پیک خبری 13

1396/07/17 تعداد بازدید: 2974
print
پیک خبری 13

پیک خبری

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد)
سال چهارم، شماره 13، تابستان 1396

هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاجبخش، حسن عزمی
تلفیق و صفحه آرایی:
نسرین سمائی
همکاران این شماره:
تورج مجیدی فیض‌آبادی، هادی شریفی، نسترن شجاعی کاوه، محمدعلی اکرمی، 
فرخ قائمی، بهناز گرمابی، ملیحه ظفری مقدم
زیرنظر:
دکتر جعفر طاهری
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
38218146-051
info@gsinet.ir
 
فهرست مطالب:
پیام ها:

loader
لینک های تصویری