پیک خبری 14

1396/11/03 تعداد بازدید: 4737
print
پیک خبری 14

خورشید مشرق

(پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)

         فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی
           سال چهارم، شماره 14، پائیز 1396    

هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج بخش، حسن عزمی
تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی
همکاران این شماره:
هادی شریفی، نسترن شجاعی کاوه، حسنعلی حسین زاده، محمدعلی اکرمی، 
مریم بهره مند، بهناز گرمابی
زیرنظر:
دکتر جعفر طاهری
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
051-38218146
www.gsinet.ir
info@gsinet.ir
پیام ها:

loader
لینک های تصویری