‍وت‍وری‍ن‌ ی‍اف‍ت‌ ش‍ده‌ در آن‍ه‍ا ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‌ - ج‍ن‍وب‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌، ای‍ران‌ - ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ زی‍ری‍ن‌ م‍ق‍طع‌ ق‍ره‌ دره‌ واق‍ع‌ در ت‍رک‍ی‍ه‌ - اس‍ت‍روم‍ات‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ل‍ک‍رک‍وه‌ در ش‍رق‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
ف‌. گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌
گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ اواخ‍ر دون‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ و ش‍رق‍ی‌ - م‍طال‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ ف‍س‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ اواخ‍ر دون‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ - ت‍ک‍ه‌ ای‌ از دن‍دان‌ ی‍ک‌ م‍اه‍ی‌ (Elasmobranchii, Bradyodonti) Petalodontid از پ‍رم‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
ری‍ب‍ن‌، ا. ه‍-.
م‍ش‍اه‍دات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در روی‌ آب‍رف‍ت‍ه‍ا در ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌
 
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌.
ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ل‍وت‌ م‍رک‍زی‌، ش‍رق‌ ای‍ران‌
QE,۳۰۷,/فلا۵س۹,۱۳۵۲
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‌.
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد (غ‍رب‌ طب‍س‌)
QE,۳۰۷,/آ۷ب۴
ح‍ق‍ی‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ک‌ - ب‍اف‍ق‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ پ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و پ‍وش‍ش‌ رس‍وب‍ی‌ آن‌
 
ه‍ی‍رای‍ام‍ا، ک‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍غ‍رب‌ طارم‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌)
 
وال‍ی‍س‍ر، ا. ه‍-.
ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ گ‍ون‍ی‍ات‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ و ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ای‍ران‌ - ت‍وص‍ی‍ف‌ از رن‍ک‍ون‍لاه‍ای‌ ف‍ران‍ی‍ن‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ و طب‍س‌- در ش‍رق‌ ای‍ران‌ - ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از ای‍ران‍وب‍لاس‍ت‍وس‌- ب‍لاس‍ت‍وئ‍ی‍د ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر زی‍ری‍ن‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ازگ‍ی‌ در ای‍ران‌ ک‍ش‍ف‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌.
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ای‍ران‌)
 
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌.
اطلاع‍ات‌ ج‍دی‍د درب‍اره‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌
 
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، گ‍وردن‌
م‍طال‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از م‍ع‍ادن‌ و پ‍اره‌ ای‌ از م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
 
 
پ‍روژه‌ ی‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ (زم‍ی‍ن‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌) در ای‍ران‌: گ‍زارش‌ پ‍ای‍ان‍ی‌
QE,۵۱۷/۵,/س۲پ۴,۱۳۶۲
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰
QE,۳۶,/آ۷فلا۵,۱۳۶۷
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ای‍ران‌ (ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌)
QE,۵۳۴/۲,/ب۴ک۲
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ای‍ران‌ (ب‍خ‍ش‌ دوم‌)
QE,۵۳۴/۲,/ب۴ک۲
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ژرف‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌
QE,۵۳۷/۲,/فلا۹پ۳۵,۱۳۷۱
پ‍ال‍وس‍ک‍ا، آن‍ت‍ون‍ی‍ون‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر ک‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ دری‍ای‌ خ‍زر
QE,۶۹۶,/پ۲ز۸,۱۳۷۱
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌
ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ (ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍الات‌ در م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌)
 
ع‍ل‍وی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار (ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و رواب‍ط ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا در ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌)
 
ق‍رش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
گ‍زارش‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ای‍ران‌
 
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌
 
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ ت‍ا ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ال‍ب‍رز، ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌
 
ن‍وگ‍ل‌ س‍ادات‌، م‍ی‍رع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ و خ‍م‍ی‍دگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در ای‍ران‌: دس‍ت‌ آورده‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍م‌
 
م‍ک‌ ک‍ال‌، ج‌.
گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ی‍ک‌ پ‍روژه‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
 
ک‍وش‍ان‌، ب‍ی‍ژن‌
ش‍رح‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ری‍ل‍وب‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازن‍د م‍ی‍لا (ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌ - ت‍رم‍ادوس‍ی‍ن‌)
 
پ‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍ن‍ش‍اء ت‍وده‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ژرف‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ن‍طن‍ز و ب‍زم‍ان‌
 
 
گ‍زارش‌ ه‍ای‍ی‌ چ‍ن‍د از پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ و م‍رک‍ز ای‍ران‌
 
ب‍ل‍ورچ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آوج‌
 
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
دگ‍ر ش‍ک‍ل‍ی‌ ق‍اره‌ ای‌ در ف‍لات‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌ (پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌: ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌)
 
ف‍ول‍ه‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ گ‍ن‍اب‍اد م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ف۹,۱۳۷۱
ف‍ول‍ه‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ گ‍زی‍ک‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ف۹۵,۱۳۶۹
م‍ک‌ ک‍ال‌، ج‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/م۷,۱۳۶۴
ک‍ری‍ف‍ی‍س‌، ر.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ل‍ک‍رک‍وه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ک۴
ک‍لای‍ور، اچ‌. م‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ن‍ای‍ب‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ک۸
اف‍ت‍خ‍ار ن‍ژاد، ج‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍ش‍روی‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/فلا۷,۱۳۴۹
ع‍ل‍وی‌، م‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍اک‍و م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ع۸
م‍ج‍ی‍دی‌، ب‌.
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ه‍م‍دان‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ج۳,۱۳۶۹
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ال‍ل‍ه‌ آب‍اد م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ش۹,۱۳۷۳
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍م‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/آ۷,۱۳۷۴
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ج‍ه‍ان‌ آب‍اد م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/آ۷۵,۱۳۷۳
ف‍ول‍ه‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍ای‍ب‍اد م‍ق‍ی‍اس‌ ۰۰۰ ۰۱:۲۵
QE,۳۰۷,/ف۹,۱۳۶۹
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
غ‍اره‍ا و م‍وارد اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا
 
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ع‍وارض‌ پ‍ی‍ری‌
RA,۵۶۴/۸,/ق۴م۲,۱۳۷۱
آل‍ب‍وی‌، ج‍ی‍ن‌. ل‍وک‌
غ‍ارش‍ن‍اس‍ی‌
 
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌
QE,۴۶۱,/ک۴ژ۹,۱۳۸۸
ام‍ری‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اطل‍س‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ارک‌ و ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ ای‍ران‌
G,۱۵۵,/فلا۹فلا۸,۱۳۸۸
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
ح‍ج‍اب‌ ع‍زت‌ اس‍ت‌ ی‍ا اس‍ارت‌ ؟
BP,۲۳۰/۱۷,/ذ۲ح۳,۱۳۸۷
م‍ول‍ر
ک‍ون‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ اواخ‍ر ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و اوائ‍ل‌ اردووی‍س‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ ش‍م‍ال‍ی‌
 
ج‍ان‍دا، ل‍وئ‍ی‍س‌
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
BF,۶۹۸/۵,/ج۲آ۴,۱۳۸۴
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‍ات‍ان‌
اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ از ف‍ض‍ا
GA,۱۰۲/۴,/س۹و۹,۱۳۷۶
س‍رور، رح‍ی‍م‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ و آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌
HT,۳۹۱,/س۴ج۷,۱۳۸۴
ن‍ای‍ل‌، پ‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ن‍ر
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌)
G,۷۳,/ن۹۴م۹,۱۳۸۶
ظف‍ری‌، داری‍وش‌
زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا وی‍ژه‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد، س‍راس‍ری‌، پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌...
PE,۱۱۲۷,/ج۷ظ۷,۱۳۸۷
ه‍اری‍ن‍گ‌، ل‍وی‍د
درآم‍دی‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۳,/-ه۲د۴,۱۳۷۷
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
آب‍خ‍ی‍زداری‌ (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
TC,۴۰۹,/ر۹آ۲,۱۳۸۷
دی‍وی‌، ت‍ی‍م‌
م‍ب‍ان‍ی‌ ه‍ی‍دورل‍وژی‌
QR,۲/۶۶۱,/د۹,۱۳۸۸
ن‍ک‍وئ‍ی‌ ص‍دری‌، ب‍ه‍رام‌
م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍ران‌
DSR,۱۳۹۸,/ن۸,۱۳۸۸
آس‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا، ع‍ب‍اس‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍وداره‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ...Newpet, GCDkit, Petrograph, Minpet, Igpet
QE,۴۳۳/۷,/آ۵ر۲,۱۳۸۶
اص‍غ‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌
GB,۴۰۱/۵,/فلا۶م۲,۱۳۸۶
س‍ل‍طان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
م‍س‍ک‍ن‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود و ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ آن‌
NA,۷۵۶۶,/س۸,۱۳۸۶
ب‍لان‍ت‌، آل‍ی‍س‍ون‌
دگ‍ران‍دی‍ش‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۷۰,/ب۸د۸,۱۳۸۵
اس‍لام‍ج‍و، ح‍ام‍د
ق‍ل‍ب‌ ع‍ارف‌ (ح‍ض‍ور ق‍ل‍ب‌ در ن‍م‍از از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ارف‍ان‌ و ع‍ال‍م‍ان‌ رب‍ان‍ی‌)
BP,۱۸۶/۲,/فلا۵ق۸,۱۳۸۷
م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ت‍وان‍س‍ت‍ن‌ = خ‍واس‍ت‍ن‌
BF,۶۳۷,/م۸م۹,۱۳۸۸
ش‍ک‍ری‌ پ‍ی‍ن‍ون‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
طب‌ ال‍رض‍ا(ع‌)
R,۱۲۷/۵,/ش۸ط۲,۱۳۸۷
ق‍رب‍ان‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از چ‍اق‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌، طرح‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ س‍لام‍ت‍ی‌
RA,/-ه۲,۱۳۸۸
ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د
ت‍ی‍م‍ور ل‍ن‍گ‌
DSR,۱۰۹۷,/ل۸ت۹,۱۳۸۸
ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د
اس‍ک‍ن‍در م‍ق‍دون‍ی‌
DS,۳۵۳۵,/م۲فلا۵,۱۳۸۸
ت‍وم‍ر،۱ .
س‍اخ‍ت‍ار ف‍ل‍زات‌ زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ن‍وری‌
TN,۶۹۰/۲,/ت۹س۲,۱۳۷۶
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۶۵۱,/ت۴چ۹,۱۳۸۸
ب‍ل‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد ج‌.
ت‍ئ‍وری‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ در گ‍ران‍ی‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ک‍ارب‍ردی‌
QC,۸۰۸/۵,/ب۸ت۹,۱۳۸۷
م‍ب‍ی‍ن‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ع‍م‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍ک‍ات‌ ت‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍طال‍ب‌...
QE,۴۲,/م۲ز۸,۱۳۸۴
ص‍ف‍ری‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ الارض‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌
TN,۲۷۱,/ن۷ص۷,۱۳۸۸
وی‍رم‍ارس‌، رود
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
QE,۶۰۱,/و۹ز۸,۱۳۸۸
ب‍اق‍ری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍رس‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‌
QE,۴۳۱/۶,/س۹ب۲,۱۳۸۸
م‍ح‍م‍دی‌، ق‍درت‌ ال‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‌، آب‌، م‍ع‍م‍اری‌، م‍ع‍دن‌، ن‍ف‍ت‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ و...)
TA,۷۰۵,/م۳ز۸,۱۳۸۸
ام‍ی‍ری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
QE,۴۷۱/۱۵,/ر۵فلا۸,۱۳۸۸
ام‍ی‍ری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار، ح‍س‍ن‌
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍ف‍ت‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
TN,۲۸۱,/فلا۸فلا۶,۱۳۸۸
دب‍اغ‌، ع‍ل‍ی‌
آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار Datamine 3
TN,۱۵۳,/د۲آ۸,۱۳۸۸
م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، وح‍ی‍د
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در گ‍وگ‍ل‌
TK,۵۱۰۵/۸۸۵,/م۶گ۹,۱۳۸۸
خ‍ادم‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
گ‍رام‍ر ک‍ارب‍ردی‌
PE,۱۱۱۲/۳,/خ۲گ۴,۱۳۸۸
خ‍ادم‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ک‍ال‍م‍ه‌ آس‍ان‌ (م‍ق‍دم‍ات‍ی‌)
PE,۱۱۳۱,/خ۲م۷,۱۳۸۹
ب‍ه‍ن‍ی‍اف‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ی‍ک‍روک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ و آب‌ و ه‍وای‌ م‍ح‍ل‍ی‌
PIR,۵۰۵۴,/ب۹,۱۳۸۷
م‍ک‌ ک‍ارت‍ی‌، وال‍ری‌
ج‍واه‍رس‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌
TT,۲۱۲,/م۸ج۹,۱۳۸۸
م‍ی‍ذر، پ‍ل‌ ام‌
پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/م۹پ۴,۱۳۷۷
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا
GC,۱۱/۲,/و۸ج۷,۱۳۸۳
خ‍ل‍ج‌، م‍ح‍م‍د
ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
LC,۵۸۰۸,/فلا۹خ۷۶,۱۳۸۵
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ م‍س‍اف‍رت‌
PE,۱۱۳۱,/ب۸۶فلا۸,۱۳۸۶
اس‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
QE,۶۰۱,/فلا۵ز۸,۱۳۸۷
آزادب‍خ‍ت‌، ب‍ه‍رام‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
DSR,۲۱۳۴,/آ۴ج۷,۱۳۸۸
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اک‍وژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ح‍ق‍وق‌ رودخ‍ان‍ه‌
GB,۵۶۱,/م۷فلا۷,۱۳۸۸
ارم‍غ‍ان‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ت‍وری‍س‍م‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا
G,۱۵۵,/آ۱فلا۴,۱۳۸۵
اس‍ت‍رال‍ر، آل‍ن‌. اچ‌
راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
GB,۵۴/۵,/فلا۵ر۲,۱۳۸۷
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍طاال‍ل‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ رن‍گ‌ در ج‍واه‍رات‌
QE,۳۹۲,/ب۸ب۸,۱۳۸۸
ک‍ل‍ر، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
م‍وج‍ک‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ارب‍رد در ژئ‍ودزی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
QE,۳۳/۲,/ک۷م۸,۱۳۸۸
ی‍خ‍ک‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌، ح‍ف‍اظت‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ای‍ران‌
TD,۱۷۴,/ی۳ن۹,۱۳۸۷
م‍ق‍دس‍ی‌، ج‍واد
م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
وی‍د، ت‍اش‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ل‍غ‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ Z ت‍ا A از GIS
GV,۲۱۲,/و۸۶ج۹,۱۳۸۸
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ی‌ ب‍الای‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار س‍ورف‍ر (Surfer)
GA,۱۰۲/۴,/ح۲د۲,۱۳۸۷
 
ک‍ارب‍رد GIS در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
 
رض‍ای‍ی‌ آذر، ن‍دا
ک‍ارب‍رد گ‍راف‍ی‍ک‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
GA,۱۰۵/۳,/ر۶ک۲,۱۳۸۶
دول‍ت‍ی‌، ج‍واد
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌؛ پ‍اس‍خ‌ ن‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ۷۴ ت‍ا۸۹
LB,۲۳۵۳,/د۸۵آ۴,۱۳۸۹
پ‍اول‌ ام‌ م‍ی‌ ت‍ر
پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
G,۷۰/۴,/م۱۷پ۴,۱۳۸۸
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌
اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ن‍وی‍ن‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ و ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
G,۷۰/۴,/ع۸فلا۶,۱۳۸۸
ش‍وال‍ب‌، ک‍ن‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌، ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
HD,۶۹,/پ۴ش۹,۱۳۸۷
م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‌
BP,۸۶,/م۹ق۶,۱۳۸۸
س‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌ در م‍ی‍دان‌ ع‍م‍ل‌
HD,۵۸/۹,/پ۸۶,۱۳۸۷
ب‍ی‍رزم‍ن‌، م‍اک‍س‌ اچ‌
م‍دی‍ران‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
HD,۳۰/۲۳,/ب۹م۴,۱۳۸۷
رض‍ازاده‌ ش‍ف‍ق‌، ص‍ادق‌
ن‍ادرش‍اه‌
DSR,۱۲۶۵,/ر۶ن۲,۱۳۸۸
س‍ل‍طان‌ ال‍واع‍ظی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ب‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍اور
BP,۲۲۸,/س۸ش۲,۱۳۸۵
س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، رض‍ا
م‍ب‍اح‍ث‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز و ج‍ذاب‌ دروغ‌
BP,۲۵۱/۲,/س۳۸م۲,۱۳۸۸
ال‍ه‍وی‍رن‍ل‍و، ت‍وف‍ی‍ق‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌ و خ‍واص‌ آن‌
QA,۲۴۸,/فلا۷م۳,۱۳۸۷
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
SH,۱۵۱,/ک۴م۴,۱۳۸۶
م‍ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود
پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
HD,۷۵/۸,/م۸پ۹,۱۳۸۶
دول‍ت‍ی‌ ارده‌ ج‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
م‍دل‌ س‍ازی‌ زم‍ی‍ن‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
TD,۴۲۷,/ز۹د۹,۱۳۸۸
ب‍اک‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز ج‌.
اح‍ت‍م‍الات‌ ف‍ازی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ئ‍وری‌ ص‍ف‌
TK,۵۱۰۵/۸۸۸,/ب۱۵فلا۳,۱۳۸۶
پ‍وی‌، ه‍وواردس‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
TD,۱۴۵,/پ۹م۹,۱۳۸۲
پ‍ال‍م‍ر، ج‍وی‌
آم‍وزش‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌
GE,۷۰,/پ۲آ۸
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
QE,۵۱۶/۴,/ک۴ژ۹,۱۳۸۶
ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍ی‌، وح‍ی‍د
گ‍وه‍رن‍ش‍ان‍ی‌
TT,۲۱۲,/ع۸گ۹,۱۳۸۸
گ‍راف‌، وال‍ت‍ر ه‍ان‍س‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ ج‍ری‍ان‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ا و رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا: ج‍ری‍ان‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ح‍م‍ل‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ا ب‍ا ش‍ک‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اده‌
TC,۱۷۵,/ک۳۸-ه۹,۱۳۸۶
 
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍وان‍ح‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
HV,۵۵۱/۲,/م۳۷,۱۳۸۶
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، س‍ان‍دار
زودآم‍وز ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍ل‍م‍ه‌
PE,۱۱۳۰,/فلا۴۸۷ز۹,۱۳۸۷
ک‍ی‍وس‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ا (س‍ن‍اری‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌)
EQ,۵۱۱/۴,/ک۹فلا۹,۱۳۸۶
ک‍ردس‍ن‌، آن‍دری‍اس‌
طراح‍ی‌ ع‍م‍ی‍ات‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ خ‍ش‍ک‍ی‌
TN,۲۶۹/۸,/ک۴ط۴,۱۳۸۵
م‍وس‍ی‌ پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌
ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
LB,۲۳۶۹,/م۸ن۸,۱۳۸۸
ل‍طف‌ آب‍ادی‌، ف‍رزان‍ه‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ن‍رال‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌ ت‍رو ری‍دی‍ن‍گ‌
PE,۱۱۲۲,/خ۲ج۹۲۷,۱۳۸۱
خ‍ادم‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ج‍ن‍رال‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌ ت‍رو ری‍دی‍ن‍گ‌ ، General English Through Reading
PE,۱۱۲۲,/خ۲ج۹,۱۳۸۱
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ (Decision tools
HD,۶۱,/ی۹م۴,۱۳۸۸
روزب‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز
ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر ( Surfer 8.0س‍رف‍ر۸/۰ )
QE,۴۸/۸,/ر۹ن۸,۱۳۸۴
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ رادون‌، خ‍طرات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ع‍ل‍وم‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌،۵ و ۶اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌۱۳۸۸
 
رای‍ت‌، ال‍ف‍ی‍ا
طراح‍ی‌ م‍ع‍ادن‌ روب‍از
TN,۲۹۱,/ر۲ط۴,۱۳۸۴
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍م‍ع‍دن‍ی‌ و چ‍ش‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
TN,۹۲۹/۱,/فلا۹غ۷,۱۳۸۲
آم‍ی‍ک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و
خ‍واص‌ س‍ن‍گ‌ م‍خ‍زن‌
TN,۸۷۰/۱۸,/خ۹,۱۳۸۷
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
زل‍زل‍ه‌، آگ‍اه‍ی‌ و ای‍م‍ن‍ی‌
HV,۵۹۹,/ن۲۴ز۸,۱۳۸۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌
QE,۶۵۱,/فلا۸م۲,۱۳۸۸
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۶ ال‍ی‌ ۱۸ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۸۲
 
ب‍لات‌، ه‍اروی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
QE,۴۳۱/۲,/پ۲ب۸,۱۳۸۹
گ‍ن‍ج‍وم‍ی‍ان‌، ر. آ.
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ح‍ف‍اری‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
TN,۲۸۱,/گ۸۲م۳,۱۳۸۱
اج‍ل‌ ل‍وئ‍ی‍ان‌، رس‍ول‌
ک‍ارب‍رد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ در ت‍ون‍ل‌ ه‍ا
TA,۷۰۵,/فلا۳ک۲,۱۳۸۸
رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
G,۷۰/۴,/ر۵م۲,۱۳۸۷
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر
زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
GB,۴۰۱/۵,/ح۲ز۸,۱۳۸۸
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
QC,۹۸۱,/م۳آ۲,۱۳۸۵
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ال‌۱۳۸۷
HA,۱۸۶۷,/خ۴آ۸,۱۳۸۷
ق‍ن‍ب‍رزاده‌
خ‍ودآم‍وز Arc Map
G,۷۰/۲۱۲,/خ۹,۱۳۸۹
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (در م‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌)
TN,۲۷۰,/ی۹فلا۶,۱۳۸۹
ب‍راج‍ا ام‌ داس‌
اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
TA,۷۱۰,/د۲فلا۶,۱۳۷۲
ارش‍اد س‍راب‍ی‌، اص‍غ‍ر
م‍ه‍ر ف‍روزان‌، م‍روری‌ ب‍ر زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ات‍م‌ رض‍ا (ع‌)
BP,۴۷,/فلا۴,۱۳۸۷
ت‍ی‍م‍وری‌، ق‍ن‍ب‍رع‍ل‍ی‌
ک‍ول‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‌ زائ‍ر
BP,۴۷,/ت۹ک۹,۱۳۸۷
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور- ۱۲ ال‍ی‌ ۱۴ آب‍ان‌ م‍اه‌۱۳۸۹ - دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
 
آم‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د۱۳۸۷
HA,۴۵۷۰/۲,/م۵,۱۳۸۷
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۹۹۳,/ق۹پ۲,۱۳۸۹
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍ع‍دن‌ و ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌
QH,۷۵۶,/ج۵۲,۱۳۸۶
 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍ع‍دن‌ و ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ اول‌ خ‍رداد۸۵
QH,۷۵۶,/ج۵۲,۱۳۸۵
 
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۶ ال‍ی‌ ۲۷ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۹
QE,۱,/چ۸,۱۳۸۹
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌
اطل‍س‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌
 
گ‍ل‍وردی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ب‍وم‍وس‍ی‌، ت‍ن‍ب‌ ب‍زرگ‌ و ت‍ن‍ب‌ ک‍وچ‍ک‌)
DSR,۲۱۴۱,/ج۷,۱۳۸۱
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زی‍ره‌ س‍ی‍ری‌)
DSR,۲۱۴۶,/ج۷,۱۳۸۲
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ج‍زی‍ره‌ لاوان‌
DSR,۲۱۵۰,/ج۷,۱۳۸۲
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر (ج‍زای‍ر خ‍ارک‌، خ‍ارک‍و، ش‍ی‍ف‌، ام‍اال‍ک‍رم‌، ج‍ب‍ری‍ن‌، ن‍خ‍ی‍ل‍و، ف‍ارس‍ی‌)
DSR,۲۱۴۱,/ج۶۵,۱۳۸۱
 
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زای‍ر ش‍ی‍دور، ف‍ارور و ف‍ارورگ‍ان‌)
DSR,۲۱۴۱,/ج۶۸,۱۳۸۲
س‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد
م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌
QE,۴۷۱,/س۸م۳,۱۳۸۱
ام‍ی‍رش‍اه‌ ک‍رم‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ درزه‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ (پ‍ای‍داری‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌)
TA,۷۰۶,/فلا۸ر۷,۱۳۸۱
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ای‍ران‌
QE,۵۷۳,/فلا۲پ۹,۱۳۷۷
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اص‍ول‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
TN,۲۷۰,/م۴فلا۶,۱۳۷۸
م‍ه‍ی‌ی‍ر، ب‍رون‍و
پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ درون‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ون‍د آن‍ه‍ا ب‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌
QE,۶۰۱,/م۹پ۴,۱۳۷۸
 
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۷۶/۲/۲۰ ب‍ی‍رج‍ن‍د - ق‍ائ‍ن‌، ۱۰-۹ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌ ۱۳۷۶ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
 
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌ پ‍رت‍وزا
QE,۵۰۱/۴,/ز۸۴ی۴,۱۳۸۷
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
چ‍ک‍ی‍ده‌ ای‌ از چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
QE,۶۵۱,/ع۸چ۸,۱۳۸۸
م‍ج‍ی‍ب‌، ژال‍ه‌
ش‍ن‍اس‍ه‌ م‍وزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
AM,۷۹,/فلا۹م۳,۱۳۸۹
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
ف‍ل‍زات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ک‍ارای‍ی‌ و ک‍ارب‍رد، ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا، درج‍ه‌ ب‍ح‍ران‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌
HD,۹۵۰۶,/آ۲ت۸۷,۱۳۸۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ ن‍ی‍ای‍ش‌: گ‍زی‍ده‌ ای‌ از آم‍وزه‌ ه‍ا و ن‍ی‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
BP,۲۳۳/۷,/ش۴آ۲۵,۱۳۸۶
 
اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌۹۰
G,۲۲۵۶,/ن۷,۱۳۹۰
ک‍ل‍ت‍ات‌، دی‍ت‍ر
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دری‍اه‍ا و س‍واح‍ل‌
GC,۸۳,/ک۸ج۷,۱۳۷۸
 
ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌
TN,۲۶۹,/ژ۹
زی‍ن‌، ح‍س‍ن‌
ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
BP,۳۸/۰۹,/س۹ر۹۵,۱۳۸۶
ک‍اس‍ک‍و، ب‍ارت‌
ت‍ف‍ک‍ر ف‍ازی‌
BC,۱۰۸,/ک۲ت۷,۱۳۸۰
ش‍م‍ع‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
م‍ن‌ روی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌
 
 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍لاح‍ظات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
TN,۲۷۰,/ر۲,۱۳۸۸
 
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ (م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍ای‌ ۱:۲۵۰۰۰ و۱:۲۰۰۰۰ ) و رق‍وم‍ی‌ ک‍ردن‌ آن‌ ه‍ا
TN,۲۷۳,/د۵,۱۳۸۹
 
ع‍لای‍م‌ اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
QE,۳۶,/ع۸,۱۳۸۹
 
ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍راح‍ل‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌
TN,۲۲۱,/د۶,۱۳۸۹
ب‍ورن‍گ‍س‍ر، م‍ارک‍وس‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ف‍راطی‍ف‍ی‌ (اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍ا)
G,۷۰/۴,/ب۹س۹۳,۱۳۸۹
خ‍ان‌ پ‍ور م‍ت‍ی‌ ک‍لائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌
QB,۸۰۱,/م۴خ۲,۱۳۸۱
م‍وس‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ت‍وری‍س‍م‌
G,۱۵۵,/فلا۹م۸۳,۱۳۹۰
س‍وزوک‍ی‌، دی‍وی‍د
زم‍ی‍ن‌ خ‍ود ش‍م‍ای‍ی‍د: از ن‍ف‍س‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا ت‍ا پ‍ی‍ت‍زای‌ خ‍اک‌، زم‍ی‍ن‌ را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍د ت‍ا ب‍ت‍وان‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ر از ای‍ن‌ ب‍س‍ازی‍دش‌
GE,۱۱۵,/س۹ز۹,۱۳۸۷
ب‍لات‌، ه‍اروی‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
QE,۴۶۱,/ب۸پ۲,۱۳۸۹
ک‍ار، م‍ای‍ک‍ل‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍م‍دی‍دی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌
QC,۹۹۴,/ک۳م۷,۱۳۸۷
ص‍ب‍ری‌، ح‍م‍ی&zw