معرفی کارشناسان مرکز

1396/01/29 تعداد بازدید: 632
print

  

ردیفنام خانوادگی و ناممیزان تحصیلاتسمت
۱احمدی روحانی، ریحانهدانشجوی دکتری – زمین شناسی اقتصادیکارشناس دورسنجی و وب سایت
۲اکبری مقدم، محسنکارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس زمین شناسی
۳اکرمی، محمد علیکارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس زمین شناسی
۴بهره مند، مریمکارشناسی ارشد – چینه شناسی و فسیل شناسیکارشناس چینه و فسیل
۵تاج بخش، سحرنازکارشناسی ارشد – شیمیمسئول آزمایشگاه شیمی – کارشناس آزمایشگاه شیمی
۶پرورش، محبوبهکارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس دورسنجی
۷پور خسرو، محمودکارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادیکارشناس اکتشاف
۸جعفری، محمددانشجوی دکتری – اکتشاف معدنکارشناس اکتشاف
۹حسینیون، مریمکارشناسی ارشد – چینه شناسی و فسیل شناسیکارشناس چینه و فسیل
۱۰رکنی، جعفردانشجوی دکتری – ژئومورفولوژیرئیس اداره امور اداری و مالی- عامل ذیحساب
۱۱روشن روان، جمالکارشناسی زمین شناسی – کارشناس ارشد مدیریت دولتیمدیر کل سابق زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
۱۲رحم خدایی، اعظمکارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادیکارشناس ژئوماتیکس
۱۳سدید، سعیدکارشناسی ارشد – اکتشاف معدنکارشناس اکتشاف
 ۱۴سمائی، نسرینکارشناسی – علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناس کتابخانه
۱۵شجاعی کاوه، نسترندانشجوی کارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس آزمایشگاه سنگ شناسی
۱۶شریفی، هادیکارشناسی ارشد – زمین شناسی مهندسیکارشناس زمین شناسی
۱۷شریفی، هانیهکارشناسی ارشد – شیمیکارشناس آزمایشگاه شیمی
۱۸صفری، محمدکارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس اکتشاف
۱۹طاهری، جعفردکتری – چینه شناسی و فسیل شناسیمدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
۲۰عباسیان، شیواکارشناسی ارشد – ژئومورفولوژیکارشناس GIS
۲۱عزمی،حسنکارشناسی ارشد – اکتشاف معدنرئیس اداره اکتشاف – کارشناس اکتشاف
۲۲عسگری، علیدانشجوی دکتری – زمین شناسی اقتصادیکارشناس اکتشاف
۲۳فیض، مصطفیکارشناسی ارشد – زمین شناسی اقتصادیکارشناس اکتشاف
۲۴قائمی، فرخکارشناسی ارشد – تکتونیکرئیس اداره زمین شناسی – کارشناس زمین شناسی
۲۵قنبری جلودار، مرتضیکارشناسی ارشد – ژئوفیزیککارشناس اکتشاف
۲۶مافی، آبراداتدکتری – چینه شناسی و فسیل شناسیکارشناس آزمایشگاه فسیل شناسی
۲۷مجیدی فیض آبادی، تورجکارشناسی ارشد – پترولوژیکارشناس GIS – مسئول فنی بخش ژئوماتیکس
۲۸ملک دادی، فاطمهکارشناسی ارشد – چینه شناسی و فسیل شناسیکارشناس زمین شناسی
۲۹منظمی باقر زاده، رضادانشجوی دکتری – زمین شناسی اقتصادیکارشناس اکتشاف
۳۰نادری میقان، نصیرکارشناسی ارشد تکتونیک – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادیکارشناس زمین شناسی
۳۱نعیمی قصابیان، ناصردانشجوی دکتری – تکتونیککارشناس زمین شناسی
۳۲هادی زاده خادر، حسیندانشجوی دکتری – زمین شناسی اقتصادیکارشناس اکتشاف
نظرات:

loader
لینک های تصویری