معرفی کارشناسان مرکز

1396/01/29 تعداد بازدید: 6515
print

  

نام خانوادگی و نامسمت
ابراهیمی، نسرینکارشناس- دفتر نمایندگی بجنورد
احمدی روحانی، ریحانهکارشناس دورسنجی اداره ژئوماتیکس
آزادبخت، سمیهکارشناس اداره موزه و مستندات علوم زمین
آزادی، مهدیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
استشاره، محمدتقیرئیس سابق اداره اکتشافات غیرفلزی (بازنشسته)
اکبری مقدم، محسنکارشناس زمین شناسی اداره زمین شناختی
اکرمی، محمد علیرئیس اداره زمین شناختی
بهره مند، مریمکارشناس چینه و فسیل اداره زمین شناختی
تاج بخش، سحرنازرئیس اداره آزمایشگاه های شیمی
پرورش، محبوبهکارشناس دورسنجی اداره ژئوماتیکس
پور خسرو، محمودکارشناس اداره اکتشافات فلزی
جعفری، محمدرئیس اداره اکتشافات غیرفلزی
حسین زاده، حسنعلیمدیر دفتر نمایندگی بجنورد
حسینیون، مریمکارشناس چینه فسیل اداره موزه و مستندات علوم زمین
رکنی، جعفرعامل ذیحساب
روشن روان، جمالمدیر کل سابق (بازنشسته)
رحم خدایی، اعظمکارشناس دورسنجی اداره ژئوماتیکس
سدید، سعیدکارشناس اداره اکتشافات فلزی
سمائی، نسرینمسئول کتابخانه- مرکز اسناد و مدارک علوم زمین
شجاعی کاوه، نسترنرئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین
شریفی، هادیرئیس اداره مخاطرات زمین شناختی
شریفی، هانیهکارشناس اداره آزمایشگاه های شیمی
صفری، محمدکارشناس اداره اکتشافات فلزی
طاهری، جعفرمدیر کل سابق (بازنشسته)
طباطبایی، یوسفکارشناس اداره زمین شناختی
عباسیان، شیواکارشناس GIS اداره ژئوماتیکس
عزمی،حسنرئیس اداره اکتشافات فلزی
عسکری، علیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
غلامی، محسنمدیر حراست
فردوسی، حسینکارشناس اداره اکتشافات فلزی
فیض، مصطفیکارشناس اداره اکتشافات غیرفلزی
قائمی، فرخمدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
قنبری جلودار، مرتضیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
مافی، آبراداتکارشناس آزمایشگاه فسیل شناسی اداره زمین شناختی
مجیدی فیض آبادی، تورجرییس اداره ژئوماتیکس
ملک دادی، فاطمهکارشناس چینه و فسیل اداره زمین شناختی
منظمی باقر زاده، رضاکارشناس اداره اکتشافات غیرفلزی
نادری میقان، نصیرمعاون اکتشاف مواد معدنی
نعیمی قصابیان، ناصرکارشناس اداره زمین شناختی
هادی زاده خادر، حسینکارشناس اداره اکتشافات فلزی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری