معرفی کارشناسان مرکز

1396/01/29 تعداد بازدید: 4681
print

  

نام خانوادگی و نامسمت
ابراهیمی، نسرینکارشناس- دفتر نمایندگی بجنورد
احمدی روحانی، ریحانهرئیس اداره ژئوماتیکس
آزادبخت، سمیهکارشناس اداره موزه و مستندات علوم زمین
آزادی، مهدیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
استشاره، محمدتقیرئیس اداره اکتشافات غیرفلزی
اکبری مقدم، محسنکارشناس زمین شناسی اداره زمین شناختی
اکرمی، محمد علیرئیس اداره زمین شناختی
بهره مند، مریمکارشناس چینه و فسیل اداره زمین شناختی
تاج بخش، سحرنازرئیس اداره آزمایشگاه های شیمی
پرورش، محبوبهکارشناس دورسنجی اداره ژئوماتیکس
پور خسرو، محمودکارشناس اداره اکتشافات غیرفلزی
جعفری، محمدکارشناس اداره اکتشافات فلزی
حسین زاده، حسنعلیمدیر دفتر نمایندگی بجنورد
حسینیون، مریمکارشناس چینه فسیل اداره موزه و مستندات علوم زمین
رکنی، جعفرمعاون اجرایی و عامل ذیحساب
روشن روان، جمالمدیر کل سابق (بازنشسته)
رحم خدایی، اعظمکارشناس GIS اداره ژئوماتیکس
سدید، سعیدکارشناس اداره اکتشافات فلزی
سمائی، نسرینمسئول کتابخانه- مرکز اسناد و مدارک علوم زمین
شجاعی کاوه، نسترنرئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین
شریفی، هادیرئیس اداره مخاطرات زمین شناختی
شریفی، هانیهکارشناس اداره آزمایشگاه های شیمی
صفری، محمدکارشناس اداره اکتشافات فلزی
طاهری، جعفرمدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
طباطبایی، یوسفکارشناس اداره زمین شناختی
عباسیان، شیواکارشناس GIS اداره ژئوماتیکس
عزمی،حسنرئیس اداره اکتشافات فلزی
عسکری، علیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
غلامی، محسنکارشناس اداره موزه و مستندات علوم زمین
فردوسی، حسینکارشناس اداره اکتشافات فلزی
فیض، مصطفیکارشناس اداره اکتشافات غیرفلزی
قائمی، فرخمعاون زمین شناسی
قنبری جلودار، مرتضیکارشناس اداره اکتشافات فلزی
مافی، آبراداتکارشناس آزمایشگاه فسیل شناسی اداره زمین شناختی
مجیدی فیض آبادی، تورجکارشناس مسئول در امور مدیریت داده ها، خدمات و دانش سازمانی
ملک دادی، فاطمهکارشناس چینه و فسیل اداره زمین شناختی
منظمی باقر زاده، رضامدیر حراست
نادری میقان، نصیرمعاون اکتشاف مواد معدنی
نعیمی قصابیان، ناصرکارشناس اداره زمین شناختی
هادی زاده خادر، حسینکارشناس اداره اکتشافات فلزی

 

پیام ها:

loader