معرفی کارشناسان مرکز

1396/01/29 تعداد بازدید: 10041
print

  

نام خانوادگی و نامسمت
ابراهیمی، نسرینکارشناس- دفتر نمایندگی بجنورد
احمدی روحانی، ریحانهکارشناس اکتشاف و سنجش از دور
آزادبخت، سمیهکارشناس زمین شناسی 
آزادی، مهدیکارشناس اکتشافات فلزی
استشاره، محمدتقیرئیس سابق اداره اکتشافات غیرفلزی (بازنشسته)
اکبری مقدم، محسنکارشناس زمین شناسی
اکرمی، محمد علیرئیس اداره زمین شناختی
بهره مند، مریمکارشناس مسئول آزمایشگاه زمین شناسی 
تاج بخش، سحرنازرئیس اداره آزمایشگاه های شیمی
پرورش، محبوبهرئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
پور خسرو، محمودکارشناس اکتشافات فلزی
جعفری، محمدرئیس اداره اکتشافات غیرفلزی
حسین زاده، حسنعلیمدیر دفتر نمایندگی بجنورد
حسینیون، مریمکارشناس چینه شناسی و فسیل اداره موزه و مستندات علوم زمین
رکنی، جعفررئیس اداره مخاطرات زمین شناختی
روشن روان، جمالمدیر کل سابق (بازنشسته)
رحم خدایی، اعظمکارشناس آزمایشگاه شیمی
سدید، سعیدکارشناس اکتشافات فلزی
سمائی، نسرینمسئول کتابخانه- کارشناس آرشیو اسناد و مستندات علوم زمین
شجاعی کاوه، نسترنرئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین
شریفی، هادیمعاون زمین شناسی
شریفی، هانیهکارشناس آزمایشگاه شیمی

صفری، محمد

صفرنژاد، مریم

کارشناس اکتشافات فلزی

کارشناس زمین شناسی

طاهری، جعفرمدیر کل سابق (بازنشسته)
طباطبایی، یوسفکارشناس زمین شناسی 
عباسیان، شیواکارشناس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
عزمی،حسنکارشناس اکتشافات فلزی

عسکری، علی

عمرانی نسب، هانیه

کارشناس اکتشافات فلزی

کارشناس زمین شناسی

غلامی، محسنمدیر حراست
فردوسی، حسینکارشناس ژئوفیزیک 
فیض، مصطفیکارشناس  اکتشافات غیرفلزی
قائمی، فرخمدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
قنبری جلودار، مرتضیکارشناس ژئوفیزیک 
مافی، آبراداتکارشناس فسیل شناسی
مجیدی فیض آبادی، تورجرییس اداره ژئوماتیکس
ملک دادی، فاطمهکارشناس چینه شناسی و فسیل اداره موزه و مستندات علوم زمین
منظمی باقر زاده، رضاکارشناس اکتشافات غیرفلزی
نادری میقان، نصیرمعاون اکتشاف مواد معدنی
نعیمی قصابیان، ناصرکارشناس زمین شناسی
هادی زاده خادر، حسینرئیس اداره اکتشافات فلزی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری