پیک خبری 16

1397/04/23 تعداد بازدید: 2460
print
پیک خبری 16

 فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال چهارم، شماره 16، بهار 1397


خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)


هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 
یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی
 
تلفیق و صفحه آرایی:
نسرین سمائی

همکاران این شماره:
نسترن شجاعی کاوه، محمود پورخسرو، فرح خویی، ملیحه ظفری‌مقدم

سردبیر:
دکتر جعفر طاهری
 
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
38218146-051
www.gsinet.ir
info@gsinet.ir 
 
مرا چگونه  بخوانید؟
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
 
رویدادها
گزارش ویژه:
حوزه فنی و اجرایی
پروژه منتخب:
نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی:
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی:
منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
کارآفرینی
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه
معرفی ماهواره های سنجش از دور
فرهنگی
سخن آزاد
در عرصه‌های توفیق
پیک بی خبری
در لابه لای اسناد
یادها و نام‌ها
زمین و نثر و نظم و زندگی
دیدنی‌ها و جاذبه‌ها
پیوست ها
با رسانه‌های مکتوب علمی
معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین
پیام ها:

loader
لینک های تصویری